استبیلایزر تکام (tacom stabilizer)

 

ردیف کد کالا شرح کالا قیمت(ریال)
۱ TS7221- AVR3000 استابیلایزر ۳۰۰۰ ولت آمپر ۳/۹۶۰/۰۰۰
۲ TS7221- AVR5000 استابیلایزر ۵۰۰۰ ولت آمپر ۵/۹۶۰/۰۰۰
۳ TS7221- AVR8000 استابیلایزر ۸۰۰۰ ولت آمپر ۸/۹۶۰/۰۰۰
۴ TS7221- AVR10000 استابیلایزر ۱۰۰۰۰ ولت آمپر ۱۱/۵۰۰/۰۰۰
۵ TS7223-3KVA استابیلایزر ۳۰۰۰ ولت آمپر – سروو موتور ۸/۰۵۰/۰۰۰
۶ TS7223-5KVA استابیلایزر ۵۰۰۰ ولت آمپر – سروو موتور ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۷ TS7223-ZTY10KVA استابیلایزر ۱۰۰۰۰ ولت آمپر – سروو موتور ۱۷/۵۰۰/۰۰۰
۸ TS7223-ZTY15KVA استابیلایزر ۱۵۰۰۰ ولت آمپر- سروو موتور ۳۱/۰۰۰/۰۰۰
۹ TS7223-ZTY20KVA استابیلایزر ۲۰۰۰۰ ولت آمپر- سروو موتور ۳۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ TS7223-10KVA-3/3 استابیلایزر ۱۰۰۰۰ ولت آمپرسه فاز – سروو موتور ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ TS7223-ZTY15KVA-3/3 استابیلایزر ۱۵۰۰۰ ولت آمپرسه فاز – سروو موتور ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ TS7223-ZTY20KVA-3/3 استابیلایزر ۲۰۰۰۰ ولت آمپرسه فاز – سروو موتور ۳۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ TS7223-ZTY30KVA-3/3 استابیلایزر ۳۰۰۰۰ولت آمپرسه فاز – سروو موتور ۶۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ TS7223-SBW-i-20KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۲۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۷۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ TS7223-SBW-i-30KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۳۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ TS7223-SBW-i-50KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۵۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ TS7223-SBW-i-100KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۱۰۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۸ TS7223-SBW-i-120KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۱۲۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۲۶۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ TS7223-SBW-i-150KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۱۵۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۲۶۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۰ TS7223-SBW-i-180KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۱۸۰ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۴۲۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۱ TS7223-SBW-i-225KVA-3/3 استابیلایزرسه فاز ۲۲۵ کیلو ولت آمپر سروو موتور مستقل ۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ TS8220-700 استابیلایزر ۷۰۰۰ولت آمپر خطی ۸/۴۵۰/۰۰۰
۲۳ TS8220-10 استابیلایزر ۱۰۰۰۰ ولت آمپر خطی ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ TS8220-12KVA-3/3 استابیلایزر سه فازخطی – ھر فاز ۴۰۰۰ ولت آمپر ۱۹/۸۵۰/۰۰۰
۲۵ TS8220-15KVA-3/3 استابیلایزر سه فازخطی – ھر فاز ۵۰۰۰ولت آمپر ۲۵/۳۵۰/۰۰۰
۲۶ TS8220-18KVA-3/3 استابیلایزر سه فازخطی – ھر فاز ۶۰۰۰ ولت آمپر ۲۷/۸۵۰/۰۰۰
۲۷ TS8220-21KVA-3/3 استابیلایزر سه فازخطی – ھر فاز ۷۰۰۰ ولت آمپر ۲۹/۳۵۰/۰۰۰
۲۸ TS8220-30KVA-3/3 استابیلایزر سه فازخطی – ھر فاز ۱۰۰۰۰ ولت آمپر ۵۲/۰۰۰/۰۰۰