انواع محافظ برق صنعتی پارت

عکس کالانام کالامشخصات فنیتعداد در کارتنقیمت عمده(ریال)قیمت جزیی(ریال)واحدبرندکشور
6-outlet-pdu-power-strip-rack-mountشش خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱/۸متری PDUتکفاز
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
۶----------تلفنیعددپارتایران
6-outlet-pdu-with-circuit-breaker-rack-mountشش خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱/۸ متری PDUشش خانه رک مونت با مغزی پلی آمیدی ۲ قلوی مستقل و فیوز مینیاتوری
تکفاز
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
۶----------تلفنیعددپارتایران
pdu-socket-rack-mountهشت خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱/۸متری PDUتکفاز
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
۶----------تلفنیعددپارتایران
8-way-PDU-socket-with-CIRCUIT-BREAKERهشت خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱/۸ متری PDUتکفاز
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
۶----------تلفنیعددپارتایران
Cable-reel۳ خانه سیار ارتدار با کابل ۱۰ متریتکفاز
ارتدار
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
کابل ۱.۵ * ۲
۶----------تلفنیعددپارتایران
Cable-reel۳ خانه سیار بدون ارت با کابل ۱۴ متریتکفاز
ارتدار
۱۶ آمپر
۲۵۰ ولت
کابل ۱.۵ * ۲
۶----------تلفنیعددپارتایران
ip44-power-extensionپنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۳ متری IP44بدنه مقاوم پلی آمیدی
مقاوم در برابر گرد و غبار
مقاوم در برابر پاشش آب
مجهز به فیوز
۶----------تلفنیعددپارتایران
ip44-power-extensionپنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۵متری IP44بدنه مقاوم پلی آمیدی
مقاوم در برابر گرد و غبار
مقاوم در برابر پاشش آب
مجهز به فیوز
۶----------تلفنیعددپارتایران
part-electric-power-strip-circuit-breakerچند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۱/۸متریمجهز به ۴ کلید دستگاهی مجزا
کابل ۳ * ۱.۵ درجه یک
۶ مغزی سرامیکی مستقل
۱۰----------تلفنیعددپارتایران
part-electric-power-strip-circuit-breakerچند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۵ متریمجهز به ۴ کلید دستگاهی مجزا
کابل ۳ * ۱.۵ درجه یک
۶ مغزی سرامیکی مستقل
۱۰----------تلفنیعددپارتایران