اینورترهای جفران(GEFRAN)

11

ردیفکدشناسایی محصول۴۰۰v(ac)(LD)KW ۴۰۰v(ac)(HD)KWپیکربندیقیمت(ریال)برندکشور
۱S9001ADV-1007-KBX4۱.۱۰.۷۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۲S9002ADV-1015-KBX4۲.۲۱.۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۳S9003ADV-1022-KBX-4۳۲.۲Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۴S9004ADV-1030-KBX-4۴۳Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۵S9005ADV-1040-KBX-4۵.۵۴Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۶S9006ADV-2055-KBX-4۷.۵۵.۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۷S9007ADV-2075-KBX-4۱۱۷.۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۸S9008ADV-2110-KBX-4۱۵۱۱Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۹S9009ADV-3150-KBX-4۱۸.۵۱۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۰S9010ADV-3185-KBX-4۲۲۱۸.۵Integrated braking unit -Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۱S9011ADV-3220-KBX-4۳۰۲۲Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۲S9012ADV-4300-KXX-4۳۷۳۰Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۳S9013ADV-4370-KXX-4۴۷۳۷Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۴S9014ADV-4450-KXX-4۵۵۴۵Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۵S9015ADV-5550-KXX-4۷۵۵۵Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۶S9016ADV-5750-KXX-4۹۰۷۵Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۷S9017ADV-5900-KXX-4۱۱۰۹۰Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۸S9018ADV-61100-KXX-4۱۳۲۱۱۰Integrated EMC filter -Integrated DC chokeتلفنیGEFRANایتالیا
۱۹S9019ADV-61320-KXX-4۱۶۰۱۳۲Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا
۲۰S9020ADV-71600-KXX-4۲۰۰۱۶۰Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا
۲۱S9021ADV-72000-KXX-4۲۵۰۲۰۰Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا
۲۲S9022ADV-72500-KXX-4۳۱۵۲۵۰Integrated EMC filter (NO UL mark)تلفنیGEFRANایتالیا
۲۳S9023ADV-73150-KXX-4۳۵۵۳۱۵Integrated EMC filter (NO UL mark)تلفنیGEFRANایتالیا
۲۴S9024ADV-73550-KXX-4۴۰۰۳۵۵Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا
۲۵S9025ADV-73150-KXX-4A۳۵۵۳۱۵Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا
۲۶S9026ADV-73550-KXX-4A۴۰۰۳۵۵Integrated EMC filterتلفنیGEFRANایتالیا

 

تخفیف ویژه برای همکاران در نظر گرفته شده است