اینورتر تکام

لیست قیمت محصولات تکام
INVERTER
ردیف کد کالا شرح کالا قیمت(ریال)
۱ TI8100- 1000 OFFLINE اینورتر سینوسی ۱۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
۲ TI8100- 1500 OFFLINE اینورتر سینوسی ۱۵۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۱۸/۵۰۰/۰۰۰
۳ TI8100- 2000 OFFLINE اینورتر سینوسی ۲۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۴ TI8100- 3000 OFFLINE اینورتر سینوسی ۳۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۴/۵۰۰/۰۰۰
۵ TI8100- 5000 OFFLINE اینورتر سینوسی ۵۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۷/۰۰۰/۰۰۰
۶ TI8100- 6000 OFFLINE اینورتر سینوسی ۶۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۷ TI8104- 1000O ONLINE اینورتر سینوسی ۱۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۱۸/۵۰۰/۰۰۰
۸ TI8104- 1500O ONLINE اینورتر سینوسی ۱۵۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۰/۵۰۰/۰۰۰
۹ TI8104- 2000O ONLINE اینورتر سینوسی ۲۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۴/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ TI8104- 3000O ONLINE اینورتر سینوسی ۳۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ TI8104- 5000O ONLINE اینورتر سینوسی ۵۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ TI8104- 1000OB ONLINE+ BYPASS اینورتر سینوسی ۱۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۱۹/۵۰۰/۰۰۰
۱۳ TI8104- 1500OB ONLINE+ BYPASS اینورتر سینوسی ۱۵۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۱/۵۰۰/۰۰۰
۱۴ TI8104- 2000OB ONLINE+ BYPASS اینورتر سینوسی ۲۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۲۵/۵۰۰/۰۰۰
۱۵ TI8104- 3000OB ONLINE+ BYPASS اینورتر سینوسی ۳۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۶ TI8104- 5000OB ONLINE+ BYPASS اینورتر سینوسی ۵۰۰۰ ولت آمپر ۴۸ ولت ۴۹/۰۰۰/۰۰۰
PACK
۱ TK8558-**** پک باتری ۱/۴۰۰/۰۰۰
۲ TK8550-3*100A جعبه باتری یک طبقه ثابت (تا ۴ طبقه) گنجایش۳عدد باتری۱۰۰ آمپر ساعت ۱/۶۸۰/۰۰۰
۳ TK8554-4*4*150 سکواستقرار باتری چھار طبقه با گنجایش ۱۶ عدد باتری ۱۵۰ آمپر ساعت ۱۱/۰۰۰/۰۰۰
۴ TK8550-WHEEL تجھیزات چرخ جعبه باتری شامل ۴ عدد چرخ تفلون به ھمراه پیچ ۶۰۰/۰۰۰