اینورتر دلتا

اینورتر های دلتا با ورودی ۲۲۰ولت--------------------------------------------------------------------------------
ردیفت وان
(KW )
توان
(HP)
مدل Lمدل ELمدل Mمدل Bمدل C200مدل LS600
۱۰.۴۰.۵۳۷۰۰۰۰۰۴۱۵۰۰۰۰۵۲۳۰۰۰۰……۷۵۱۰۰۰۰۴۴۴۰۰۰۰
۲۰.۷۵۱۴۰۰۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۰۵۶۶۰۰۰۰۶۹۸۰۰۰۰۷۶۹۰۰۰۰۴۷۵۰۰۰۰
۳۱.۵۲----------۵۱۵۰۰۰۰۶۴۹۰۰۰۰۷۸۵۰۰۰۰۸۴۰۰۰۰۰۵۱۱۰۰۰۰
۴۲.۲۳----------۸۲۴۰۰۰۰۹۴۵۰۰۰۰۱۰۲۶۰۰۰۰۱۰۰۵۰۰۰۰۶۶۶۰۰۰۰
۵۳.۷۵------------------------------۱۲۰۰۰۰۰۰C2000MODEL۱۰۱۰۰۰۰۰
۶۵.۵۷.۵------------------------------۲۰۰۰۰۰۰۰۲۱۸۶۰۰۰۰----------
۷۷.۵۱۰------------------------------۲۲۰۰۰۰۰۰۲۳۳۸۰۰۰۰----------
اینورتر های دلتا با ورودی ۳۸۰ولت--------------------------------------------------------------------------------
ردیفت وان
(KW )
توان
(HP)
مدل ELمدل Mمدل Bمدل C200مدل C2000مدل CP2000
۱۰.۷۵۱۶۱۵۰۰۰۰۷۳۷۰۰۰۰۸۴۹۰۰۰۰۸۲۸۰۰۰۰۱۱۸۱۰۰۰۰۱۱۴۰۰۰۰۰
۲۱.۵۲۶۹۰۰۰۰۰۷۶۷۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲۶۵۰۰۰۰۱۲۴۶۰۰۰۰
۳۲.۲۳۸۰۸۰۰۰۰۹۰۲۰۰۰۰۱۱۰۸۰۰۰۰۹۷۰۰۰۰۰۱۳۸۶۰۰۰۰۱۳۲۴۰۰۰۰
۴۳.۷۵----------۱۱۳۰۰۰۰۰۱۱۹۰۰۰۰۰۱۱۴۸۰۰۰۰۱۶۲۷۰۰۰۰۱۴۸۱۰۰۰۰
۵۵.۵۷.۵----------۱۵۴۳۰۰۰۰۱۶۹۷۰۰۰۰۱۵۳۷۰۰۰۰۱۷۸۴۰۰۰۰۱۶۵۱۰۰۰۰
۶۷.۵۱۰----------۱۷۵۲۰۰۰۰۱۸۶۲۰۰۰۰۱۷۱۶۰۰۰۰۱۹۲۸۰۰۰۰۱۸۲۲۰۰۰۰
۷۱۱۱۵--------------------۲۴۴۸۰۰۰۰----------۲۲۴۷۰۰۰۰۲۰۰۹۰۰۰۰
۸۱۵۲۰۲۶۳۰۰۰۰۰----------۲۹۸۰۰۰۰۰----------۲۸۴۹۰۰۰۰۲۳۳۸۰۰۰۰
۹۱۸.۵۲۵--------------------۳۷۱۶۰۰۰۰----------۳۴۳۳۰۰۰۰۳۰۳۵۰۰۰۰
۱۰۲۲۳۰--------------------۴۱۰۶۰۰۰۰۳۹۲۵۰۰۰۰۳۳۵۴۰۰۰۰
۱۱۳۰۴۰--------------------۵۸۵۵۰۰۰۰----------۴۹۳۳۰۰۰۰۳۹۳۱۰۰۰۰
۱۲۳۷۵۰--------------------۶۷۷۰۰۰۰۰----------۵۷۳۰۰۰۰۰۵۴۳۶۰۰۰۰
۱۳۴۵۶۰--------------------۸۱۹۴۰۰۰۰----------۶۶۵۸۰۰۰۰۶۳۳۳۰۰۰۰
۱۴۵۵۷۵۱۸۶۲۰۰۰۰----------۱۰۳۹۵۰۰۰۰----------۷۸۴۸۰۰۰۰۷۳۶۹۰۰۰۰
۱۵۷۵۱۰۰۲۴۴۸۰۰۰۰----------۱۲۲۹۶۰۰۰۰----------۱۰۷۵۱۰۰۰۰۹۳۴۰۰۰۰۰
۱۶۹۰۱۲۵۲۹۸۰۰۰۰۰------------------------------۱۴۷۱۴۰۰۰۰۱۱۳۴۱۰۰۰۰
۱۷۱۱۰۱۵۰۳۷۶۱۰۰۰۰------------------------------۱۷۳۲۲۰۰۰۰۱۴۲۱۳۰۰۰۰
۱۸۱۳۲۱۷۵۴۱۰۶۰۰۰۰------------------------------۲۰۱۶۶۰۰۰۰۱۷۸۵۳۰۰۰۰
۱۹۱۶۰۲۱۵۵۸۵۵۰۰۰۰------------------------------۲۳۱۸۰۰۰۰۰۲۰۶۷۷۰۰۰۰
۲۰۲۲۰۳۰۰۶۷۷۰۰۰۰۰----------۳۶۹۸۳۰۰۰۰۳۱۱۳۱۰۰۰۰
۲۱۳۱۵۴۲۰----------------------------------------۵۲۵۲۷۰۰۰۰۵۱۶۹۰۰۰۰۰
۲۲۳۵۵۴۷۰----------------------------------------۶۱۱۷۰۰۰۰۰۵۶۳۷۸۰۰۰۰
۲۳۴۰۰۵۴۰--------------------------------------------------۶۳۴۳۸۰۰۰۰
ACCESSORY--------------------------------------------------------------------------------
ردیفکد کالاشرح کالاقیمت
۱EG1010Aکابل ۱متری۴۰۰۰۰۰
۲EG1010Aکابل ۲ متری۴۷۰۰۰۰
۳EG1010Aکابل ۳متری۵۳۰۰۰۰
۴EG1010Aکابل ۵متری۶۷۰۰۰۰
۵VFDB4030مقاومت ترمز ۳۰ کیلووات۷۸۲۰۰۰
۶VFDB4045مقاومت ترمز ۳۰ کیلووات۹۳۶۰۰۰
۷EMC--PG01Oکارت ورودی انکودر برای C2000۲۱۴۰۰۰۰
۸EMC--PG01Lکارت ورودی انکودر برای C2000۲۷۸۰۰۰۰
۹EMC--PG01Rکارت ورودی انکودر برای C2000۲۹۲۰۰۰۰
۱۰EMC--PG01Uکارت ورودی انکودر برای C2000۳۰۰۰۰۰۰
۱۱KPE-LE02کی پد جداشونده سری E۳۶۰۰۰۰
۱۲LC-M02Eکی پد جداشونده سری M۵۰۰۰۰۰
۱۳KPE-LE02کی پد C2000۳۶۰۰۰۰
۱۴KPC-CE01کی پد C2000-سون سگمنت۱۸۲۰۰۰۰
۱۵KPC-CC01کی پد C2000-ال سی ام۱۹۱۰۰۰۰
۱۶KPLSکی پد جداشونده سری LS600۹۸۰۰۰۰
۱۷VFD-PU01کی پد جداشونده سری B۱۱۳۰۰۰۰
PG-02کارت انکودر برای B۱۴۵۰۰۰۰
۱۸RPA-01قاب کی پد B۱۷۰۰۰۰