د

نام کالا

واحد کالا قیمت (ریال)
داکت شیاردار ۳۰×۳۰; متر ۱۴۸۳.۶۵
داکت شیاردار ۴۰×۴۰ ; متر
داکت شیاردار ۶۰×۶۰ ; متر ۵۷۷۵۰
داکت ۶۰×۶۰ سفید متر ۳۰۷۱۲.۵
داکت معمولی ۱.۸*۳۰ ; متر ۱۰۳۹۵
داکت معمولی ۲۰×۲۰ ; متر ۶۳۳۱.۵
داکت معمولی ۲۰×۲۵   ۷۸۴۳.۵
داکت معمولی ۳۰*۴۰ ; متر ۱۵۶۸۷
داکت معمولی ۳۰*۵۰ ; متر
داکت معمولی ۴۰*۳۵ ; متر ۱۷۹۵۵
داکت شیاردار ۴۰*۳۵   ۱۷۹۵۵
داکت معمولی ۴۰×۴۰ ; متر
داکت معمولى۳۰*۳۰ سفید; متر ۱۴۸۳.۶۵
درایور بهمراه باکس IP65 1وات ×(۲۴-۱۸); عدد ۲۱۰۰۰۰
دریل ۱۰ اتومات; عدد ۹۹۷۵۰۰
دریل ۱۳ گیربکسی; عدد ۲۰۴۷۵۰۰
دریل شارژی توسان; عدد ۲۱۰۰۰۰۰
دریل۱۳; عدد ۶۸۲۵۰۰
دستگاه سوکت زن تایوانی درجه۱; عدد ۱۰۵۰۰۰
دستگاه کارواش ۱۱۰; عدد ۳۲۵۵۰۰۰
دستگاه کارواش ۱۳۰; عدد ۳۷۸۰۰۰۰
دو شاخ سوکتی تکی; عدد ۲۶۲۵
دو شاخه ۱۰A تک فاز تهران; عدد ۶۵۱۰
دو شاخه دم باریک; عدد
دو شاخه صنعتی; عدد ۱۴۷۰۰
دو شاخه گرد آپادانا مدل ستاره; عدد
دو شاخه معمولی پرتو; عدد ۱۰۵۰۰
دو شاخه کلیدار چراغدار مهسا; عدد ۱۵۰۱۵
دوشاخه چهارگوش ارت دار; عدد ۶۹۳۰
دوشاخه دسته دار; عدد ۶۳۰۰