خازن خشک سیلندری برند پارس

ردیفعکسکد کالانام کالامشخصات فنیقیمت (ریال)واحدبرندکشور
۱1------خازن ۱۰Kvar
------۳,۳۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۲1------خازن ۱۵Kvar
------۳,۸۴۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۳1------خازن ۲۰Kvar
------۴,۵۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۴1------خازن ۲۵Kvar
------۵,۲۸۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۵1------خازن ۳۰Kvar
------۶,۳۵۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۶1------خازن ۴۰Kvar
------۷,۴۵۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۷1------خازن ۵۰Kvar
------۹,۲۵۰,۰۰۰
عددپارس
ایران