خازن خشک کتابی برند PKC

ردیفعکسکد کالانام کالامشخصات فنیقیمت (ریال)واحدبرندکشور
۱pkc-----------------خازن ۵Kvar
-----------------۱,۸۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۲pkc-----------------خازن ۷.۵Kvar
-----------------۲,۰۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۳pkc-----------------خازن ۱۰Kvar
-----------------۲,۲۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۴pkc-----------------خازن ۱۲.۵Kvar
-----------------۲,۷۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۵pkc-----------------خازن ۱۵Kvar
-----------------۲,۹۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۶pkc-----------------خازن ۲۰Kvar
-----------------۳,۳۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۷pkc-----------------خازن ۲۵Kvar
-----------------۳,۹۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۸pkc-----------------خازن ۳۰Kvar
-----------------۴,۳۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۹pkc-----------------خازن ۴۰Kvar
-----------------۵,۹۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران
۱۰pkc-----------------خازن ۵۰Kvar
-----------------۶,۵۰۰,۰۰۰
عددPKC
ایران