خازن کتابی روغنی برند پارس

ردیفعکسکد کالانام کالامشخصات فنیقیمت (ریال)
واحدبرندکشور

۱
1------خازن ۱۰Kvar------۱۰,۳۲۰,۰۰۰
عددپارس
ایران

۲
1------خازن ۱۵Kvar------۱۲,۰۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۳
1------خازن ۲۰Kvar------۱۳,۳۸۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۴
1------خازن ۲۵Kvar------۱۵,۰۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۵
1------خازن ۳۰Kvar------۱۶,۸۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۶
1------خازن ۴۰Kvar------۱۹,۸۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران
۷
1------خازن ۵۰Kvar------۲۲,۲۰۰,۰۰۰
عددپارس
ایران