لیست قیمت شرکت پلیمر کار البرز

images (1)

 

 

لیست قیمت شرکت پلیمر کار البرز

         ردیف  نام محصول                             مشخصات ابعادی       تعداد(متر در بسته)        قیمت     ریال/متر         قیمت    ریال/بسته    برند    کشور
عرض(mm) ارتفاع(mm) طول(mm)
۱ داکت ۱۲ ۱۲ ۲۰۰۰ ۱۲۰ ۴۸۱۰ ۴۰۱۰ پلیمر کار البرز    ایران
۲ داکت ۲۰ ۲۰ ۲۰۰۰ ۱۰۰ ۶۴۱۰ ۵۴۵۰ پلیمر کار البرز    ایران
۳ داکت ۲۵ ۲۰ ۲۰۰۰ ۸۰ ۸۴۵۰ ۷۲۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۴ داکت ۳۰ ۳۰ ۲۰۰۰ ۶۰ ۱۶۹۵۰ ۱۴۴۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۵ داکت ۵۰ ۳۰ ۲۰۰۰ ۳۲ ۲۵۱۰۰ ۲۱۵۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۶ داکت ۲۵ ۴۰ ۲۰۰۰ ۳۶ ۱۸۱۰۰ ۱۵۴۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۷ داکت ۳۵ ۴۰ ۲۰۰۰ ۴۰ ۲۲۱۰۰ ۱۸۸۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۸ داکت ۴۰ ۴۰ ۲۰۰۰ ۳۲ ۲۴۲۰۰ ۲۰۶۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۹ داکت ۴۵ ۴۰ ۲۰۰۰ ۳۲ ۲۴۹۰۰ ۲۱۲۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۰ داکت ۵۰ ۴۰ ۲۰۰۰ ۳۲ ۲۵۷۰۰ ۲۱۹۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۱ داکت ۶۰ ۴۰ ۲۰۰۰ ۲۴ ۳۱۰۰۰ ۲۶۳۵۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۲ داکت ۹۰ ۴۰ ۲۰۰۰ ۱۶ ۳۵۵۵۰ ۳۰۲۲۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۳ داکت ۳۵ ۶۰ ۲۰۰۰ ۲۴ ۵۲۹۵۰ ۴۵۰۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۴ داکت ۴۵ ۶۰ ۲۰۰۰ ۲۴ ۵۷۰۵۰ ۴۸۵۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۵ داکت ۶۰ ۶۰ ۲۰۰۰ ۲۴ ۶۳۹۵۰ ۵۴۵۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۶ داکت ۹۰ ۶۰ ۲۰۰۰ ۱۸ ۸۹۹۵۰ ۷۶۵۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۷ کف خواب ۷۰ ۱۸ ۲۰۰۰ ۲۸ ۵۴۴۰۰ ۴۶۳۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۸ ترانکینگ / بدنه ۱۰۵ ۵۰ ۲۰۰۰ ۲۰ ۱۵۷۱۰۰ ۱۳۳۶۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۱۹ درب نرم ۱۰۵ ۲۰۰۰ ۴۰ ۸۳۴۰۰ ۷۱۰۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۲۰ درب ۱۰۵ ۲۰۰۰ ۴۰ ۶۰۲۵۰ ۵۱۳۰۰ پلیمر کار البرز    ایران
۲۱ پارتیشن ۵۰ ۲۰۰۰ ۶۰ ۳۰۱۸۰۰ ۲۵۶۵۰۰ پلیمر کار البرز    ایران

با توجه به تغییرات مداوم قیمتها در بازار مرکزی لاله زار تمامی قیمتهای سایت امکان تغییرات جزیی دارند.