رله استوک

نام کالا

تعداد قیمت(ریال)
رله ۲۴ V AC ،۸ پایه OMRON ۴ ۱۷۰۰۰۰
رله ۲۴ V AC ، ۱۱ پایه OMRON ۳ ۱۷۰۰۰۰
رله ۱۲ V DC ،۱۱ پایه RS ۲ ۱۷۰۰۰۰
رله ۲۴۰ V AC ، ۸ پایه RS ۵ ۱۷۰۰۰۰
رله ۲۴ V AC ، ۸ پایه (نام نامشخص) ۲ ۱۷۰۰۰۰