رله حفاظت موتور ال اس

انواع رله های حفاظت موتورLS
رله های حفاظت موتور
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ دیجیتال – تنظیمات جریان:۰/۵Aتا ۶-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع
فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)
DMP06 T 220 2a1b ۴,۴۵۰,۰۰۰
۲ دیجیتال – تنظیمات جریان:۵Aتا ۶۰-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع
فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع)
DMP60 T 220 2a1b ۴,۴۵۰,۰۰۰
۳ دیجیتال – تنظیمات جریان:۰/۵Aتا ۶-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع
فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع،اتصال کوتاه)
DMP06 TI 220 2a1b ۴,۴۵۰,۰۰۰
۴ دیجیتال – تنظیمات جریان:۵Aتا ۶۰-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان، قطع
فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع،اتصال کوتاه)
DMP60 TI 220 2a1b ۴,۴۵۰,۰۰۰
۵ هوشمند – تنظیمات جریان:۰/۵A تا۱۰۰-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان،
قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،
خطای زمین، افت ولتاژ و جریان)
IMPC NO 110/220 ۴,۴۵۰,۰۰۰
۶ هوشمند – تنظیمات جریان:۰/۵A تا۱۰۰-نمایشگر – کنتاکت خطا – حفاظت ها (اضافه جریان،
قطع فاز، عدم توازن فازها، قفل شدن روتور، معکوس شدن فازها، اضافه بارهای سریع، اتصال کوتاه،
خطای زمین، افت ولتاژ و جریان) پورتMODBUS – RS485
IMPC M485 110/220 ۵,۸۰۰,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی رله های حفاظت موتور
۷ کابل ۱ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 1m ۴۵۰,۰۰۰
۸ کابل۱/۵ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 1.5m ۴۹۰,۰۰۰
۹ کابل ۲ متری جهت نمایشگر روی درب تابلو – برای رله حفاظت موتورهای دیجیتال و هوشمند Cable 2m ۵۲۰,۰۰۰
BKP سری – (MCB) کلیدهای مینیاتوری
۱۰ تک پل + نول-۴/۵KA-25A-منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل  BKP 1+N C25A ۱۰۲,۰۰۰
۱۱ تک پل + نول-۴/۵KA-32A-منحنی C (موتوری) – با ابعاد مینیاتوری تک پل  BKP 1+N C32A ۱۰۲,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متامک) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۴ پل
۱۲ آمپر فریم ۱۰۰-۴ پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-35KA-63A-تنظیم حرارتی:۱-۰/۸ GBN100 ‐ ۶۳ ۴ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۱۳ آمپر فریم ۲۲۵-۴ پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-35KA-125A-تنظیم حرارتی:۱-۰/۸ مغناطیسی: ۱۰-۵ GBN225N ‐ ۱۲۵ ۴ ۳,۳۲۶,۰۰۰
۱۴ آمپر فریم ۲۲۵-۴ پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-35KA-160A-تنظیم حرارتی:۱-۰/۸ مغناطیسی: ۱۰-۵ GBN225N ‐۱۶۰ ۴ ۳,۳۲۶,۰۰۰
۱۵ آمپر فریم ۲۲۵-۴ پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-35KA-200A-تنظیم حرارتی:۱-۰/۸ مغناطیسی: ۱۰-۵ GBN225N ‐ ۲۰۰ ۴ ۳,۳۲۶,۰۰۰
کلیدهای هوایی (متاسل) – فیکس
۱۶ ۳ پل-۸۵KA-2500A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DC و رله حفاظتی AS25E325H M2D2D2AXNG5 ۷۶,۳۲۰,۰۰۰