رله حفاظت موتور هیوندایی

رله حفاظت موتور دیجیتال (IMP)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  رله حفاظت موتور تیپ استاندارد(۰/۳ تا ۳۰۰A) 
  حفاظت ها
  اضافه
جریان
قطع
فاز
عدم توازن
فازها
اضافه بارهای
سریع
معکوس
شدن فازها
کاهش
جریان
اتصال
کوتاه
جریان
نشتی
تنظیم
جریان
 
۱ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۱/۵A تا ۰/۳ تماس بگیرید
۲ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۵A تا ۱ تماس بگیرید
۳ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۲۲A تا ۴/۴ ۱/۱۵۰/۰۰۰
۴ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۴۰A تا ۸ ۱/۱۶۶/۰۰۰
۵ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۵۰A تا ۱۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰
۶ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۱۵۰A تا ۳۰ تماس بگیرید
۷ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۳۰۰A تا ۶۰ تماس بگیرید
  تیپ دولوکس(۰/۵  تا ۶۰A)
۸ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ۶A تا ۰/۵ ۳/۶۰۰/۰۰۰
۹ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ۶۰A تا ۵ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ۶A تا ۰/۵ تماس بگیرید
۱۱ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ۶۰A تا ۵ تماس بگیرید
۱۲ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ۶A تا ۰/۵ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۱۳ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ۶۰A تا ۵ ۳/۶۵۰/۰۰۰