سروو مدل بی۲ دلتا (delta b2 servo)

قیمت کل قیمت کابل کابل انکودر
۵متری
قیمت
کانکتور
کانکتور
 قدرت
قیمت
درایو
کد درایو قیمت درایور سایز
فلنج
قطر شفت کد موتور فاز نوع
موتور
توان/دور-B2
۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0000 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0121-B ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۴۰ S=8mm ECMA-C20401 ES,GS,RS ۱ ساده ۰.۱KW/3000RPM
۱۹,۷۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0100 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0121-B ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۴۰ S=8mm ECMA-C20401FS ۱ ترمزدار
۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0000 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0221-B ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۶۰ S=14mm ECMA-C20602ES,GS,RS ۱ ساده ۰.۲KW/3000RPM
۱۹,۷۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0100 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0221-B ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۶۰ S=14mm ECMA-C20602FS ۱ ترمزدار
۱۴,۹۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0000 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0421-B ۵,۸۹۰,۰۰۰ ۶۰ S=14mm ECMA-C20604ES,GS,RS ۱ ساده ۰.۴KW/3000RPM
۱۹,۷۲۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0100 ۸,۴۶۰,۰۰۰ ASD-B2-0421-B ۱۰,۶۹۰,۰۰۰ ۶۰ S=14mm ECMA-C20604FS ۱ ترمزدار
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0000 ۹,۶۷۰,۰۰۰ ASD-B2-0721-B ۶,۴۶۰,۰۰۰ ۸۰ S=19mm ECMA-C20807ES,GS,RS ۱ ساده ۰.۷۵KW/3000RPM
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰ ASDBCAEN0005 ۴۰,۰۰۰ ASDBCAPW0100 ۹,۶۷۰,۰۰۰ ASD-B2-0721-B ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ ۸۰ S=19mm ECMA-C20807FS ۱ ترمزدار
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۶۷۰,۰۰۰ ASD-B2-0721-B ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-G21306ES,GS,RS ۱ ساده ۰.۷۵KW/1000RPM
۲۵,۰۱۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۲,۸۷۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-G21309ES,GS,RS ۱ ساده ۱KW/1000RPM
۲۶,۸۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۴,۶۹۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۹=۲۰mm ECMA-G21309R9 ۱ ساده
۳۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۹,۲۴۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-G21309FS ۱ ترمزدار
۳۲,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۲۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۹=۲۰mm ECMA-G21309S9 ۱ ترمزدار
۲۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-E21310ES,GS,RS ۱ ساده ۱KW/2000RPM
۲۲,۳۷۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۹=۲۰mm ECMA-E21310R9 ۱ ساده
۲۹,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-E21310FS ۱ ترمزدار
۲۹,۲۴۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۹=۲۰mm ECMA-E21310S9 ۱ ترمزدار
۲۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ۱۰۰ S=22mm ECMA-C21010ES,GS,RS ۱ ساده ۱KW/3000RPM
۲۲,۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۰,۰۷۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۹=۲۰mm ECMA-C21010R9 ۱ ساده
۲۷,۲۸۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۵,۱۴۰,۰۰۰ ۱۰۰ S=22mm ECMA-C21010FS ۱ ترمزدار
۲۸,۰۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۹,۷۸۰,۰۰۰ ASD-B2-1021-B ۱۵,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۹=۲۰mm ECMA-C21010S9 ۱ ترمزدار
۲۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ ASD-B2-1521-B ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-E21315ES,GS,RS ۱ ساده ۱.۵KW/2000RPM
۲۷,۸۳۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ ASD-B2-1521-B ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰ ۴=۲۴mm ECMA-E21315R4 ۱ ساده
۳۴,۶۹۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ASDBCAEN1005 ۸۸۰,۰۰۰ ASDBCAPW1000 ۱۲,۴۷۰,۰۰۰ ASD-B2-1521-B ۱۹,۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۰ S=22mm ECMA-E21315FS ۱ ترمزدار