سوکت صنعتی پارت

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
  آمپر ۱۶
۱ ۴۱۰ سوکت ثابت ۱۶*۳ ۱۰ ۱۵۶/۰۰۰
۲ ۴۰۸ سوکت ثابت ۱۶*۳(مادگی) ۲۰ ۸۷/۰۰۰
۳ ۴۰۶ سوکت ثابت ۱۶*۳(نری) ۲۰ ۶۹/۰۰۰
۴ ۶۱۴ سوکت سیار۱۶*۳ ۱۰ ۱۵۶/۰۰۰
۵ ۶۱۳ سوکت سیار۱۶*۳(مادگی) ۲۰ ۸۷/۰۰۰
۶ ۴۰۶ سوکت سیار۱۶*۳(نری) ۲۰ ۶۹/۰۰۰
۷ ۳۹۲ سوکت ثابت۱۶*۴ ۱۰ ۱۷۸/۰۰۰
۸ ۳۸۸ سوکت ثابت۱۶*۴(مادگی) ۲۰ ۹۹/۰۰۰
۹ ۳۸۷ سوکت ثابت۱۶*۴(نری) ۲۰ ۷۹/۰۰۰
۱۰ ۵۸۱ سوکت ثابت۱۶*۵ ۱۰ ۱۹۰/۰۰۰
۱۱ ۵۷۲ سوکت ثابت۱۶*۵(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۲ ۵۸۰ سوکت ثابت۱۶*۵(نری) ۲۰ ۸۹/۰۰۰
۱۳ ۵۹۰ سوکت سیار۱۶*۵ ۱۰ ۱۹۰/۰۰۰
۱۴ ۵۸۵ سوکت سیار۱۶*۵(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۵ ۵۸۰ سوکت سیار۱۶*۵(نری) ۲۰ ۸۹/۰۰۰
  آمپر ۳۲
۱۶ ۶۹۲ سوکت ثابت۳۲*۳ ۱۰ ۱۸۶/۰۰۰
۱۷ ۵۹۳ سوکت ثابت۳۲*۳(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۱۸ ۳۹۰ سوکت ثابت۳۲*۳(نری) ۲۰ ۸۵/۰۰۰
۱۹ ۶۹۳ سوکت سیار۳۲*۳ ۱۰ ۱۸۶/۰۰۰
۲۰ ۵۵۸ سوکت سیار۳۲*۳(مادگی) ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۲۱ ۳۹۰ سوکت سیار۳۲*۳(نری) ۲۰ ۸۵/۰۰۰
۲۲ ۳۲ سوکت ثابت۳۲*۴ ۱۰ ۲۰۲/۰۰۰
۲۳ ۳۹۶ سوکت ثابت۳۲*۴(مادگی) ۲۰ ۱۱۱/۰۰۰
۲۴ ۳۹۵ سوکت ثابت۳۲*۴(نری) ۲۰ ۹۱/۰۰۰
۲۵ ۱۱۰ سوکت سیار۳۲*۴ ۱۰ ۲۰۲/۰۰۰
۲۶ ۳۹۴ سوکت سیار۳۲*۴(مادگی) ۲۰ ۱۱۱/۰۰۰
۲۷ ۳۹۵ سوکت سیار۳۲*۴(نری) ۲۰ ۹۱/۰۰۰
۲۸ ۶۱۵ سوکت ثابت ۳۲*۵ ۱۰ ۲۲۰/۰۰۰
۲۹ ۶۰۶ سوکت ثابت ۳۲*۵(مادگی) ۲۰ ۱۲۲/۰۰۰
۳۰ ۵۹۷ سوکت ثابت ۳۲*۵(نری) ۲۰ ۹۸/۰۰۰
۳۱ ۶۱۶ سوکت سیار ۳۲*۵ ۱۰ ۲۲۰/۰۰۰
۳۲ ۶۱۰ سوکت سیار ۳۲*۵(مادگی) ۲۰ ۱۲۲/۰۰۰
۳۳ ۵۹۷ سوکت سیار ۳۲*۵(نری) ۲۰ ۹۸/۰۰۰
  آمپر ۶۳
۳۴ ۹۵۱ سوکت ثابت۶۳*۵ ۶ ۷۹۶/۰۰۰
۳۵ ۹۳۶ سوکت ثابت۶۳*۵(مادگی) ۶ ۴۳۹/۰۰۰
۳۶ ۹۴۹ سوکت ثابت۶۳*۵(نری) ۱۲ ۳۵۷/۰۰۰