سیم و کابل کرج

ردیفنام محصولسایزواحدقیمت(ریال)برندکشور
۱سیم افشان۰/۷۵*۱حلقه۲۲۵۰۰۰کرجایران
۲سیم افشان۱×۱حلقه۲۹۰۰۰۰کرجایران
۳سیم افشان۱/۵*۱حلقه۴۱۴۰۰۰کرجایران
۴سیم ارت افشان۱/۵*۱حلقه۴۲۴۰۰۰کرجایران
۵سیم افشان۲/۵*۱حلقه۶۲۱۰۰۰کرجایران
۶سیم ارت افشان۲/۵*۱حلقه۶۳۱۰۰۰کرجایران
۷سیم افشان۴*۱حلقه۱۰۳۵۰۰۰کرجایران
۸سیم ارت۴*۱حلقه۱۰۵۵۰۰۰کرجایران
۹سیم افشان۶*۱حلقه۱۵۰۰۰۰۰کرجایران
۱۰سیم ارت۶*۱حلقه۱۵۳۰۰۰۰کرجایران
۱۱سیم افشان۱۰*۱حلقه۲۵۲۰۰۰۰کرجایران
۱۲سیم ارت۱۰*۱حلقه۲۵۲۰۰۰۰کرجایران
۱۳کابل افشان۰/۵*۲حلقه۴۴۰۰۰۰کرجایران
۱۴کابل افشان۰/۷۵*۲حلقه۶۴۰۰۰۰کرجایران
۱۵کابل افشان۱*۲متر۷۶۰۰کرجایران
۱۶کابل افشان۱.۵*۲متر۱۰۵۰۰کرجایران
۱۷کابل افشان۲/۵*۲متر۱۶۵۰۰کرجایران
۱۸کابل افشان۴*۲متر۲۴۸۰۰کرجایران
۱۹کابل افشان۶*۲متر۳۴۵۰۰کرجایران
۲۰کابل افشان۱۰*۲متر۵۷۵۰۰کرجایران
۲۱کابل افشان۰.۷۵*۳حلقه۹۰۰۰۰۰کرجایران
۲۲کابل افشان۱*۳حلقه۱۰۵۰۰۰۰کرجایران
۲۳کابل افشان۱/۵*۳متر۱۵۰۰۰کرجایران
۲۴کابل افشان۲/۵*۳متر۲۳۸۰۰کرجایران
۲۵کابل افشان۴*۳متر۳۶۸۰۰کرجایران
۲۶کابل افشان۶*۳متر۵۰۰۰۰کرجایران
۲۷کابل افشان۱۰*۳متر۸۶۰۰۰کرجایران
۲۸کابل افشان۱۶*۳متر۱۲۶۰۰۰کرجایران
۲۹کابل افشان۰/۷۵*۴حلقه۱۱۳۰۰۰۰کرجایران
۳۰کابل افشان۴*۱حلقه۱۳۷۰۰۰۰کرجایران
۳۱کابل افشان۱/۵*۴متر۱۸۹۰۰کرجایران
۳۲کابل افشان۲/۵*۴متر۳۰۴۰۰کرجایران
۳۳کابل افشان۴*۴متر۴۶۳۰۰کرجایران
۳۴کابل افشان۶*۴متر۶۶۰۰۰کرجایران
۳۵کابل افشان۱۰*۴متر۱۱۰۰۰۰کرجایران
۳۶کابل افشان۱۶*۴متر۱۷۴۰۰۰کرجایران
۳۷کابل افشان۱/۵*۵متر۲۳۵۰۰کرجایران
۳۸کابل افشان۲/۵*۵متر۳۸۵۰۰کرجایران
۳۹کابل افشان۴*۵متر۵۴۰۰۰کرجایران
۴۰کابل افشان۶*۵متر۷۸۰۰۰کرجایران
۴۱کابل افشان۱۰*۵متر۱۴۳۰۰۰کرجایران
۴۲سیم نایلونی۰/۵*۲حلقه۳۲۵۰۰۰کرجایران
۴۳سیم نایلونی۰/۷۵*۲حلقه۴۷۶۰۰۰کرجایران
۴۴سیم نایلونی۱*۲حلقه۵۸۸۰۰۰کرجایران
۴۵سیم نایلونی۱/۵*۲حلقه۸۰۰۰۰۰کرجایران
۴۶سیم نایلونی۲/۵*۲حلقه۱۲۷۰۰۰۰کرجایران
۴۷کابل مفتول کولری۱*۴حلقه۱۲۵۰۰۰۰کرجایران
۴۸کابل مفتول کولری۱/۵*۴حلقه۱۸۵۰۰۰۰کرجایران
۴۹کابل مفتول کولری۱/۵*۵حلقه۲۳۵۰۰۰۰کرجایران
۵۰کابل زمینی۶*۲متر۳۹۳۰۰کرجایران
۵۱کابل زمینی۱۰*۲متر۶۰۰۰۰کرجایران
۵۲کابل زمینی۶*۴متر۷۲۵۰۰کرجایران
۵۳کابل زمینی۱۰*۴متر۱۱۵۰۰۰کرجایران
۵۴کابل زمینی۱۶*۴متر۱۷۴۰۰۰کرجایران
۵۵کابل زمینی۱۶+۲۵*۳متر۲۵۰۰۰۰کرجایران
۵۶کابل زمینی۱۶+۳۵*۳متر۳۲۳۰۰۰کرجایران