سینی کابل و اتصالات

سایز سینی کابلقیمت ورق ۰/۵ (ریال)قیمت ورق ۰/۸ (ریال)قیمت ورق ۱ (ریال)قیمت ورق ۱/۲۵ (ریال)قیمت ورق ۱/۵ (ریال)ساپورتکشور
کف ۵ سانت۳۸۰۰۰۵۵۰۰۰۷۰۰۰۰۹۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰۹۰۰۰ایران
کف ۱۰ سانت۵۳۰۰۰۷۸۰۰۰۹۷۰۰۰۱۲۴۰۰۰۱۴۸۰۰۰۱۰۰۰۰ایران
کف ۱۵ سانت۶۶۰۰۰۹۸۰۰۰۱۲۲۰۰۰۱۵۵۰۰۰۱۸۶۰۰۰۱۲۰۰۰ایران
کف ۲۰ سانت۷۹۰۰۰۱۱۸۰۰۰۱۴۶۰۰۰۱۸۶۰۰۰۲۲۳۰۰۰۱۴۰۰۰ایران
کف ۲۵ سانت۹۲۰۰۰۱۳۸۰۰۰۱۷۲۰۰۰۲۱۷۰۰۰۲۶۰۰۰۰۱۵۰۰۰ایران
کف ۳۰ سانت۱۰۵۰۰۰۱۵۸۰۰۰۱۹۶۰۰۰۲۴۸۰۰۰۲۹۷۰۰۰۱۸۰۰۰ایران
کف ۴۰ سانت---۱۹۸۰۰۰۲۴۶۰۰۰۳۱۰۰۰۰۳۷۲۰۰۰۲۵۰۰۰ایران
کف ۵۰ سانت---۲۴۰۰۰۰۲۹۵۰۰۰۳۷۲۰۰۰۴۴۶۰۰۰۳۵۰۰۰ایران
کف ۶۰ سانت---۲۸۰۰۰۰۳۴۵۰۰۰۴۳۳۰۰۰۵۲۰۰۰۰۴۵۰۰۰ایران

 قیمت هر سینی بر اساس هر شاخه دو متری می باشد ، زانو و سه راه و چهار راه از قیمت لیست تخفیف داده می شود.