قاب و پنل پارت الکتریک

ردیف کد کالا شرح سایزبرش
(سانتی متر)
تعداد در
کارتن
قیمت واحد(ریال)
۱ ۲۱۱ پنل ۶ وات دور شیشه گرد و مربع ۷/۵*۷/۵ ۶۰ ۱۱۵/۰۰۰
۲ ۲۱۲ پنل ۱۲ وات دور شیشه گرد و مربع ۱۲/۵*۱۲/۵ ۲۰ ۲۰۱/۰۰۰
۳ ۲۱۳ پنل ۱۸ وات دور شیشه گرد و مربع ۱۶*۱۶ ۲۰ ۲۹۲/۰۰۰
۴ ۲۱۴ پنل ۳۰ وات دور شیشه گرد و مربع ۲۱/۵*۲۱/۵ ۱۰ ۵۳۱/۰۰۰
۵ ۲۵۱ پنل ۶ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۷/۵*۷/۵ ۶۰ ۱۵۵/۰۰۰
۶ ۲۵۲ پنل ۱۲ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۱۲/۵*۱۲/۵ ۲۰ ۲۴۰/۰۰۰
۷ ۲۵۳ پنل ۱۸ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۱۶*۱۶ ۲۰ ۳۶۶/۰۰۰
۸ ۲۵۴ پنل ۳۰ وات دور شیشه گرد و مربع سه حالته ۲۱/۵*۲۱/۵ ۱۰ ۶۲۵/۰۰۰