لامپهای رشته ای پارس شهاب

عکس کالانام کالامشخصات فنیقیمت عمده(ریال)قیمت جزیی(ریال)واحد برندکشور
indexلامپ رشته ای ۴۰ وات ساده۲۲۰ ولتتلفنیتلفنیعددپارس شهابایران
indexلامپ رشته ای ۶۰ وات ساده۲۲۰ ولتتلفنیتلفنیعددپارس شهابایران
indexلامپ رشته ای ۱۰۰ وات ساده۲۲۰ ولتتلفنیتلفنیعددپارس شهابایران
indexلامپ رشته ای ۲۰۰ وات ساده۲۲۰ ولتتلفنیتلفنیعددپارس شهابایران
indexلامپ رشته ای ۶۰ وات شمعی۲۲۰ ولتتلفنیتلفنیعددپارس شهابایران