لامپ کم مصرف بالاستیران

آخرین تاریخ بروزرسانی بالاستیران تاریخ ۹۵/۱۱/۲

ردیفنوع کالارنگسرپیچتعداد در کارتنقیمت (ریال)برندکشور
۱۹ وات حبابدارآفتابی/مهتابیE14۱۰۰۴۸۵۰۰بالاستیرانایران
۲۱۵ وات نیم پیچ (T2)آفتابی/مهتابیE27۱۰۰۶۳۰۰۰بالاستیرانایران
۳۲۰ وات نیم پیچ (T2)آفتابی/مهتابیE27۱۰۰۶۵۵۰۰بالاستیرانایران
۴۲۵ وات نیم پیچ (T2)آفتابی/مهتابیE27۱۰۰۶۷۰۰۰بالاستیرانایران
۵۱۱ وات پیچیآفتابی/مهتابیE14/E27۱۰۰۴۳۵۰۰بالاستیرانایران
۶۱۵ وات پیچیآفتابی/مهتابیE14/E27۱۰۰۶۳۰۰۰بالاستیرانایران
۷۱۵ وات پیچی رنگیآبی - سبز - قرمزE27۱۰۰۸۰۰۰۰بالاستیرانایران
۸۲۶ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۵۰۶۷۰۰۰بالاستیرانایران
۹۲۶ وات پیچی رنگیآبی - سبز - قرمزE27۵۰۱۰۵۵۰۰بالاستیرانایران
۱۰۳۲ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۵۰۸۲۵۰۰بالاستیرانایران
۱۱۴۰ وات نیم پیچآفتابی/مهتابیE14۵۰۹۷۰۰۰بالاستیرانایران
۱۲۵۵ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۲۵۱۶۰۵۰۰بالاستیرانایران
۱۳۶۵ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۲۵۱۷۹۵۰۰بالاستیرانایران
۱۴۸۵ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۱۲۲۷۵۰۰۰بالاستیرانایران
۱۵۱۰۰ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۱۲۳۲۷۰۰۰بالاستیرانایران
۱۶۱۲۵ وات پیچیآفتابی/مهتابیE27۱۲۳۶۲۵۰۰بالاستیرانایران
۱۷۱۰۵ وات لوتوسآفتابی/مهتابیE27۸۳۲۳۰۰۰بالاستیرانایران
۱۸۲۰۰ وات لوتوسآفتابی/مهتابیE27۶۶۳۵۵۰۰بالاستیرانایران
۱۹(FPL) 36 واتآفتابی/مهتابی---۱۰۰۲۳۰۰۰بالاستیرانایران