لوازم اتوماسیون صنعتی هیوندا

کلید هوایی(ACB)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید هوایی مدل UAS(فیکس)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ بوبین قطع/وصل  
۱ ۱۰۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۳۹,۳۸۰,۰۰۰
۲ ۱۲۵۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
۳ ۱۶۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۴۲,۸۵۰,۰۰۰
۴ ۲۰۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۵۰,۶۳۰,۰۰۰
۵ ۲۵۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۶۴,۶۶۰,۰۰۰
۶ ۳۲۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۷۵,۴۷۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAS (کشویی)
۷ ۱۰۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۸ ۱۲۵۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۴,۵۸۰,۰۰۰
۹ ۱۶۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۶۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۱ ۲۵۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۸۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲ ۳۲۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۹۶,۵۱۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAN (فیکس)
۱۳ ۴۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۵۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۹۹,۳۰۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAN (کشویی)
۱۵ ۴۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۶ ۵۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰
لوازم جانبی کلید هوایی
  نوع ولتاژ کاری قیمت(ریال)
۱۷ موتور ۲۲۰V AC ۷,۶۵۶,۰۰۰
۱۸ رله آندر ولتاژ(بصورت لحظه ای) ۲۲۰V AC ۴,۶۳۷,۰۰۰

 

کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی– مغناطیسی (غیرقابل تنظیم)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ کاری  
۱ ۲۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۳۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۴۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۵ ۶۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ ۷۵A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۸ ۱۲۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۹ ۱۵۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۰ ۱۷۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۱ ۲۰۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۲ ۲۲۵ ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۳ ۳۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۴ ۳۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۵ ۴۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۶ ۵۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۷ ۶۳۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۶,۹۵۰,۰۰۰
۱۸ ۸۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۸,۲۵۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی– مغناطیسی (قابل تنظیم)
۱۹ ۱۶A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۰ ۲۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۱ ۲۵A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۲ ۳۲A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۳ ۴۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۴ ۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۵ ۶۳A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۶ ۸۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۷ ۱۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۸ ۱۲۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۲۹ ۱۶۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۰ ۲۰۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۱ ۲۵۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۲ ۴۰۰A ۳پل ۴۲KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳ ۶۳۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۴ ۸۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱۰,۱۲۵,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)
۳۵ ۴۰۰A ۳پل ۸۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۷,۲۲۳,۰۰۰
۳۶ ۶۳۰A ۳پل ۸۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۸,۷۸۸,۰۰۰
۳۷ ۱۰۰۰A ۳پل ۱۰۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ ۱۲۵۰A ۳پل ۱۰۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ ۱۶۰۰A ۳پل ۶۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۳۲,۸۴۴,۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  لوازم جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
کنتاکت کمکی (AUX)
نوع وضعیت قرارگیری قابل نصب بر روی کلید  
۴۰ کنتاکت کمکی چپ ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۱ کنتاکت کمکی راست ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۲ کنتاکت کمکی چپ ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۳ کنتاکت کمکی راست ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۴ کنتاکت کمکی چپ ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۳۲۷,۲۰۰
۴۵ کنتاکت کمکی راست ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۳۲۵,۶۰۰
۴۶ کنتاکت کمکی راست ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۴۷۰,۰۰۰
۴۷ کنتاکت کمکی راست ۱۶۰۰A الکترونیکی ۱,۹۰۰,۰۰۰
کنتاکت خطا (ALT)
۴۸ کنتاکت خطا چپ ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۴۹۰,۴۰۰
۴۹ کنتاکت خطا چپ ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۴۹۰,۴۰۰
۵۰ کنتاکت خطا راست ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۵۰۹,۱۰۰
۵۱ کنتاکت خطا چپ ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۶۰۶,۰۰۰
۵۲ کنتاکت خطا راست ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۷۲۶,۴۰۰
  رله شنت (SHT)
نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر روی کلید  
۵۳ رله شنت ۲۰۰V-480V AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۵۹۰,۴۰۰
۵۴ رله شنت ۲۰۰V-480V AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۵۹۰,۴۰۰
۵۵ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۷۸۸,۱۰۰
۵۶ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۷۸۸,۱۰۰
۵۷ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A الکترونیکی ۹۲۵,۷۰۰
۵۸ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۱۲۵۰A,1000Aالکترونیکی ۱,۰۸۰,۷۰۰
۵۹ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۱,۹۳۴,۱۰۰
رله آندر ولتاژ (UVT)
۶۰ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۰۸,۵۰۰
۶۱ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۲ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۱,۱۸۳,۷۰۰
۶۳ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۱,۱۸۳,۷۰۰
۶۴ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A الکترونیکی ۱,۱۶۶,۴۰۰
۶۵ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۲۵۰A,1000Aالکترونیکی ۱,۱۶۶,۴۰۰
۶۶ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۲,۰۳۷,۲۰۰
لوازم جانبی مکانیزم قطع و وصل کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
دسته کوتاه قطع و وصل (TFG)
  نوع قابل نصب بر وری کلید  
۶۷ دسته کوتاه قطع و وصل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۸۴۷,۵۰۰
۶۸ دسته کوتاه قطع و وصل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۹۸۵,۹۰۰
۶۹ دسته کوتاه قطع و وصل ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۱,۰۲۵,۸۰۰
۷۰ دسته کوتاه قطع و وصل ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۱,۵۳۵,۰۰۰
دسته بلند قطع و وصل (TFH)
۷۱ دسته بلند قطع و وصل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۱۸,۲۰۰
۷۲ دسته بلند قطع و وصل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۶۰,۰۰۰
۷۳ دسته بلند قطع و وصل ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۲,۱۱۲,۴۰۰
۷۴ دسته بلند قطع و وصل ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۲,۱۱۲,۴۰۰
  موتور (MOT)
نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر وری کلید  
۷۵ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۴,۹۰۰,۰۰۰
۷۶ موتور ۲۲۰V DC/AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۵,۶۳۷,۰۰۰
۷۷ موتور ۲۲۰V DC/AC ۴۰۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۷,۶۵۳,۰۰۰
۷۸ موتور ۲۲۰V DC/AC ۶۳۰,۴۰۰A الکترونیکی ۷,۸۷۱,۰۰۰
۷۹ موتور ۲۲۰V DC/AC ۸۰۰A,630A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۸,۲۰۶,۰۰۰
۸۰ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۸,۳۷۸,۰۰۰
۸۱ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۲۴,۰۸۷,۰۰۰
  لوازم جانبی ترمینال های کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
لوازم شمش باسبار ترمینال ها (TBB)
نوع تعداد پل قابل نصب بر وری کلید  
۸۲ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱۲۰,۰۰۰
۸۳ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۳۲۵,۰۰۰
۸۴ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۴۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۶۹۰,۰۰۰
۸۵ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۶۳۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۶ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۴۰۰A الکترونیکی ۹۰۰,۰۰۰
۸۷ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۶۳۰A الکترونیکی ۱,۶۰۰,۰۰۰

 

کنتاکتور و بیمتال (MC)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کنتاکتور( از ۹A تا ۱۰۰A همراه با بوبین ۲۲۰V AC ) و(از ۱۱۵A تا ۸۰۰A همراه با بوبین ۱۰۰,۲۴۰AC/V110-220DC V)
رنج جریان توان ولتاژ کاری بوبین تیپ تعداد کنتاکت های کمکی  
۱ ۹A ۴KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۳۴,۰۰۰
۲ ۱۲A ۵/۵KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۴۰,۰۰۰
۳ ۱۸A ۷/۵KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۹۸,۰۰۰
۴ ۲۵A ۱۱KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۷۰,۰۰۰
۵ ۳۲A ۱۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۱۴,۰۰۰
۶ ۴۰A ۱۸/۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵,۰۰۰
۷ ۵۰A ۲۲KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۱۴۸,۰۰۰
۸ ۶۵A ۳۰KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۷۵A ۳۷KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۰ ۸۵A ۴۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۵۴۷,۰۰۰
۱۱ ۱۰۰A ۵۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۲ ۱۱۵A ۶۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۲,۱۹۵,۰۰۰
۱۳ ۱۳۰A ۶۵KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۲,۵۴۷,۰۰۰
۱۴ ۱۵۰A ۷۵KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۵ ۱۸۵A ۹۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۶ ۲۲۵A ۱۳۲KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۴,۷۳۰,۰۰۰
۱۷ ۲۶۵A ۱۴۷KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۵,۲۵۷,۰۰۰
۱۸ ۳۰۰A ۱۶۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۶,۰۹۵,۰۰۰
۱۹ ۴۰۰A ۲۲۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۸,۹۵۲,۰۰۰
۲۰ ۵۰۰A ۲۵۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۲,۴۶۴,۰۰۰
۲۱ ۶۳۰A ۳۳۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۶,۳۳۸,۰۰۰
۲۲ ۸۰۰A ۴۰۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۸,۱۵۸,۰۰۰
کنتاکتور (همراه با بوبین AC)
۲۳ ۹A ۴KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۳۴,۰۰۰
۲۴ ۱۲A ۵/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۴۰,۰۰۰
۲۵ ۱۸A ۷/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۹۸,۰۰۰
۲۶ ۲۵A ۱۱KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۷۰,۰۰۰
۲۷ ۳۲A ۱۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۱۴,۰۰۰
۲۸ ۴۰A ۱۸/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵,۰۰۰
۲۹ ۵۰A ۲۲KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۱۴۸,۰۰۰
۳۰ ۶۵A ۳۰KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۱ ۷۵A ۳۷KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۲ ۸۵A ۴۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۵۴۷,۰۰۰
۳۳ ۱۰۰A ۵۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۹۸۰,۰۰۰
کنتاکتور (همراه با بوبین DC)
۳۴ ۹A ۴KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۴۶۰,۰۰۰
۳۵ ۱۲A ۵/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۴۹۵,۰۰۰
۳۶ ۱۸A ۷/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۴۵,۰۰۰
۳۷ ۲۵A ۱۱KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵
۳۸ ۳۲A ۱۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته  
۳۹ ۴۰A ۱۸/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته  
کنتاکتور های فرمان و کنترلی (UMX, UMT)
۴۰ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۱ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۳کنتاکت کمکی بازویک بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۲ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۴ کنتاکت کمکی باز ۳۱۵,۹۰۰
۴۳ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۴ کنتاکت کمکی بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۴ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۱کنتاکت کمکی باز ۳بسته ۳۱۵,۹۰۰
لوازم جانبی کنتاکتور (MC)
کنتاکت کمکی کنتاکتور
  نوع تعداد کنتاکت ها وضعیت قرارگیری قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۴۵ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۶ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۷ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت باز روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۸ کنتاکت کمکی ۴ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۴۹ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۳ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۰ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۱ کنتاکت کمکی ۳ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۲ کنتاکت کمکی ۴ کنتاکت باز روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۳ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۹Aتا۶۵A ۱۴۰,۰۰۰
۵۴ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۷۵Aتا ۱۰۰A ۱۴۰,۰۰۰
۵۵ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۱۱۵Aتا ۸۰۰A ۱۴۰,۰۰۰
اینترلاک مکانیکی کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۵۶ اینترلاک مکانیکی ۹A تا ۶۵A ۱۳۰,۰۰۰
۵۷ اینترلاک مکانیکی ۷۵A تا ۱۰۰A ۱۶۵,۰۰۰
۵۸ اینترلاک مکانیکی ۱۱۵A تا ۲۶۵A ۲۵۰,۰۰۰
۵۹ اینترلاک مکانیکی ۳۰۰A تا ۸۰۰A ۱,۲۰۰,۰۰۰
تایمر الکترونیکی کنتاکتور
۶۰ تایمر الکترونیکی ۹۰-۲۴۰ V AC/DC ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۴۵۰,۰۰۰
۶۱ تایمر الکترونیکی ۲۴-۶۰۷ V AC/DC ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۴۵۰,۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
بوبین کنتاکتور
  نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۶۲ بوبین ۲۲۰ACV ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۹۱,۸۰۰
۶۳ بوبین ۲۲۰ACV ۱۸A تا ۳۲A ۹۱,۸۰۰
۶۴ بوبین ۲۲۰ACV ۴۰A تا ۶۵A ۱۷۰,۰۰۰
۶۵ بوبین ۲۲۰ACV ۷۵A تا ۱۰۰A ۲۳۷,۷۰۰
۶۶ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۱۱۵A تا ۱۵۰A ۴۷۵,۰۰۰
۶۷ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۱۸۵A تا ۲۶۵A ۵۸۳,۶۰۰
۶۸ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۳۰۰A تا ۵۰۰A ۱,۱۰۸,۵۰۰
۶۹ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۶۳۰A تا ۸۰۰A ۱,۲۴۶,۹۰۰
پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکتور
  نوع پلاتین کنتاکت ها قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۷۰ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۹A ۶۳,۰۰۰
۷۱ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۲A ۶۸,۰۰۰
۷۲ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۸A ۷۴,۰۰۰
۷۳ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۵A ۸۳,۰۰۰
۷۴ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۳۲A ۱۲۷,۰۰۰
۷۵ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۴۰A ۱۶۰,۰۰۰
۷۶ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۵۰A ۳۱۰,۰۰۰
۷۷ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۶۵A ۴۷۵,۰۰۰
۷۸ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۸۵A ۵۲۳,۰۰۰
۷۹ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۱۵A ۷۵۸,۰۰۰
۸۰ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۳۰A ۸۱۷,۰۰۰
۸۱ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۵۰A ۱,۲۴۶,۰۰۰
۸۲ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۸۵A ۱,۴۰۴,۰۰۰
۸۳ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۲۵A ۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۴ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۶۵A ۱,۹۹۰,۰۰۰
۸۵ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۳۰۰A ۲,۷۰۰,۰۰۰
۸۶ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۴۰۰A ۳,۲۰۰,۰۰۰
۸۷ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۵۰۰A ۴,۰۱۶,۰۰۰
۸۸ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۶۳۰A ۵,۹۰۰,۹۰۰
۸۹ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۸۰۰A ۶,۱۳۰,۰۰۰
واحد سوئسچینگ خازنی کنتاکتور
۹۰ واحد سوئیچینگ خازنی کلیه کنتاکتورها ۲۴۰,۰۰۰
بیمتال کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور محدوده تنظیمات جریان  
۹۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۰/۵ تا ۰/۳۴ ۳۲۹,۰۰۰
۹۲ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۰/۹ تا ۰/۶ ۳۲۹,۰۰۰
۹۳ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱/۲ تا ۰/۸ ۳۲۹,۰۰۰
۹۴ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱/۶ تا ۱/۱ ۳۲۹,۰۰۰
۹۵ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۲/۱ تا ۱/۵ ۳۲۹,۰۰۰
۹۶ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۳ تا ۲ ۳۲۹,۰۰۰
۹۷ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۴/۲ تا ۲/۸ ۳۲۹,۰۰۰
۹۸ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۵ تا ۳ ۳۲۹,۰۰۰
۹۹ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۶ تا ۴ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۰ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۸ تا ۵/۶ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱۲ تا ۸ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۲ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۶ تا ۴ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۳ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۹ تا ۶ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۴ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۱۲ تا ۸ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۵ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۱۸ تا ۱۲ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۶ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۲۲ تا ۱۵ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۷ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۲۵ تا ۱۷ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۸ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۳۲ تا ۲۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۰۹ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۱۸ تا ۱۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۰ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۲۲ تا ۱۵ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۱ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۲۵ تا ۱۷ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۲ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۳۲ تا ۲۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۳ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۴۰ تا ۲۸ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۴ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۵۰ تا ۳۴ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۵ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۴۰ تا ۲۸ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۶ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۵۰ تا ۳۴ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۷ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۶۵ تا ۴۵ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۸ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۷۵ تا ۵۲ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۹ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۸۵ تا ۵۹ ۷۶۴,۰۰۰
۱۲۰ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۱۰۰ تا ۷۰ ۷۶۴,۰۰۰
۱۲۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۸۰ تا ۴۸ ۱,۴۲۲,۰۰۰
۱۲۲ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۱۱۵ تا ۶۹ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱۲۳ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۱۳۰ تا ۷۸ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱۲۴ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۱۳۰ تا ۷۸ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۵ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۱۸۵ تا ۱۱۱ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۶ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۲۲۵ تا ۱۳۵ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۷ بیمتال (رله حرارتی) ۴۰۰A,300A ۲۲۵ تا ۱۳۵ ۲,۴۷۲,۰۰۰
۱۲۸ بیمتال (رله حرارتی) ۴۰۰A,300A ۳۰۰ تا ۱۸۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۲۹ بیمتال (رله حرارتی) ۸۰۰A,630A,500A ۵۰۰ تا ۳۰۰ ۶,۰۹۴,۰۰۰
پایه بیمتال کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۱۳۰ پایه بیمتال کنتاکتور ۹A,12A ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۱ پایه بیمتال کنتاکتور ۳۲A,25A,32A ۲۱۸,۰۰۰
۱۳۲ پایه بیمتال کنتاکتور ۶۵A,50A,40A ۲۳۲,۰۰۰
۱۳۳ پایه بیمتال کنتاکتور ۱۰۰A,85A,75A ۲۸۷,۰۰۰

 

رله حفاظت موتور دیجیتال (IMP)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  رله حفاظت موتور تیپ استاندارد(۰/۳ تا ۳۰۰A) 
  حفاظت ها
  اضافه
جریان
قطع
فاز
عدم توازن
فازها
اضافه بارهای
سریع
معکوس
شدن فازها
کاهش
جریان
اتصال
کوتاه
جریان
نشتی
تنظیم
جریان
 
۱ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۱/۵A تا ۰/۳ تماس بگیرید
۲ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۵A تا ۱ تماس بگیرید
۳ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۲۲A تا ۴/۴ ۱/۱۵۰/۰۰۰
۴ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۴۰A تا ۸ ۱/۱۶۶/۰۰۰
۵ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۵۰A تا ۱۰ ۱/۱۸۰/۰۰۰
۶ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۱۵۰A تا ۳۰ تماس بگیرید
۷ دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ندارد ۳۰۰A تا ۶۰ تماس بگیرید
  تیپ دولوکس(۰/۵  تا ۶۰A)
۸ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ۶A تا ۰/۵ ۳/۶۰۰/۰۰۰
۹ دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ندارد ۶۰A تا ۵ ۳/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ۶A تا ۰/۵ تماس بگیرید
۱۱ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ندارد ۶۰A تا ۵ تماس بگیرید
۱۲ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ۶A تا ۰/۵ ۳/۶۵۰/۰۰۰
۱۳ دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد ۶۰A تا ۵ ۳/۶۵۰/۰۰۰

 

راه انداز موتور (کلید حرارتی) (MMS)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  راه انداز موتور (کلید حرارتی) HMMS-32K
ولتاژ کاری قدرت قطع تنظیم جریان  
۱ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۱۶A تا ۰/۱ ۴۸۴/۰۰۰
۲ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۲۵A تا ۰/۱۶ ۴۸۴/۰۰۰
۳ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۴A تا ۰/۱ ۴۸۴/۰۰۰
۴ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۶۳ تا ۰/۴ ۴۸۴/۰۰۰
۵ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱A تا ۰/۶۳ ۴۸۴/۰۰۰
۶ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱/۶A تا ۱ ۴۸۴/۰۰۰
۷ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۲/۵A تا ۱/۶ ۴۸۴/۰۰۰
۸ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۴A تا ۲/۵ ۴۸۴/۰۰۰
۹ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۶/۳A تا ۴ ۴۸۴/۰۰۰
۱۰ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱۰A تا ۶ ۴۸۴/۰۰۰
۱۱ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۱۴A تا ۹ ۴۸۴/۰۰۰
۱۲ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۱۸A تا ۱۳ ۴۸۴/۰۰۰
۱۳ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۲۳A تا ۱۷ ۴۸۴/۰۰۰
۱۴ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۲۵A تا ۲۰ ۴۸۵/۰۰۰
۱۵ ۶۹۰ACV ۱۰KA ۳۲A تا ۲۴ ۴۸۵/۰۰۰
  راه انداز موتور (کلید حرارتی) HMMS-80K
۱۶ ۶۹۰ACV ۵۰KA ۴۰A تا ۲۵  ۱/۲۴۶/۰۰۰
۱۷ ۶۹۰ACV ۵۰KA ۶۳A تا ۴۰ ۱/۲۴۶/۰۰۰
۱۸ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۸۰A تا ۵۶ ۱/۲۴۶/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  متعلقات (MMS)
کنتاکت کمکی راه انداز موتور (کلید حرارتی)
نوع وضعیت قرارگیری تعداد کنتاکت های کمکی قابل نصب بر روی کلید  
۱۹ کنتاکت کمکی روی کلید ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-32K) ۱۰۴/۶۰۰
۲۰ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-32K) ۱۳۱/۰۰۰
۲۱ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۲ کنتاکت باز (HMMS-32K) تماس بگیرید
۲۲ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-80K) ۲۳۹/۰۰۰
۲۳ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۲ کنتاکت باز (HMMS-80K) تماس بگیرید
  کنتاکت خطا
۲۴ کنتاکت خطا کنار کلید (سمت چپ) ۱ کنتاکت خطا باز و۱ کنتاکت کمکی باز (HMMS-32K) ۲۰۷/۰۰۰
۲۵ کنتاکت خطا کنار کلید (سمت چپ) ۱ کنتاکت خطا باز و۱ کنتاکت کمکی بسته (HMMS-32K) ۲۱۴/۰۰۰

 

کلیدهای مینیاتوری
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید مینیاتوری تک پل/ تکفاز (MCB)
تعداد پل رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد  
۱ تک پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۲ تک پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۳ تک پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۴ تک پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۵ تک پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۶ تک پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۷ تک پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۸ تک پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۹ تک پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۱۰ تک پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۱۱ تک پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۲ پل/ دو فاز (MCB)
۱۲ ۲ پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۳ ۲ پل ۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۴ ۲ پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۵ ۲ پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۶ ۲ پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۷ ۲ پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۸ ۲ پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۹ ۲ پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۰ ۲ پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۱ ۲ پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۲ ۲ پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۳ ۲ پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۳ پل/ سه فاز (MCB)
۲۴ ۳ پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۵ ۳ پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۶ ۳ پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۷ ۳ پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۸ ۳ پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۹ ۳ پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۰ ۳ پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۱ ۳ پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۲ ۳ پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۳ ۳ پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۴ ۳ پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۲ پل/ تک فاز+نول (MCB)
۳۵ تک پل+نول ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
۳۶ تک پل+نول ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
۳۷ تک پل+نول ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید خشک (MSD)
تعداد پل رنج جریان  
۳۸ تک پل ۱۶A ۵۸/۰۰۰
۳۹ تک پل ۳۲A ۵۸/۰۰۰
۴۰ تک پل ۶۳A ۵۸/۰۰۰
۴۱ تک پل ۱۰۰A ۷۵/۰۰۰
۴۲ تک پل ۱۲۵A تماس بگیرید
۴۳ ۳ پل ۱۶A تماس بگیرید
۴۴ ۳ پل ۳۲A تماس بگیرید
۴۵ ۳ پل ۶۳A ۲۲۷/۰۰۰
۴۶ ۳ پل ۱۰۰A ۲۸۷/۰۰۰
۴۷ ۳ پل ۱۲۵A ۳۰۳/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید محافظ جان (RCCB)
تعداد پل رنج جریان رنج جریان نشتی  
۴۸ تک پل+نول ۲۵A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۴۹ تک پل+نول ۳۲A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۰ تک پل+نول ۴۰A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۱ تک پل+نول ۶۳A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۲ ۳ پل+نول ۲۵A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۳ ۳ پل+نول ۳۲A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۴ ۳ پل+نول ۴۰A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۵ ۳ پل+نول ۶۳A ۳۰mA ۷۱۶/۰۰۰