لوله شلاقی و اتصالات
لوله های شلاقی
لوله شلاقی
سایزقیمت (ریال)
لوله شلاقی روکشدار نمره ۱۱۱۳۵۰۰
لوله شلاقی روکشدار نمره ۱۳/۵۱۶۴۰۰
لوله شلاقی روکشدار نمره ۱۶۱۹۵۰۰
لوله شلاقی روکشدار نمره ۲۱۲۶۵۰۰بست اسپیلت
بست اسپیت
سایزقیمت (ریال)
بست اسپیت نمره ۱۱۹۰۰
بست اسپیت نمره ۱۳/۵۹۰۰
بست اسپیت نمره ۱۶۹۰۰
بست اسپیت نمره ۲۱۱۱۰۰