لیست قیمت شرکت سیم و کابل البرز پژواک(افشان)

عکس کالانام کالامشخصات فنیمتراژ هر حلقه(متر)قیمت عمده(ریال)قیمت جزیی(ریال)واحد برندکشور
سیم افشان ۰/۷۵*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم افشان۱×۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۲ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم افشان۱/۵*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۶آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم ارت افشان۱/۵*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۶آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم افشان۲/۵*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۱آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم ارت افشان۲/۵*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۱آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم افشان۴*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۲۷آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم ارت۴*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۲۷آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم افشان۶*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۵آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم ارت۶*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۵آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۰*۱حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۴۸آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۰/۵*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۰/۷۵*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۲ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱/۵*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۰ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۲/۵*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۴*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۶ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۶*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۴۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۰*۲حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۶۵ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۰/۷۵*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۲ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱/۵*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۰ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۲/۵*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۴*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۶ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۶*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۴۵ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۰*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۶۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۶*۳حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۸۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۰/۷۵*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد ۱۰آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۱۲ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱/۵*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۰ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۲/۵*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۴*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۶ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۶*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۴۷آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۰*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۶۵ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۶*۴حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۸۱ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱/۵*۵حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۰ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۲/۵*۵حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۲۷ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۴*۵حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۳۶ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۶*۵حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۴۷آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل افشان۱۰*۵حداکثر جریان در ۲۰ درجه سانتیگراد۶۵ آمپر۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
سیم نایلون۰/۵*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
سیم نایلونی۰/۷۵*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم نایلون۱*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم نایلون۱/۵*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
سیم نایلون۲/۵*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل مفتول کولری۱*۴--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل مفتول کولری۱/۵*۴--------۱۰۰تلفنیتلفنیحلقهالبرز پژواک ایران
کابل زمینی۶*۲--------۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل زمینی۶*۴--------۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران
کابل زمینی۱۰*۴--------۱۰۰تلفنیتلفنیمترالبرز پژواک ایران