صفحه مسی

عکس کالانام کالامشخصات فنیقیمت عمده(ریال)قیمت جزیی(ریال)واحدبرندکشور
صفحه مسی۴۰*۴۰دارای ناخالصی هر صفحه حدود۷ کیلوگرمتلفنیتلفنیkgشرکتیایران
صفحه مسی ۶۰*۶۰خالصی هر صفحه حدودتلفنیتلفنیkgباهنرایران
صفحه مسی آّب مس ۴۰*۴۰خالصی هر صفحه حدودتلفنیتلفنیkg------ایران