لیست قیمت کنتاکتور Ls

AC کنتاکتور (متاسل) – بوبین
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ ۳W-6A-یک کنتاکت کمکی باز-بویین AC3-220VAC MC‐۶a‐AC220 ۲۳۰,۰۰۰
۲ ۴W-9A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۹b‐AC220 ۲۵۶,۰۰۰
۳ ۵/۵W-12A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۱۲b‐AC220 ۲۶۵,۰۰۰
۴ ۷/۵W-18A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۱۸b‐AC220 ۳۵۱,۰۰۰
۵ ۱۱W-22A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۲۲b‐AC220 ۳۹۷,۰۰۰
۶ ۱۵W-32A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۳۲a‐AC220 ۵۶۲,۰۰۰
۷ ۱۸/۵W-40A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۴۰a‐AC220 ۸۲۵,۰۰۰
۸ ۲۲W-50A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۵۰a‐AC220 ۱,۳۵۵,۰۰۰
۹ ۳۰W-65A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۶۵a‐AC220 ۱,۴۱۳,۰۰۰
۱۰ ۳۷W-75A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۷۵a‐AC220 ۱,۵۶۵,۰۰۰
۱۱ ۴۵W-85A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۸۵a‐AC220 ۱,۶۷۰,۰۰۰
۱۲ ۵۵W-100A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۱۰۰a‐AC220 ۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۳ ۶۰W-130A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۱۳۰a‐AC220 ۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۴ ۶۰W-130A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۱۳۰a 100~240AC/DC ۳,۱۷۵,۰۰۰
۱۵ ۷۵W-150A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۱۵۰a‐AC220 ۳,۹۵۰,۰۰۰
۱۶ ۷۵W-150A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۱۵۰a 100~240AC/DC ۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۷ ۹۰W-185A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۱۸۵a 100~240AC/DC ۴,۵۱۵,۰۰۰
۱۸ ۱۳۲W-225A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۲۲۵a 100~240AC/DC ۵,۴۹۵,۰۰۰
۱۹ ۱۴۷W-265A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۲۶۵a 100~240AC/DC ۶,۰۹۵,۰۰۰
۲۰ ۱۶۰W-330A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۳۳۰a 100~240AC/DC ۷,۱۸۰,۰۰۰
۲۱ ۲۰۰W-400A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-100/240VAC/DC MC‐۴۰۰a 100~240AC/DC ۹,۸۵۰,۰۰۰
۲۲ ۲۶۵W-500A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۵۰۰a‐AC220 ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
۲۳ ۳۳۰W-630A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۶۳۰a‐AC220 ۱۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۴ ۴۴۰W-800A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-220VAC MC‐۸۰۰a‐AC220 ۲۲,۹۰۰,۰۰۰
DC کنتاکتور (متاسل) – بوبین
۲۵ ۴W-9A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-24,110VDC MC‐۹b‐DC24,110‐۵۰‐۱۱ ۴۹۵,۰۰۰
۲۶ ۵/۵W-12A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۱۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ۵۳۵,۰۰۰
۲۷ ۷/۵W-18A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۱۸b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ۶۲۵,۰۰۰
۲۸ ۱۱W-22A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۲۲b‐DC110‐۵۰‐۱۱ ۷۶۵,۰۰۰
۲۹ ۱۵W-32A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-24,110VDC MC‐۳۲a‐DC24,110‐۵۰‐۲۲ ۹۱۴,۰۰۰
۳۰ ۱۸/۵W-40A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۴۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ۱,۲۱۵,۰۰۰
۳۱ ۲۲W-50A-یک کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۵۰a‐DC110‐۵۰‐۱۱ ۱,۷۸۰,۰۰۰
۳۲ ۳۰W-65A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۶۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ۲,۳۲۰,۰۰۰
۳۳ ۳۷W-75A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۷۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ۲,۴۰۰,۰۰۰
۳۴ ۴۵W-85A-دو کنتاکت کمکی بازو بسته-بویین AC3-110VDC MC‐۸۵a‐DC110‐۵۰‐۲۲ ۲,۴۵۰,۰۰۰
بیمتال کنتاکتور (متاسل)
۳۵ تنظیم جریان: ۰/۴ تا ۰/۶۳ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ۳۵۴,۰۰۰
۳۶ تنظیم جریان: ۰/۶۳ تا ۱ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ۳۵۴,۰۰۰
۳۷ تنظیم جریان: ۱ تا ۱/۶ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ۳۵۴,۰۰۰
۳۸ تنظیم جریان: ۱/۶ تا ۲/۵ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ۳۵۴,۰۰۰
۳۹ تنظیم جریان: ۲/۵ تا ۴ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۲.۵~۴ ۳۵۴,۰۰۰
۴۰ تنظیم جریان: ۴ تا ۶ – برای کنتاکتور۶ آمپر MT‐۱۲/۳H ‐ ۴~۶ ۳۵۴,۰۰۰
۴۱ تنظیم جریان:۰/۴ تا ۰/۶۳ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۰.۴~۰.۶۳ ۳۶۵,۰۰۰
۴۲ تنظیم جریان: ۰/۶۳ تا ۱ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۰.۶۳~۱ ۳۶۵,۰۰۰
۴۳ تنظیم جریان: ۱ تا ۱/۶ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۱~۱.۶ ۳۶۵,۰۰۰
۴۴ تنظیم جریان: ۱/۶ تا ۲/۵ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۱.۶~۲.۵ ۳۶۵,۰۰۰
۴۵ تنظیم جریان: ۲/۵ تا ۴ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۲.۵~۴ ۳۶۵,۰۰۰
۴۶ تنظیم جریان: ۴ تا ۶ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۴~۶ ۳۶۵,۰۰۰
۴۷ تنظیم جریان: ۵ تا ۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۵~۸ ۳۶۵,۰۰۰
۴۸ تنظیم جریان: ۶ تا ۹ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۶~۹ ۳۶۵,۰۰۰
۴۹ تنظیم جریان: ۷ تا ۱۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۷~۱۰ ۳۶۵,۰۰۰
۵۰ تنظیم جریان: ۹ تا ۱۳ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۹~۱۳ ۳۶۵,۰۰۰
۵۱ تنظیم جریان: ۱۲ تا ۱۸ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۱۲~۱۸ ۳۶۵,۰۰۰
۵۲ تنظیم جریان: ۱۶ تا ۲۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۱۶~۲۲ ۳۶۵,۰۰۰
۵۳ تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ۳۶۵,۰۰۰
۵۴ تنظیم جریان: ۲۲ تا ۳۲ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۲~۳۲ ۳۶۵,۰۰۰
۵۵ تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۴۰ آمپر MT‐۳۲/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ۳۶۵,۰۰۰
۵۶ تنظیم جریان: ۱۸ تا ۲۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر MT‐۶۳/۳H ‐ ۱۸~۲۵ ۷۰۵,۰۰۰
۵۷ تنظیم جریان: ۲۴ تا ۳۶ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۴~۳۶ ۷۰۵,۰۰۰
۵۸ تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر MT‐۶۳/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ۷۰۵,۰۰۰
۵۹ تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر MT‐۶۳/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ۷۰۵,۰۰۰
۶۰ تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر MT‐۶۳/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ۷۰۵,۰۰۰
۶۱ تنظیم جریان: ۲۸ تا ۴۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۲۸~۴۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۲ تنظیم جریان: ۳۴ تا ۵۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۳۴~۵۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۳ تنظیم جریان: ۴۵ تا ۶۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۴۵~۶۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۴ تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۵ تنظیم جریان: ۷۰ تا ۹۵ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۷۰~۹۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۶ تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر MT‐۹۵/۳H ‐ ۸۰~۱۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶۷ تنظیم جریان: ۵۴ تا ۷۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۵۴~۷۵ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۶۸ تنظیم جریان: ۶۳ تا ۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۶۳~۸۵ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۶۹ تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۵ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۸۰~۱۰۵ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۷۰ تنظیم جریان: ۹۵ تا ۱۳۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۹۵~۱۳۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۷۱ تنظیم جریان: ۱۱۰ تا ۱۵۰ – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر MT‐۱۵۰/۳H ‐ ۱۱۰~۱۵۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
۷۲ تنظیم جریان: ۶۵ تا ۱۰۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۶۵~۱۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۷۳ تنظیم جریان: ۸۵ تا ۱۲۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۸۵~۱۲۵ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۷۴ تنظیم جریان: ۱۰۰ تا ۱۶۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۰۰~۱۶۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۷۵ تنظیم جریان: ۱۲۰ تا ۱۸۵ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۲۰~۱۸۵ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۷۶ تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر MT‐۲۲۵/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
۷۷ تنظیم جریان: ۱۶۰ تا ۲۴۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۱۶۰~۲۴۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
۷۸ تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۳۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۳۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
۷۹ تنظیم جریان: ۲۶۰ تا ۴۰۰ – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر MT‐۴۰۰/۳H ‐ ۲۶۰~۴۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
۸۰ تنظیم جریان: ۲۰۰ تا ۳۰۰ – برای کنتاکتورهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ آمپر MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۲۰۰~۳۰۰ ۷,۴۱۰,۰۰۰
۸۱ تنظیم جریان: ۵۲۰ تا ۸۰۰ – برای کنتاکتورهای ۴۰۰ الی ۸۰۰ آمپر MT‐۸۰۰/۳H ‐ ۵۲۰~۸۰۰ ۷,۴۱۰,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کنتاکتور (متاسل)
۸۲ بوبین – ولتاژ متغیر:۳۸۰/۲۲۰/۱۱۰/۴۸/۲۴VAC-برای کنتاکتورهای ۶ الی ۲۲ آمپر Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC ۱۵۱,۰۰۰
۸۳ بوبین – ولتاژ متغیر:۳۸۰/۲۲۰/۱۱۰/۴۸/۲۴VAC-برای کنتاکتورهای ۳۲ الی ۴۰ آمپر Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC ۱۵۱,۰۰۰
۸۴ بوبین – ولتاژ متغیر:۳۸۰/۲۲۰/۱۱۰/۴۸/۲۴VAC-برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ آمپر Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC ۱۷۵,۰۰۰
۸۵ بوبین – ولتاژ متغیر:۳۸۰/۲۲۰/۱۱۰/۴۸/۲۴VAC-برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ آمپر Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC ۲۳۳,۰۰۰
۸۶ بوبین – ولتاژ متغیر:۳۸۰/۲۲۰/۱۱۰/۴۸/۲۴VAC-برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر Coil: 24, 48, 110, 220, 380 V AC ۱,۱۸۰,۰۰۰
۸۷ بوبین – ولتاژ متغیر:۱۰۰/۲۴۰VAC/DC-برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ آمپر Coil: 100~240 V AC/DC ۱,۱۵۰,۰۰۰
۸۸ بوبین – ولتاژ متغیر:۱۰۰/۲۴۰VAC/DC-رای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ آمپر Coil: 100~240 V AC/DC ۱,۶۲۰,۰۰۰
۸۹ بوبین – ولتاژ متغیر:۱۰۰/۲۴۰VAC/DC-برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ آمپر Coil: 100~240 V AC/DC ۲,۸۸۰,۰۰۰
۹۰ بوبین – ولتاژ متغیر:۱۱۰/۲۲۰VAC/DC-برای کنتاکتورهای ۵۰۰ الی ۸۰۰ آمپر Coil: 110~220 V AC/DC ۳,۸۵۰,۰۰۰
۹۱ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۱ (۱NO+1NC) ۱۵۱,۰۰۰
۹۲ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۲ (۱NO+1NC) ۸۵,۵۰۰
۹۳ کنتاکت کمکی – دو باز و دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۴ (۲NO+2NC) ۱۶۱,۰۰۰
۹۴ کنتاکت کمکی – چهار بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۴ (۴NC) ۱۶۱,۰۰۰
۹۵ کنتاکت کمکی – چهار باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۴ (۴NO) ۱۶۱,۰۰۰
۹۶ کنتاکت کمکی – دو بسته – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۴ (۲NC) ۸۵,۵۰۰
۹۷ کنتاکت کمکی – دو باز – نصب از رو – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UA–۴ (۲NO) ۸۵,۵۰۰
۹۸ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۸۰۰ AU–۱۰۰ (۱NO+1NC) ۱۵۰,۰۰۰
۹۹ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۷۳۵,۰۰۰
۱۰۰ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۱۳۰ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۱,۴۸۰,۰۰۰
۱۰۱ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۱۵۰ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۱,۴۹۰,۰۰۰
۱۰۲ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۱۸۵ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۳ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۲۲۵ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۴ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۲۶۵ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۵ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۳۳۰ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۶ پلاتین کنتاکت های اصلی – کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک – برای کنتاکتور ۴۰۰ ۳ Moving + 6 Fixed Contact ۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۷ واحد سوئیچینگ خازنی – ۷/۹ الی ۳/۳۳ کیلووار – برای کنتاکتورهای۹ الی ۴۰ AC–۹ ۲۸۳,۰۰۰
۱۰۸ واحد سوئیچینگ خازنی – ۴۰ الی ۴۶ کیلووار – برای کنتاکتورهای ۵۰ الی ۶۵ AC–۵۰ ۳۷۵,۵۰۰
۱۰۹ واحد سوئیچینگ خازنی – ۵۰ الی ۶۲ کیلووار – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ AC–۷۵ ۴۰۰,۰۰۰
۱۱۰ درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ AP–۹ ۶۰,۰۰۰
۱۱۱ درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۲۲۵ AP–۲۲۰ ۱۵۰,۰۰۰
۱۱۲ درپوش محافظ ترمینال ها – برای کنتاکتورهای ۲۶۵ الی ۴۰۰ AP–۴۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
۱۱۳ اینترلاک مکانیکی – برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ UR–۰۲ ۱۵۲,۰۰۰
۱۱۴ ضربه گیر ولتاژ ناگهانی ( ولتاژ ضربه)-۲۰۰/۲۴۰VAC-برای کنتاکتورهای ۶ الی ۱۵۰ US‐۳ ۹۵,۵۰۰
۱۱۵ ضربه گیر ولتاژ ناگهانی ( ولتاژ ضربه)-۲۰۰/۲۴۰VAC-برای کنتاکتورهای ۱۸۵ الی ۸۰۰ AS‐۳ ۱۳۴,۰۰۰
۱۱۶ پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای ۹ الی ۳۲ UZ‐۳۲ ۱۶۵,۰۰۰
۱۱۷ پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای ۴۰ الی ۶۵ UZ‐۶۳/S ۲۱۵,۰۰۰
۱۱۸ پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای ۷۵ الی ۱۰۰ UZ‐۹۵/S ۲۳۰,۰۰۰
۱۱۹ پایه بیمتال – نصب روی ریل – برای کنتاکتورهای ۱۳۰ الی ۱۵۰ UZ‐۱۵۰/S ۲۸۰,۰۰۰
۱۲۰ سیستم ریست بیمتال از روی درب تابلو با کابل ۶۰ سانتیمتری UM‐۶R/S ۹۸۰,۰۰۰