محصولات شرکت پارس شعاع توس

پارس شعاع توس:چراغ اسلیم لایت،یوفو،سه حالته
ردیف نام کالا تعداد در کارتن رنگ نور کد کالا مصرف کننده
P3
۱ سقفی اسلیم لایت ۷ وات مربعی ۴۸ سفید ۷۶۲۸ ۱۳۲/۰۰۰
آفتابی ۷۶۲۹
۲ سقفی اسلیم لایت ۱۲ وات مربعی ۱۸ سفید ۷۶۳۰ ۲۱۹/۰۰۰
آفتابی ۷۶۳۱
۳ سقفی اسلیم لایت ۱۸ وات مربعی ۱۲ سفید ۷۶۳۲ ۲۸۲/۰۰۰
آفتابی ۷۶۳۳
۴ سقفی اسلیم لایت ۲۴ وات مربعی ۶ سفید ۷۶۳۴ ۴۰۰/۰۰۰
آفتابی ۷۶۳۵
۵ سقفی اسلیم لایت ۷ وات دایره ای ۴۸ سفید ۷۶۲۰ ۱۲۹/۰۰۰
آفتابی ۷۶۲۱
۶ سقفی اسلیم لایت ۱۲ وات دایره ای ۱۸ سفید ۷۶۲۲ ۲۱۳/۰۰۰
آفتابی ۷۶۲۳
۷ سقفی اسلیم لایت ۱۸ وات دایره ای ۱۲ سفید ۷۶۲۴ ۲۷۶/۰۰۰
آفتابی ۷۶۲۵
۸ سقفی اسلیم لایت ۲۴ وات دایره ای ۶ سفید ۷۶۲۶ ۳۸۵/۰۰۰
آفتابی ۷۶۲۷
۹ سقفی ۶ واتSMD یوفو دایره ای ۲۴ سفید ۷۵۴۲ ۱۵۱/۰۰۰
۷۵۴۳
۱۰ سقفی ۱۲ واتSMD یوفو دایره ای ۲۴ سفید ۷۵۴۴ ۲۱۷/۰۰۰
۷۵۴۵
۱۱ سقفی ۱۸ واتSMD یوفو دایره ای ۱۸ سفید ۷۵۴۶ ۳۱۷/۰۰۰
۷۵۴۷
۱۲ سقفی ۲۴ واتSMD یوفو دایره ای ۶ سفید ۷۵۴۸ ۴۸۳/۰۰۰
۷۵۴۹
۱۳ قاب روکارچراغ سقفی دایره ای محدب ۱۰ وات ۲۴   ۷۶۱۱ ۴۸/۵۰۰
۱۴ قاب روکارچراغ سقفی دایره ای محدب ۲۰ وات ۱۸   ۷۶۱۲ ۸۶/۰۰۰
۱۵ قاب روکارچراغ سقفی دایره ای محدب ۳۰ وات ۶   ۷۶۱۳ ۹۶/۵۰۰
۱۶ سقفی COB توکار ۱۰وات D115 ۱۲  آفتابی  ۷۶۱۴ ۲۳۶/۰۰۰
۱۷ سقفی COB توکار ۲۰وات D180 ۶ سفید ۷۴۱۷ ۴۰۷/۰۰۰
آفتابی ۷۴۱۸
۱۸ سقفی COB توکار ۳۰وات D220 ۴  آفتابی  ۷۴۲۰ ۵۵۸/۰۰۰
۱۹ سقفی ۹،۶،۳وات SMD دایره ای ۲۴ سه حالته ۷۵۹۰ ۲۲۰/۰۰۰
۲۰ سقفی ۱۶،۱۲،۴وات SMD دایره ای ۱۸ سه حالته ۷۵۹۱ ۲۸۷/۰۰۰
۲۱ سقفی ۲۲،۱۶،۶وات SMD دایره ای ۱۸ سه حالته ۷۵۹۲ ۳۶۱/۰۰۰
۲۲ سقفی SMD توکار ۲۰ واتD170 ۶ سفید ۷۵۱۳ ۲۶۶/۰۰۰
آفتابی ۷۵۱۴
۲۳ سقفی SMD توکار ۳۰ واتD210 ۶ سفید ۷۵۱۵ ۴۵۲/۰۰۰
آفتابی ۷۵۱۶

پارس شعاع توس:کلید خودکار مینیاتوری و محافظ جان
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
ظرفیت کد کالا مصرف کننده
P3
۱ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B6A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۰ ۷۸/۵۰۰
۲ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B10A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۱ ۷۸/۵۰۰
۳ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B16A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۲ ۷۸/۵۰۰
۴ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B20A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۳ ۷۸/۵۰۰
۵ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B25A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۴ ۷۸/۵۰۰
۶ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،B32A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۸۵ ۸۹/۰۰۰
۷ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C6A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۱ ۷۸/۵۰۰
۸ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C10A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۲ ۷۸/۵۰۰
۹ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C16A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۳ ۷۸/۵۰۰
۱۰ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C20A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۴ ۷۸/۵۰۰
۱۱ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C25A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۵ ۷۸/۵۰۰
۱۲ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C32A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۶ ۸۹/۰۰۰
۱۳ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C40A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۷ ۸۹/۰۰۰
۱۴ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C50A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۸ ۹۹/۵۰۰
۱۵ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C63A ۱۲۰ ۶KA ۱۲۶۹ ۹۹/۵۰۰
۱۶ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C6A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۱ ۸۷/۵۰۰
۱۷ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C10A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۲ ۸۷/۵۰۰
۱۸ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C16A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۳ ۸۷/۵۰۰
۱۹ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C20A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۴ ۸۷/۵۰۰
۲۰ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C25A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۵ ۸۷/۵۰۰
۲۱ کلید خودکار مینیاتوری یک پل،C32A ۱۲۰ ۱۰KA ۱۲۲۶ ۸۷/۵۰۰
۲۲ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C6A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۰ ۲۳۶/۰۰۰
۲۳ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C10A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۱ ۲۳۶/۰۰۰
۲۴ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C16A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۲ ۲۳۶/۰۰۰
۲۵ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C20A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۳ ۲۳۶/۰۰۰
۲۶ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C25A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۴ ۲۳۶/۰۰۰
۲۷ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C32A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۵ ۲۵۵/۰۰۰
۲۸ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C40A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۶ ۲۵۵/۰۰۰
۲۹ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C50A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۷ ۳۱۷/۰۰۰
۳۰ کلید خودکار مینیاتوری سه پل،C63A ۲۴ ۶KA ۱۲۷۸ ۳۱۷/۰۰۰
۳۱ کلید محافظ جان تک فاز(دو پل)،۲۵A ۳۶ ۳۰mA ۱۶۱۱ ۴۴۶/۰۰۰
۳۲ کلید محافظ جان تک فاز(دو پل)،۳۲A ۳۶ ۳۰mA ۱۶۱۲ ۴۴۶/۰۰۰
۳۳ کلید محافظ جان تک فاز(دو پل)،۴۰A ۳۶ ۳۰mA ۱۶۱۳ ۴۴۶/۰۰۰
۳۴ کلید محافظ جان سه فاز(چهارپل)،۲۵A ۱۸ ۳۰mA ۱۶۲۰ ۶۳۳/۰۰۰
۳۵ کلید محافظ جان سه فاز(چهارپل)،۴۰A ۱۸ ۳۰mA ۱۶۲۱ ۶۳۳/۰۰۰

پارس شعاع توس:لامپ کم مصرف
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
رنگ نور کد کالا مصرف کننده
P3
۱ کم مصرف۱۳-۱۲ وات پیچیE14  ۵۰ سفید ۳۱۱۹ ۵۸/۰۰۰
آفتابی ۳۱۲۰
۲ کم مصرف۱۲ وات پیچی۲۷E  ۵۰ سفید ۳۱۲۵ ۵۸/۰۰۰
آفتابی ۳۱۲۶
۳ کم مصرف ۱۸وات پیچیE14  ۵۰ سفید ۳۲۲۸ ۶۳/۵۰۰
آفتابی ۳۲۲۹
۴ کم مصرف۱۸ وات پیچیT3E27 ۵۰ سفید ۳۲۳۸ ۶۰/۵۰۰
آفتابی ۳۲۳۹
۵ کم مصرف ۱۸وات پیچیE27  ۵۰ سبز ۳۲۲۵ ۶۳/۵۰۰
قرمز ۳۲۲۶
آبی ۳۲۲۷
۶ کم مصرف ۲۵وات نیمه پیچیE27  ۵۰ سفید ۳۳۲۰ ۶۵/۰۰۰
آفتابی ۳۳۲۱
۷ کم مصرف ۳۰وات پیچیE27  ۵۰ سفید ۳۳۱۲ ۷۵/۵۰۰
آفتابی ۳۳۱۳
۸ کم مصرف۳۰ وات پیچیE27  ۵۰ سبز ۳۳۱۵ ۸۱/۵۰۰
قرمز ۳۳۱۶
آبی ۳۳۱۷
۹ کم مصرف۴۰ وات نیمه پیچیE27  ۵۰ سفید ۳۴۱۹ ۹۵/۰۰۰
آفتابی ۳۴۲۰
۱۰ کم مصرف۵۰-۴۸ وات پیچیE27  ۲۴ سفید ۳۴۱۳ ۱۳۶/۰۰۰
آفتابی ۳۴۱۴
۱۱ کم مصرف۶۵ وات پیچیE27 ۲۴ سفید ۳۴۲۱ ۱۵۵/۰۰۰
آفتابی ۳۴۲۲
۱۲ کم مصرف۸۵ وات پیچیE27  ۱۲ سفید ۳۵۱۱ ۲۸۷/۰۰۰
آفتابی ۳۵۱۲
۱۳ کم مصرف۱۵۰ وات لوتوس E27 ۱۲ سفید ۴۵۱۷ ۲۹۷/۰۰۰
آفتابی ۴۵۱۸
۱۴ کم مصرف۱۵۰ وات لوتوس E40 ۶ سفید ۴۶۱۱ ۴۸۳/۰۰۰
آفتابی ۴۶۱۲
۱۵ کم مصرف۲۰۰ وات لوتوسE40  ۶ سفید ۴۶۱۳ ۶۳۳/۰۰۰
آفتابی ۴۶۱۴
۱۶ کم مصرف ۱۰۰وات گل بامبوE27  ۴ سفید ۵۵۱۳ ۴۸۳/۰۰۰
آفتابی ۵۵۱۴

پارس شعاع توس:فلورسنت،بالاست،چسب برق،پریز سیار
ردیف نام کالا تعداد در
کارتن
رنگ نور کد کالا مصرف کننده
P3
۱ فلورسنت ۳۶ وات ۲۵ آبی ۱۴۱۶ ۲۹/۰۰۰
۲ فلورسنت ۴۰ وات ۲۵ قرمز ۱۲۱۵ ۳۹/۵۰۰
۳ فلورسنت ۳۶ واتPLL ۵۰ سفید ۲۱۱۱ ۲۹/۰۰۰
آفتابی ۲۱۱۳
۴ فلورسنت ۵۵ واتPLL ۵۰ سفید ۲۱۱۴ ۵۱/۵۰۰
آفتابی ۲۱۱۶
۵ فلورسنت ۳۶ واتFML ۵۰ سفید ۲۳۱۱ ۶۸/۰۰۰
۶ فلورسنت ۵۵ واتFML ۵۰ سفید ۲۳۱۴ ۷۸/۵۰۰
آفتابی ۲۳۱۶
۷ قاب ۳۶*۲ PLL ۲۵   ۹۴۱۳ ۱۶۰/۰۰۰
۸ قاب ۳۶*۲ FML ۱۰   ۹۴۱۱ ۲۱۴/۰۰۰
۹ قاب ۵۵*۲ FML ۱۰   ۹۴۱۲ ۲۴۵/۰۰۰
۱۰ بالاست الکترونیکی۳۶*۲ Classic/MiniMet-SO ۴۵   ۸۵۱۲ ۱۲۷/۰۰۰
۱۱ بالاست الکترونیکی۳۶*۲ Classic/PP-SO ۴۵   ۸۵۱۴ ۱۲۷/۰۰۰
۱۲ بالاست الکترونیکی۳۶*۲ Eco/BF1/MiniMet-ICB ۴۵   ۸۲۱۷ ۲۱۱/۰۰۰
۱۳ بالاست الکترونیکی۵۵*۲ Eco/BF1/MiniMet-ICB ۴۵   ۸۲۱۸ ۲۷۰/۰۰۰
۱۴ منبع تغذیه ۱۲ ولت ۵ آمپر ۴۵   ۸۵۱۵ ۱۸۹/۰۰۰
۱۵ چسب برق ۵۰۰ مشکی ۹۵۱۵ ۷/۰۰۰
سفید ۹۵۱۷
رنگی ۹۵۱۶
۱۶ پریز سیار ۴ خانه کابل ۱/۸ متر ۲۰   ۹۶۱۲ ۱۴۸/۰۰۰
۱۷ پریز سیار ۴ خانه کابل۳ متر ۲۰   ۹۶۱۳ ۱۷۲/۰۰۰
۱۸ پریز سیار ۴ خانه کابل ۵ متر ۲۰   ۹۶۱۴ ۲۰۷/۰۰۰
۱۹ پریز سیار ۴ خانه ارت دار کابل ۱/۸ متر ۲۰   ۹۶۰۲ ۱۸۷/۰۰۰
۲۰ پریز سیار ۴ خانه ارت دار کابل ۳ متر ۲۰   ۹۶۰۳ ۲۱۰/۰۰۰
۲۱ پریز سیار ۴ خانه ارت دار کابل ۵ متر ۲۰   ۹۶۰۴ ۲۵۷/۰۰۰