میله ارت

ردیفنام کالاطول میله(متر)مشخصات فنی میلهدرصد خلوص مسقیمت(ریال)
۱میله ارت مسی نمره ۱۶ ۱/۵ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۱/۰۴۰/۰۰۰
۲میله ارت مسی نمره ۲۰ ۱/۵ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۱/۳۹۰/۰۰۰
۳میله ارت مسی نمره ۱۴ ۱/۵ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۸۹۰/۰۰۰
۴میله ارت مسی نمره ۱۴ ۳ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۱/۴۴۰/۰۰۰
۵میله ارت مسی نمره ۱۶ ۳ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۱/۷۴۰/۰۰۰
۶میله ارت مسی نمره ۲۰ ۳ متر دارای نوک تیز ۹۹/۹ درصد ۲/۵۹۰/۰۰۰
۷میله ارت کاپر باند نمره ۱۴۱/۵ متر کاپر باند ( آبکاری مس)۲۰۰ میکرون ۲۰۵/۰۰۰
۸میله ارت کاپر باند نمره ۱۶۱/۵ متر کاپر باند ( آبکاری مس)۲۰۰ میکرون ۲۲۵/۰۰۰
۹میله ارت کاپر باند نمره ۲۰۱/۵ متر کاپر باند ( آبکاری مس)۲۰۰ میکرون ۳۳۵/۰۰۰
۱۰کوپلینگ یا بوشن میله ارت ---------از جنس فلز برنج ---------۷۸/۰۰۰
۱۱چکش خور میله ارت ---------از جنس فولاد ---------۴۹/۰۰۰