مینیاتوری استوک

نام کالا

تعداد قیمت(ریال)
کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تکفاز   F&G ۲ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۴۰ آمپر تکفاز F&G ۳ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۲۰ آمپر تکفاز F&G ۱ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۲۵ آمپر تکفاز F&G ۳ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تیپ B تکفاز F&G ۱ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۱۶ آمپر تکفاز   F&G ۴ ۳۰۰۰۰
کلید مینیاتوری سه فاز ABB ۳ ۱۵۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶۳ آمپر تکفاز ABB ۱ ۵۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۱۰ آمپر تکفاز AEG ۴ ۵۰۰۰۰
کلید مینیاتوری ۶ آمپر سه فاز hager ۱ ۱۰۰۰۰۰