م

نام کالا واحد کالا قیمت (ریال)
مجموع(ولت متر-آمپرمتر) دیجیتال ۱×۱۰ میکرو; عدد ۳۸۸۵۰۰
محافظ دیجیتال ۴ خانه ۲ متری میکرو; عدد ۱۳۶۵۰۰
محافظ دیجیتال ۴ خانه ۴ متری میکرو; عدد ۱۶۰۶۵۰
محافظ دیجیتال ۴ خانه DG فردان ۴ متری; عدد ۲۰۸۹۵۰
محافظ دیجیتال ۶ خانه ۲ متری میکرو; عدد ۲۱۰۰۰۰
محافظ دیجیتال ۶ خانه ۴ متری میکرو; عدد ۱۶۳۸۰۰
محافظ دیجیتال LCD4 میکرو; عدد ۱۷۸۵۰۰
محافظ دیجیتال پارت ۶ خانه ۵ متری   ۳۴۶۵۰۰
محافظ دیجیتال پارت ۶ خانه ۱.۸ متری; عدد ۳۰۹۷۵۰
محافظ یخچال ۲ خانه پارت; عدد
محافظ یخچال پارت ۱.۸ متری; عدد ۲۱۰۰۰۰
محافظ کامپیوتر ۴ خانه فردان; عدد
محافظ کامپیوتر پارت مغزی سرامیکی ۵ متری; عدد ۲۷۸۲۵۰
مقره p-50-8; عدد ۲۵۲۰۰
مقره اتکایی; عدد ۳۰۴۵۰
منبع تغذیه ۲۲۰v to 12vDC 2.5A-IP44-درجه ۲; عدد ۱۰۵۰۰
مهتابی زیر کابینتی ۶ وات ۲۵ سانت; عدد ۱۳۴۴۰۰
مهتابی زیر کابینتی ۱۲ وات ۴۰ سانتی; عدد ۱۵۵۴۰۰
مهتابی زیر کابینتی ۱۶ وات ۵۰ سانت; عدد ۷۸۷۵۰
مهتابی زیر کابینتی ۱۶وات ۵۰ سانت ; عدد ۱۱۹۷۰۰
مهتابی زیر کابینتی ۲۰وات ۶۰ سانت; عدد ۱۶۸۰۰۰
مهتابی زیر کابینتی ۲۵ وات ۷۰ سانت; عدد ۱۹۴۲۵۰
مهتابی زیر کابینتی ۲۶ وات ۱۰۰ سانت; عدد ۱۹۴۲۵۰
مهتابی زیر کابینتی ۶وات ۲۵ سانت; عدد ۴۷۲۵۰
مولتی متر آنالوگ تایوانی; عدد ۵۲۵۰۰
مولتی متر دیجیتالمدل۹۲۰۵ چینی; عدد ۲۸۳۵۰۰
مولتی متر کلمپی دیجیتال مدل ۲۶۶ چینی; عدد ۲۱۵۲۵۰
مینیاتوری ۱۰ آمپر تکفاز تیپ سی پارس فانال; عدد ۷۵۶۰۰
مینیاتوری ۱۰ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۴۱۵۰۰
مینیاتوری ۱۶ آمپر تکفاز تیپ بی پارس فانال; عدد ۷۵۶۰۰
مینیاتوری ۱۶ آمپر تکفاز تیپ سی پارس فانال; عدد ۷۵۶۰۰
مینیاتوری ۱۶ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۴۱۵۰۰
مینیاتوری ۲۵ آمپر تکفاز تیپ سی پارس فانال; عدد ۷۵۶۰۰
مینیاتوری ۲۵ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۴۱۵۰۰
مینیاتوری ۳۲ آمپر تکفاز تیپ سی پارس فانال; عدد ۷۸۷۵۰
مینیاتوری ۳۲ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۵۵۱۵۰
مینیاتوری ۴۰ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۵۲۰۰۰
مینیاتوری ۵۰ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۸۸۷۵۰
مینیاتوری ۶ آمپر تکفاز تیپ بی پارس فانال; عدد ۷۵۶۰۰
مینیاتوری ۶ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۴۱۵۰۰
مینیاتوری ۶۳ آمپر سه فاز پارس فانال; عدد ۲۶۷۷۵۰
مینیاتوری تکفاز ۱۰ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۱۶ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۲ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۲۰ آمپر LS; عدد ۴۳۵۷۵
مینیاتوری تکفاز ۲۰ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۲۵ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۳۲ آمپر SEVEN; عدد ۴۰۹۵۰
مینیاتوری تکفاز ۴ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۴۰ آمپر SEVEN; عدد ۴۰۹۵۰
مینیاتوری تکفاز ۵۰ آمپر SEVEN; عدد ۴۰۹۵۰
مینیاتوری تکفاز ۶ آمپر SEVEN; عدد ۳۵۷۰۰
مینیاتوری تکفاز ۶۳آمپر SEVEN; عدد ۴۰۹۵۰
مینیاتوری سه فاز ۱۶ آمپر SEVEN; عدد ۱۱۲۳۵۰
مینیاتوری سه فاز ۲۵ آمپر SEVEN; عدد ۱۱۲۳۵۰
مینیاتوری سه فاز ۴۰ آمپر SEVEN; عدد ۱۲۳۹۰۰
مینیاتوری سه فاز ۵۰ آمپر SEVEN; عدد ۱۲۳۹۰۰
مینیاتوری سه فاز ۶۳آمپر SEVEN; عدد ۱۲۳۹۰۰
میکرو سووییچ ریگلاژی پارس فانال ۱۳۱; عدد ۱۶۲۷۵۰
میکرو سوییچ آنتنی پارس فانال ۱۸۱; عدد ۱۵۲۲۵۰
میکرو سوییچ فشاری پارس فانال ۱۰۳; عدد ۱۶۲۷۵۰
میکرو سوییچ فشاری موژن چین ۸۱۱۲; عدد ۱۲۰۷۵۰
میکروسوییچ ریز ** SEVEN 11M; عدد ۳۳۶۰۰
میکروسوییچ ریز ** SEVEN G1; عدد ۲۲۵۷۵
میکروسوییچ ریز ** SEVEN G2; عدد ۲۲۵۷۵
میکروسوییچ ریز ** SEVEN N1; عدد ۳۳۶۰۰
میکروسوییچ ریز ** SEVEN Q1; عدد ۳۳۶۰۰
میکروسوییچ ریز فیشی ۱۱M; عدد ۱۱۵۵۰
میکروسوییچ ریز فیشی G1; عدد ۱۱۵۵۰
میکروسوییچ ریز فیشی G2; عدد ۱۱۵۵۰
میکروسوییچ ریز فیشی N1; عدد ۱۱۵۵۰
میکروسوییچ ریز فیشی N2; عدد ۱۱۵۵۰
میکروسوییچ ریز کاوردار ۲۰۰۰; عدد ۶۱۹۵۰
میکروسوییچ ریز کاوردار ۲۰۲۰; عدد ۶۱۹۵۰
میکروسوییچ قرقره ای فشاری تله مکانیک KN2102P20; عدد ۳۳۶۰۰۰