هواکش پارت الکتریک

هواکشهای مدل کلاسیک
ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۵۵۱۰ سایز ۱۰ کلاسیک ۱۶ ۱۴۵/۰۰۰
۲ ۵۵۱۲ سایز ۱۲ کلاسیک ۱۶ ۱۶۰/۰۰۰
۳ ۵۵۱۵ سایز ۱۵ کلاسیک ۸ ۱۷۵/۰۰۰
هواکشهای مدل یونیور سال دو پنل
۴ ۵۶۱۰ سایز ۱۰ یونیورسال دو پنل ۱۶ ۱۷۵/۰۰۰
۵ ۵۶۱۲ سایز ۱۲ یونیورسال دو پنل ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۶ ۵۶۱۵ سایز ۱۵ یونیورسال دو پنل ۸ ۲۲۰/۰۰۰