پروژکتور پارت الکتریک

ردیف کد کالا نام کالا شار نوری تعداد درکارتن قیمت(ریال)
۱ ۱۸۱ پروژکتور ۵۰ وات لنزدار ۶۰۰۰LM ۴ ۱/۳۲۰/۰۰۰
۲ ۱۸۲ پروژکتور ۱۰۰ وات لنزدار ۱۲۰۰۰LM ۴ ۲/۴۲۰/۰۰۰
۳ ۱۸۳ پروژکتور ۱۵۰ وات لنزدار ۱۸۰۰۰LM ۱ ۳/۶۳۰/۰۰۰
۴ ۱۸۴ پروژکتور ۲۰۰ وات لنزدار ۲۴۰۰۰LM ۱ ۵/۷۲۰/۰۰۰