چند خانه های بدون کابل پارت الکتریک

ردیف کد کالا نام کالا(مغزی چینی) تعداد در
کارتن
قیمت(ریال)
۱ ۳۲۷ ۴ خانه مربع سرامیک ساده بدون کابل ۲۰ ۱۳۳/۰۰۰
۲ ۳۱۵ ۴ خانه مربع سرامیک ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۴۰/۰۰۰
۳ ۲۷۲ ۴ خانه مربع سرامیک  بدون کابل ۲۰ ۱۴۰/۰۰۰
۴ ۳۰۶ ۴ خانه بلند ساده سرامیک بدون کابل ۲۰ ۱۳۳/۰۰۰
۵ ۱۰۰۲ ۶ خانه ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
  نام کالا(پلی آمید)
۶ ۹۲۲ ۳ خانه بدون کابل کلید دار ۲۰ ۱۰۰/۰۰۰
۷ ۹۹۹ ۳ خانه ساده بدون کلید و کابل ۸۰ ۷۹/۰۰۰
۸ ۶۶۷ ۳ خانه ارتداربا کلید بدون کابل ۲۰ ۱۰۱/۰۰۰
۹ ۶۴۴ ۴ خانه ارتدار بدون کابل  ۲۰ ۱۲۵/۰۰۰
۱۰ ۶۴۵ ۴ خانه بلند ساده  بدون کابل ۲۰ ۱۱۵/۰۰۰
۱۱ ۶۴۷ ۶ خانه ارتدار بدون کابل ۲۰ ۱۵۳/۰۰۰