چند خانه های مغزی سرامیکی پارت

ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۲۲۵۳ شش خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۲۵/۰۰۰
۲ ۲۲۶۵ شش خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۶۵/۰۰۰
۳ ۲۲۵۲ هشت خانه رک مونت کلیددار با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۴۰/۰۰۰
۴ ۲۲۶۶ هشت خانه رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل ۱.۸ متریPDU ۶ ۳۸۸/۰۰۰
۵ ۵۳۵ ۳ خانه سیار ارتدار با کابل ۱۰ متری ۶ ۴۹۲/۰۰۰
۶ ۵۱۴۱ ۳ خانه سیاربدون ارت با کابل ۱۲ متری ۶ ۵۱۲/۰۰۰
۷ ۵۵۱ پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۳ متری IP44 ۶ ۳۲۰/۰۰۰
۸ ۲۸۷ پنج خانه ارتدار دربدار فیوزدار با کابل ۵ متری IP44 ۶ ۳۵۵/۰۰۰
۹ ۲۰۹۵ چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۱.۸ متری ۱۰ ۳۵۰/۰۰۰
۱۰ ۲۱۶۲ چند خانه ۱+۵ با فیوز مینیاتوری کابل ۵ متری ۱۰ ۴۱۰/۰۰۰
  مستطیل نیک
۱۱ ۲۹۳ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
۱۲ ۲۹۴ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۹۸/۰۰۰
۱۳ ۲۹۵ ۴ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۳۰/۰۰۰
۱۴ ۳۰۷ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۰/۰۰۰
۱۵ ۳۰۸ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۷۸/۰۰۰
۱۶ ۳۰۹ ۴ خانه بدون ارت نیک با کابل۵ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۱۷ ۹۸۶ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۲۱۸/۰۰۰
۱۸ ۷۰۷ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۴۰/۰۰۰
۱۹ ۹۹۲ ۶ خانه ارتدار نیک با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۶۰/۰۰۰
  مربع پارت
۲۰ ۳۱۷ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۸۰/۰۰۰
۲۱ ۳۱۸ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰
۲۲ ۳۱۹ ۴ خانه ارتدار پارت با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۳۰/۰۰۰
۲۳ ۳۲۸ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۰/۰۰۰
۲۴ ۳۲۹ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۸۰/۰۰۰
۲۵ ۳۳۰ ۴ خانه بدون ارت پارت با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۰۰/۰۰۰