چند خانه های مغزی پلی آمیدی پارت

سه خانه شهاب
ردیف کد کالا نام کالا تعداد در کارتن قیمت(ریال)
۱ ۲۲۰۰ پریز سه خانه بدون ارت با دوشاخه ۸۰ ۶۴/۰۰۰
۲ ۷۳۰ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۱.۸ متری ۲۰ ۱۳۵/۰۰۰
۳ ۱۰۱۵ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۳ متری ۱۶ ۱۵۸/۰۰۰
۴ ۶۷۶ ۳ خانه ارتدار شهاب با کلید با کابل۵ متری ۱۶ ۱۹۸/۰۰۰
۵ ۹۹۷ ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۲۳/۰۰۰
۶ ۱۰۱۱ ۳خانه ارتدارشهاب بدون کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۸۲/۰۰۰
۷ ۸۵۰ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۲۹/۰۰۰
۸ ۲۰۲۴ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۳متری ۱۶ ۱۴۹/۰۰۰
۹ ۷۸۹ ۳خانه بدون ارت شهاب با کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۷۰/۰۰۰
۱۰ ۸۶۱ ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۰۷/۰۰۰
۱۱ ۳۶۳ ۳خانه بدون ارت شهاب بدون کلید با کابل۵متری ۱۶ ۱۵۰/۰۰۰
چهار خانه شهاب
۱۲ ۶۴۸ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۶۲/۰۰۰
۱۳ ۶۴۹ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۸۷/۰۰۰
۱۴ ۶۵۰ ۴ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۲۲/۰۰۰
۱۵ ۶۵۱ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل۱.۸متری ۲۰ ۱۴۳/۰۰۰
۱۶ ۶۵۲ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۱۶۵/۰۰۰
۱۷ ۶۵۳ ۴ خانه بدون ارت شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۰۵/۰۰۰
شش خانه شهاب
۱۸ ۶۵۷ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۱.۸ متری ۲۰ ۱۹۲/۰۰۰
۱۹ ۶۵۸ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۳ متری ۱۶ ۲۰۵/۰۰۰
۲۰ ۶۵۹ ۶ خانه ارتدار شهاب با کابل ۵ متری ۱۶ ۲۵۵/۰۰۰
۲۱ ۵۱۴۲ ۹ خانه شهاب با کابل ۱.۸ متری ۹ ۳۳۰/۰۰۰