کارهای تکمیلی

با توجه به تعداد بالای لیستهای قیمت لذا در صورت تکمیل هر بخش اطلاعات تکمیلی در این قسمت قرار خواهد گرفت:

ارتینگ،سیستمهای برقگیر=صفحه مسی،سیم مسی بدون روکش تکمیل شد

داکت=داکت(ساده،شیاردار و تراکینگ)تکمیل شد

رله،کنتاکتور و انواع کلید صنعتی=کنتاکتور و کلید مینیاتور تکمیل شد

لامپ=لامپهای کم مصرف تکمیل شد