کلید اتوماتیک ال اس(کامپکت)

کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – ۳ پل
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-22KA-40A ABN103C / 40 ۹۹۵,۰۰۰
۲ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-22KA-50A ABN103C / 50 ۹۹۵,۰۰۰
۳ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-22KA-60A ABN103C / 60 ۹۹۵,۰۰۰
۴ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-22KA-75A ABN103C / 75 ۹۹۵,۰۰۰
۵ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-22KA-100A ABN103C / 100 ۹۹۵,۰۰۰
۶ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-125A ABN203C / 125 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۷ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-150A ABN203C / 150 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۸ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-175A ABN203C / 175 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۹ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-200A ABN203C / 200 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۰ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-225A ABN203C / 225 ۲,۰۵۰,۰۰۰
۱۱ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-30KA-250A ABN203C / 250 ۲,۱۵۰,۰۰۰
۱۲ آمپر فریم۴۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-300A ABS403C / 300 ۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۳ آمپر فریم۴۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-400A ABS403C / 400 ۴,۶۵۰,۰۰۰
۱۴ آمپر فریم۸۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-75KA-630A ABN803C / 630 ۷,۴۰۰,۰۰۰
۱۵ آمپر فریم۸۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-75KA-800A ABN803C / 800 ۸,۹۰۰,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۳ پل
۱۶ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-16A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 16 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۷ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-20A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 20 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۸ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-25A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 25 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۱۹ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-32A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 32 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۰ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-40A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 40 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۱ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-50A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 50 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۲ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-63A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 63 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۳ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-80A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 80 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۴ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-100A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH103C / 100 ۱,۵۱۰,۰۰۰
۲۵ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-125A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH203C / 125 ۲,۳۸۵,۰۰۰
۲۶ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-150A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH203C / 150 ۲,۳۸۵,۰۰۰
۲۷ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-175A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH203C / 175 ۲,۳۸۵,۰۰۰
۲۸ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-200A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۷ ABH203C / 200 ۲,۳۸۵,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (متاسل)
۲۹ بویین شنت-۲۲۰VAC/DC-برای کلید های ۴۰ تا ۲۵۰ SHT (For ABN 103~203) ۶۳۱,۰۰۰
۳۰ بویین شنت-۱۰۰/۲۲۰VAC/DC-برای کلید های ۴۰۰ تا ۸۰۰ SHT (For ABS 403~803) ۸۴۸,۰۰۰
۳۱ رله افت ولتاژ (آندر)-۲۲۰VAC/DC-برای کلید های ۴۰ تا ۲۵۰ UVT (For ABN 103~203) ۱,۱۰۰,۰۰۰
۳۲ رله افت ولتاژ (آندر)-۲۲۰VAC/DC-برای کلید های ۴۰۰ تا ۸۰۰ UVT (For ABS 403~803) ۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۳ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای۴۰ الی ۲۵۰ AX (For ABN 103~203) ۲۷۵,۰۰۰
۳۴ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای۴۰۰ الی ۸۰۰ AX (For ABS 403~803) ۴۳۵,۰۰۰
۳۵ کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰ الی۲۵۰ AL (For ABN 103~203) ۲۷۵,۰۰۰
۳۶ کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۴۰۰ الی۸۰۰ AL (For ABS 403~803) ۶۵۵,۰۰۰
۳۷ شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید۶۳۰ SPS33F (For ABS603c) ۱,۴۲۴,۰۰۰
۳۸ شمش ترمینال ها (باسبار) – برای کلید۸۰۰ SPS43F (For ABS803c) ۱,۴۲۴,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (غیر قابل تنظیم) – تک پل
۳۹ آمپر فریم۱۶۰-تک پل-۲۴۰VAC-30KA-100A TD160N FTU 100 1 ۱,۴۵۰,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۳ پل
۴۰ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-16A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 16 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۱ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-25A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 25 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۲ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-32A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 32 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۳ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-40A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 40 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۴ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-50A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 50 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۵ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-63A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 63 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۶ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-80A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 80 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۷ آمپر فریم۱۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-100A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 100 3 ۱,۸۵۵,۰۰۰
۴۸ آمپر فریم۱۶۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-125A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS160N ATU 125 3 ۲,۷۳۵,۰۰۰
۴۹ آمپر فریم۱۶۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-160A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS160N ATU 160 3 ۲,۷۳۵,۰۰۰
۵۰ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-200A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS250N ATU 200 3 ۲,۷۸۰,۰۰۰
۵۱ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-250A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS250N ATU 250 3 ۲,۷۸۰,۰۰۰
۵۲ آمپر فریم۴۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-400A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS400N ATU 400 3 ۶,۹۹۵,۰۰۰
۵۳ آمپر فریم۶۳۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-500A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS630N ATU 500 3 ۸,۵۶۰,۰۰۰
۵۴ آمپر فریم۶۳۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-630A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS630N ATU 630 3 ۸,۵۶۰,۰۰۰
۵۵ آمپر فریم۸۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-800A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS800N ATU 800 3 ۱۰,۹۵۰,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – الکترونیکی (قابل تنظیم) – ۳ پل
۵۶ آمپر فریم۱۶۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-160A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS160N ETS 160 3 ۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۷ آمپر فریم۲۵۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-250A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS250N ETS 250 3 ۷,۶۰۰,۰۰۰
۵۸ آمپر فریم۴۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-400A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS400N ETS 400 3 ۱۰,۷۵۰,۰۰۰
۵۹ آمپر فریم۶۳۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-630A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS630N ETS 630 3 ۱۲,۰۸۰,۰۰۰
۶۰ آمپر فریم۸۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-800A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS800N ETS 800 3 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۶۱ آمپر فریم۱۶۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-1000A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS1000N NG5 1000 3 ۲۸,۹۰۰,۰۰۰
۶۲ آمپر فریم۱۶۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-1250A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS1250N NG5 1250 3 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
۶۳ آمپر فریم۱۶۰۰-۳پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-1600A-تنظیم الکترونیکی:LSI TS1600N NG5 1600 3 ۳۵,۳۰۰,۰۰۰
کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل) – حرارتی مغناطیسی (قابل تنظیم) – ۴ پل
۶۴ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-16A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 16 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۵ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-25A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 25 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۶ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-32A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 32 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۷ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-40A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 40 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۸ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-50A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 50 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۶۹ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-63A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 63 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۷۰ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-80A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 80 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۷۱ آمپر فریم۱۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-100A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸ TD100N FMU 100 4 ۲,۴۵۰,۰۰۰
۷۲ آمپر فریم۲۵۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-200A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS250N ATU 200 4 ۵,۹۵۰,۰۰۰
۷۳ آمپر فریم۲۵۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-50KA-250A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS250N ATU 250 4 ۵,۹۵۰,۰۰۰
۷۴ آمپر فریم۴۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-400A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS400N ATU 400 4 ۹,۵۴۰,۰۰۰
۷۵ آمپر فریم۶۳۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-500A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS630N ATU 500 4 ۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۷۶ آمپر فریم۶۳۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-630A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS630N ATU 630 4 ۱۴,۲۵۰,۰۰۰
۷۷ آمپر فریم۸۰۰-۴پل-۴۱۵/۳۸۰VAC-65KA-800A-تنظیم حرارتی:۱-۰.۸مغناطیسی:۱۰-۵ TS800N ATU 400 4 ۱۹,۸۴۰,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای اتوماتیک کامپکت (سوسل)
۷۸ بویین شنت-VAC/DC,220VAC-برای کلید های ۱۶ الی ۸۰۰ SHT (For TD/TS100~800) ۶۳۲,۰۰۰
۷۹ بویین شنت-۲۰۰/۲۵۰VAC-برای کلید های۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ SHT (For TS1000~1600) ۱,۲۰۴,۰۰۰
۸۰ رله افت ولتاژ (آندر)-۲۲۰/۲۴۰VAC-برای کلید های ۱۶ تا ۸۰۰ UVT (For TD/TS100~800) ۸۸۵,۰۰۰
۸۱ رله افت ولتاژ (آندر)-۲۲۰/۲۵۰VAC-برای کلید های ۱۰۰۰ تا ۱۶۰۰ UVT (For TS1000~1600) ۱,۱۸۴,۰۰۰
۸۲ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای۱۶ الی ۸۰۰ AX (For TD/TS100~800) ۲۷۵,۰۰۰
۸۳ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – برای کلیدهای ۱۶ ا۱۰۰۰الی ۱۶۰۰ AX (For TS1000~1600) ۲۵۵,۰۰۰
۸۴ کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۱۶ الی۸۰۰ AL (For TD/TS100~800) ۲۶۵,۰۰۰
۸۵ کنتاکت خطا (آلارم) – برای کلیدهای ۱۰۰۰ الی۱۶۰۰ AL (For TS1000~1600) ۲۵۵,۰۰۰
۸۶ شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید۱۰۰ SP13a (For TD100) ۱۲۹,۵۰۰
۸۷ شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید۲۵۰ SP23a (For TS250) ۳۴۸,۰۰۰
۸۸ شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید۴۰۰و۶۳۰ SP33a (For TS400,TS630) ۷۴۲,۰۰۰
۸۹ شمش ترمینال ها (باسبار) – سه عدد – برای کلید۸۰۰ SPS43 (For TS800) ۱,۳۰۲,۰۰۰
۹۰ موتور-۱۰۰/۲۲۰VAC/DC-برای کلید های ۱۶ الی ۱۰۰ MOP1 (For TD100) ۵,۲۵۰,۰۰۰
۹۱ موتور-۱۰۰VAC/DC,220VAC/DC-برای کلید های ۱۲۵ الی ۲۵۰ MOP2 (For TS250,TS160) ۵,۹۹۵,۰۰۰
۹۲ موتور-۱۰۰VAC/DC,220VAC/DC-برای کلید های ۴۰۰ الی ۶۳۰ MOP3 (For TS400,TS630) ۸,۵۴۰,۰۰۰
۹۳ موتور-۱۰۰VAC/DC,220VAC/DC-برای کلید های ۸۰۰ MOP4 (For TS800) ۹,۹۵۰,۰۰۰
۹۴ دسته گردان کوتاه قطع و وصل – نصب مستقیم روی کلید – برای کلیدهای۱۶ الی ۱۰۰ DH1 (For TD100) ۱,۲۰۲,۰۰۰
۹۵ دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای۱۶ الی ۱۰۰ EH1 (For TD100) ۱,۲۰۲,۰۰۰
۹۶ دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای۱۲۵ الی ۲۵۰ EH2 (For TS250,TS160) ۱,۲۵۲,۰۰۰
۹۷ دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای۴۰۰ الی ۶۳۰ EH3 (For TS400,TS630) ۲,۲۸۰,۰۰۰
۹۸ دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای۸۰۰ EH4 (For TS800) ۲,۲۶۵,۰۰۰
۹۹ دسته گردان بلند قطع و وصل – نصب روی تابلو – برای کلیدهای۱۰۰۰ الی ۱۶۰۰ EH5 (For TS1600) ۴,۴۰۵,۰۰۰
۱۰۰ پایه پلاگین – برای کلیدهای۱۶ الی ۱۰۰ PB13 ۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۰۱ پایه پلاگین – برای کلیدهای ۱۲۵الی ۲۵۰ PB23 ۳,۲۵۰,۰۰۰
۱۰۲ پایه پلاگین – برای کلیدهای ۴۰۰ الی ۶۳۰ PB33 ۵,۶۵۰,۰۰۰
۱۰۳ پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای ۱۶ الی ۱۰۰ ITS13 ۹۳,۰۰۰
۱۰۴ پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای۱۲۵ الی ۲۵۰ ITS23 ۹۵,۰۰۰
۱۰۵ پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای۴۰۰ الی ۶۳۰ ITS33 ۱۷۱,۰۰۰
۱۰۶ پوشش ترمینال ها – برای کلیدهای۸۰۰ ITS43 ۲۷۰,۰۰۰