کلید اتوماتیک هیوندایی(کامپکت هیوندایی)

کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی– مغناطیسی (غیرقابل تنظیم)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ کاری  
۱ ۲۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۳۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۳ ۴۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۴ ۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۵ ۶۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۶ ۷۵A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۷ ۱۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۲۰۰,۰۰۰
۸ ۱۲۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۹ ۱۵۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۰ ۱۷۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۱ ۲۰۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۲ ۲۲۵ ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۹۱۱,۰۰۰
۱۳ ۳۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۴ ۳۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۵ ۴۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۴,۳۵۰,۰۰۰
۱۶ ۵۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۷ ۶۳۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۶,۹۵۰,۰۰۰
۱۸ ۸۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۸,۲۵۰,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی– مغناطیسی (قابل تنظیم)
۱۹ ۱۶A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۰ ۲۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۱ ۲۵A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۲ ۳۲A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۳ ۴۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۴ ۵۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۵ ۶۳A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۶ ۸۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۷ ۱۰۰A ۳پل ۳۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱,۴۳۰,۰۰۰
۲۸ ۱۲۵A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۲۹ ۱۶۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۰ ۲۰۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۱ ۲۵۰A ۳پل ۳۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲,۷۷۰,۰۰۰
۳۲ ۴۰۰A ۳پل ۴۲KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۵,۹۰۰,۰۰۰
۳۳ ۶۳۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۷,۹۰۰,۰۰۰
۳۴ ۸۰۰A ۳پل ۴۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۱۰,۱۲۵,۰۰۰
کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)
۳۵ ۴۰۰A ۳پل ۸۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۷,۲۲۳,۰۰۰
۳۶ ۶۳۰A ۳پل ۸۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۸,۷۸۸,۰۰۰
۳۷ ۱۰۰۰A ۳پل ۱۰۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ ۱۲۵۰A ۳پل ۱۰۰KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ ۱۶۰۰A ۳پل ۶۵KA ۳۸۰/۴۱۵V AC ۳۲,۸۴۴,۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  لوازم جانبی ارسال فرمان کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
کنتاکت کمکی (AUX)
نوع وضعیت قرارگیری قابل نصب بر روی کلید  
۴۰ کنتاکت کمکی چپ ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۱ کنتاکت کمکی راست ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۲ کنتاکت کمکی چپ ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۳ کنتاکت کمکی راست ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۲۶۶,۲۰۰
۴۴ کنتاکت کمکی چپ ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۳۲۷,۲۰۰
۴۵ کنتاکت کمکی راست ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۳۲۵,۶۰۰
۴۶ کنتاکت کمکی راست ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۴۷۰,۰۰۰
۴۷ کنتاکت کمکی راست ۱۶۰۰A الکترونیکی ۱,۹۰۰,۰۰۰
کنتاکت خطا (ALT)
۴۸ کنتاکت خطا چپ ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۴۹۰,۴۰۰
۴۹ کنتاکت خطا چپ ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۴۹۰,۴۰۰
۵۰ کنتاکت خطا راست ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۵۰۹,۱۰۰
۵۱ کنتاکت خطا چپ ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۶۰۶,۰۰۰
۵۲ کنتاکت خطا راست ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۷۲۶,۴۰۰
  رله شنت (SHT)
نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر روی کلید  
۵۳ رله شنت ۲۰۰V-480V AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۵۹۰,۴۰۰
۵۴ رله شنت ۲۰۰V-480V AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۵۹۰,۴۰۰
۵۵ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۷۸۸,۱۰۰
۵۶ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۷۸۸,۱۰۰
۵۷ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A الکترونیکی ۹۲۵,۷۰۰
۵۸ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۱۲۵۰A,1000Aالکترونیکی ۱,۰۸۰,۷۰۰
۵۹ رله شنت ۲۰۰V-230V AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۱,۹۳۴,۱۰۰
رله آندر ولتاژ (UVT)
۶۰ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۰۸,۵۰۰
۶۱ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۲ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۱,۱۸۳,۷۰۰
۶۳ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۱,۱۸۳,۷۰۰
۶۴ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۸۰۰A الکترونیکی ۱,۱۶۶,۴۰۰
۶۵ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۲۵۰A,1000Aالکترونیکی ۱,۱۶۶,۴۰۰
۶۶ رله آندر ولتاژ ۲۰۰V-230V AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۲,۰۳۷,۲۰۰
لوازم جانبی مکانیزم قطع و وصل کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
دسته کوتاه قطع و وصل (TFG)
  نوع قابل نصب بر وری کلید  
۶۷ دسته کوتاه قطع و وصل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۸۴۷,۵۰۰
۶۸ دسته کوتاه قطع و وصل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۹۸۵,۹۰۰
۶۹ دسته کوتاه قطع و وصل ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۱,۰۲۵,۸۰۰
۷۰ دسته کوتاه قطع و وصل ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۱,۵۳۵,۰۰۰
دسته بلند قطع و وصل (TFH)
۷۱ دسته بلند قطع و وصل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۱۸,۲۰۰
۷۲ دسته بلند قطع و وصل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۱۶۰,۰۰۰
۷۳ دسته بلند قطع و وصل ۸۰۰A,630A,400Aحرارتی-مغناطیسی ۲,۱۱۲,۴۰۰
۷۴ دسته بلند قطع و وصل ۶۳۰A,400A الکترونیکی ۲,۱۱۲,۴۰۰
  موتور (MOT)
نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر وری کلید  
۷۵ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۴,۹۰۰,۰۰۰
۷۶ موتور ۲۲۰V DC/AC ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۵,۶۳۷,۰۰۰
۷۷ موتور ۲۲۰V DC/AC ۴۰۰A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۷,۶۵۳,۰۰۰
۷۸ موتور ۲۲۰V DC/AC ۶۳۰,۴۰۰A الکترونیکی ۷,۸۷۱,۰۰۰
۷۹ موتور ۲۲۰V DC/AC ۸۰۰A,630A-حرارتی-مغناطیسی(غیر قابل تنظیم و قابل تنظیم) ۸,۲۰۶,۰۰۰
۸۰ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۲۵۰A,1000A,800Aالکترونیکی ۸,۳۷۸,۰۰۰
۸۱ موتور ۲۲۰V DC/AC ۱۶۰۰A الکترونیکی ۲۴,۰۸۷,۰۰۰
  لوازم جانبی ترمینال های کلید اتوماتیک کامپکت (MCCB)
لوازم شمش باسبار ترمینال ها (TBB)
نوع تعداد پل قابل نصب بر وری کلید  
۸۲ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۱۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱۲۰,۰۰۰
۸۳ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۲۵۰A-حرارتی-مغناطیسی ۳۲۵,۰۰۰
۸۴ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۴۰۰A-حرارتی-مغناطیسی ۶۹۰,۰۰۰
۸۵ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۶۳۰A-حرارتی-مغناطیسی ۱,۲۰۰,۰۰۰
۸۶ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۴۰۰A الکترونیکی ۹۰۰,۰۰۰
۸۷ شمش اتصال ترمینال ها ۳ پل ۶۳۰A الکترونیکی ۱,۶۰۰,۰۰۰