کلید حرارتی ال اس

کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۰/۶۳ تا۱ MMS–۳۲S 1 A ۶۲۹,۰۰۰
۲ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۱ تا ۱/۶ MMS–۳۲S 1.6 A ۶۲۹,۰۰۰
۳ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۱/۶ تا۲/۵ MMS–۳۲S 2.5 A ۶۲۹,۰۰۰
۴ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۲/۵ تا ۴ MMS–۳۲S 4 A ۶۲۹,۰۰۰
۵ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۴ تا ۶ MMS–۳۲S 6 A ۶۲۹,۰۰۰
۶ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۰۰KA-تنظیم جریان:۵ تا ۸ MMS–۳۲S 8 A ۶۲۹,۰۰۰
۷ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۵۰KA-تنظیم جریان:۶ تا ۱۰ MMS–۳۲S 10 A ۶۲۹,۰۰۰
۸ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۵۰KA-تنظیم جریان:۹ تا ۱۳ MMS–۳۲S 13 A ۶۲۹,۰۰۰
۹ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۲۰KA-تنظیم جریان:۱۱ تا ۱۷ MMS–۳۲S 17 A ۶۲۹,۰۰۰
۱۰ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۵KA-تنظیم جریان:۱۴ تا۲۲ MMS–۳۲S 22 A ۶۲۹,۰۰۰
۱۱ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۵KA-تنظیم جریان:۱۸ تا۲۶ MMS–۳۲S 26 A ۶۲۹,۰۰۰
۱۲ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۱۵KA-تنظیم جریان:۲۲ تا۳۲ MMS–۳۲S 32 A ۶۲۹,۰۰۰
۱۳ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۲۵KA-تنظیم جریان:۲۸ تا ۴۰ MMS–۶۳S 40 A ۱,۶۳۰,۰۰۰
۱۴ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۲۵KA-تنظیم جریان:۳۴ تا ۵۰ MMS–۶۳S 50 A ۱,۶۳۰,۰۰۰
۱۵ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۲۵KA-تنظیم جریان:۴۵ تا۶۳ MMS–۶۳S 63 A ۱,۶۳۰,۰۰۰
۱۶ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۵۰KA-تنظیم جریان:۵۵تا ۷۵ MMS–۱۰۰S 75 A ۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۷ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۵۰KA-تنظیم جریان:۷۰ تا۹۰ MMS–۱۰۰S 90 A ۳,۱۰۰,۰۰۰
۱۸ مدلS(قدرت قطع استاندارد)-۵۰KA-تنظیم جریان: ۸۰ تا ۱۰۰ MMS–۱۰۰S 100 A ۳,۱۰۰,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای حرارتی (راه انداز موتور)
۱۹ بوبین شنت-۲۲۰VAC/DC-نصب از رو/ بغل – برای کلید حرارتی۰/۶۳الی۱۰۰ RS 220V AC ۳۰۵,۰۰۰
۲۰ رله افت ولتاژ (آندر)-۲۲۰VAC/DC-نصب از رو / بغل – برای کلید حرارتی۰/۶۳الی۱۰۰ RU 220V AC ۳۰۵,۰۰۰
۲۱ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از رو – برای کلید حرارتی۰/۶۳الی۱۰۰ FX (1NO+1NC) ۱۲۵,۰۰۰
۲۲ کنتاکت کمکی – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی۰/۶۳الی۱۰۰ LX (1NO+1NC) ۱۹۵,۰۰۰
۲۳ کنتاکت خطا – یک باز و یک بسته – نصب از بغل – برای کلید حرارتی۰/۶۳الی۱۰۰ LA (1NO+1NC) ۲۰۵,۰۰۰
۲۴ دستگیره گردان – با محور ۳۱۵ میلی متر – برای کلید حرارتی۰/۶۳ الی۳۲ MEH 32 ۳۲۰,۰۰۰
۲۵ دستگیره گردان – با محور ۳۱۵ میلی متر – برای کلید حرارتی ۴۰ الی ۶۳ MEH 63 ۳۴۰,۰۰۰
۲۶ دستگیره گردان – با محور ۳۱۵ میلی متر – برای کلید حرارتی ۷۵ الی ۱۰۰ MEH 100 ۲۹۱,۰۰۰
۲۷ رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) – برای کلید حرارتی۰/۶۳ الی۳۲ DA‐۳۲SA ۱۶۵,۰۰۰
۲۸ رابط نصب (بین کلید حرارتی و کنتاکتور) – برای کلید حرارتی ۴۰ الی ۶۳ DA‐۶۳A ۱۸۷,۰۰۰