کلید حرارتی هیوندا

راه انداز موتور (کلید حرارتی) (MMS)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  راه انداز موتور (کلید حرارتی) HMMS-32K
ولتاژ کاری قدرت قطع تنظیم جریان  
۱ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۱۶A تا ۰/۱ ۴۸۴/۰۰۰
۲ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۲۵A تا ۰/۱۶ ۴۸۴/۰۰۰
۳ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۴A تا ۰/۱ ۴۸۴/۰۰۰
۴ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۰/۶۳ تا ۰/۴ ۴۸۴/۰۰۰
۵ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱A تا ۰/۶۳ ۴۸۴/۰۰۰
۶ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱/۶A تا ۱ ۴۸۴/۰۰۰
۷ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۲/۵A تا ۱/۶ ۴۸۴/۰۰۰
۸ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۴A تا ۲/۵ ۴۸۴/۰۰۰
۹ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۶/۳A تا ۴ ۴۸۴/۰۰۰
۱۰ ۶۹۰ACV ۱۰۰KA ۱۰A تا ۶ ۴۸۴/۰۰۰
۱۱ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۱۴A تا ۹ ۴۸۴/۰۰۰
۱۲ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۱۸A تا ۱۳ ۴۸۴/۰۰۰
۱۳ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۲۳A تا ۱۷ ۴۸۴/۰۰۰
۱۴ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۲۵A تا ۲۰ ۴۸۵/۰۰۰
۱۵ ۶۹۰ACV ۱۰KA ۳۲A تا ۲۴ ۴۸۵/۰۰۰
  راه انداز موتور (کلید حرارتی) HMMS-80K
۱۶ ۶۹۰ACV ۵۰KA ۴۰A تا ۲۵  ۱/۲۴۶/۰۰۰
۱۷ ۶۹۰ACV ۵۰KA ۶۳A تا ۴۰ ۱/۲۴۶/۰۰۰
۱۸ ۶۹۰ACV ۱۵KA ۸۰A تا ۵۶ ۱/۲۴۶/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  متعلقات (MMS)
کنتاکت کمکی راه انداز موتور (کلید حرارتی)
نوع وضعیت قرارگیری تعداد کنتاکت های کمکی قابل نصب بر روی کلید  
۱۹ کنتاکت کمکی روی کلید ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-32K) ۱۰۴/۶۰۰
۲۰ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-32K) ۱۳۱/۰۰۰
۲۱ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۲ کنتاکت باز (HMMS-32K) تماس بگیرید
۲۲ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۱کنتاکت باز و۱ کنتاکت بسته (HMMS-80K) ۲۳۹/۰۰۰
۲۳ کنتاکت کمکی کنار کلید (سمت چپ) ۲ کنتاکت باز (HMMS-80K) تماس بگیرید
  کنتاکت خطا
۲۴ کنتاکت خطا کنار کلید (سمت چپ) ۱ کنتاکت خطا باز و۱ کنتاکت کمکی باز (HMMS-32K) ۲۰۷/۰۰۰
۲۵ کنتاکت خطا کنار کلید (سمت چپ) ۱ کنتاکت خطا باز و۱ کنتاکت کمکی بسته (HMMS-32K) ۲۱۴/۰۰۰