کلید مینیاتوری و محافظ جان ال اس

انواع کلید مینیاتوری های LS
BKN سری – (MCB) کلیدهای مینیاتوری
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ تک پل-۶KA-1A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C1A ۵۵,۰۰۰
۲ تک پل-۶KA-2A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C2A ۵۵,۰۰۰
۳ تک پل-۶KA-4A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C4A ۵۵,۰۰۰
۴ تک پل-۶KA-6A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C6A ۵۵,۰۰۰
۵ تک پل-۶KA-10A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P B/C10A ۵۵,۰۰۰
۶ تک پل-۶KA-16A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P B/C16A ۵۵,۰۰۰
۷ تک پل-۶KA-20A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C20A ۵۵,۰۰۰
۸ تک پل-۶KA-25A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P B/C25A ۵۵,۰۰۰
۹ تک پل-۶KA-32A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P B/C32A ۵۵,۰۰۰
۱۰ تک پل-۶KA-40A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C40A ۵۶,۰۰۰
۱۱ تک پل-۶KA-50A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C50A ۵۶,۰۰۰
۱۲ تک پل-۶KA-63A-منحنی C(موتوری) BKN 1P C63A ۵۶,۰۰۰
۱۳ تک پل+نول-۶KA-6A-منحنی C(موتوری) BKN 1P+N C6A ۱۲۵,۰۰۰
۱۴ تک پل+نول-۶KA-10A-منحنی C(موتوری) BKN 1P+N C10A ۱۲۵,۰۰۰
۱۵ تک پل+نول-۶KA-16A-منحنی C(موتوری) BKN 1P+N C16A ۱۲۵,۰۰۰
۱۶ تک پل+نول-۶KA-20A-منحنی C(موتوری) BKN 1P+N C20A ۱۲۵,۰۰۰
۱۷ تک پل+نول-۶KA-25A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P+N B/C25A ۱۲۵,۰۰۰
۱۸ تک پل+نول-۶KA-32A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 1P+N B/C32A ۱۲۵,۰۰۰
۱۹  3پل-۶KA-4A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C4A ۱۷۸,۰۰۰
۲۰  3پل-۶KA-10A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 3P B/C10A ۱۷۸,۰۰۰
۲۱  3پل-۶KA-16A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C16A ۱۷۸,۰۰۰
۲۲  3پل-۶KA-20A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C20A ۱۷۸,۰۰۰
۲۳  3پل-۶KA-25A-منحنی B,C(موتوری-روشنایی) BKN 3P B/C25A ۱۷۸,۰۰۰
۲۴  3پل-۶KA-32A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C32A ۱۷۸,۰۰۰
۲۵  3پل-۶KA-40A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C40A ۱۷۸,۰۰۰
۲۶  3پل-۶KA-50A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C50A ۱۷۸,۰۰۰
۲۷  3پل-۶KA-63A-منحنی C(موتوری) BKN 3P C63A ۱۷۸,۰۰۰
۲۸ ۴پل-۶KA-6A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C6A ۲۴۵,۰۰۰
۲۹ ۴پل-۶KA-10A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C10A ۲۴۵,۰۰۰
۳۰ ۴پل-۶KA-16A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C16A ۲۴۵,۰۰۰
۳۱ ۴پل-۶KA-20A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C20A ۲۴۵,۰۰۰
۳۲ ۴پل-۶KA-25A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C25A ۲۴۵,۰۰۰
۳۳ ۴پل-۶KA-32A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C32A ۲۴۵,۰۰۰
۳۴ ۴پل-۶KA-40A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C40A ۲۴۵,۰۰۰
۳۵ ۴پل-۶KA-50A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C50A ۲۴۸,۰۰۰
۳۶ ۴پل-۶KA-63A-منحنی C(موتوری) BKN 4P C63A ۲۴۸,۰۰۰
BKN متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای مینیاتوری سری
۳۷ کنتاکت کمکی(۱NO+1NC) – برای کلیدهای ۶ الی ۶۳  BKN‐AX‐۶~۶۳A ۱۷۰,۰۰۰
BKN‐b سری – (MCB) کلیدهای مینیاتوری
۳۸ تک پل-۱۰KA-1A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C1A ۸۳,۵۰۰
۳۹ تک پل-۱۰KA-2A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C2A ۸۳,۵۰۰
۴۰ تک پل-۱۰KA-4A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C4A ۸۳,۵۰۰
۴۱ تک پل-۱۰KA-6A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C6A ۸۳,۵۰۰
۴۲ تک پل-۱۰KA-10A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C10A ۸۳,۵۰۰
۴۳ تک پل-۱۰KA-16A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C16A ۸۳,۵۰۰
۴۴ تک پل-۱۰KA-20A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C20A ۸۳,۵۰۰
۴۵ تک پل-۱۰KA-25A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C25A ۸۳,۵۰۰
۴۶ تک پل-۱۰KA-32A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C32A ۸۳,۵۰۰
۴۷ تک پل-۱۰KA-40A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C40A ۸۳,۵۰۰
۴۸ تک پل-۱۰KA-50A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C50A ۹۶,۵۰۰
۴۹ تک پل-۱۰KA-63A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 1P C63A ۹۶,۵۰۰
۵۰  2پل-۱۰KA-1A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 2P C10A ۱۸۷,۰۰۰
۵۱  2پل-۱۰KA-16A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 2P C16A ۱۸۷,۰۰۰
۵۲ ۳پل-۱۰KA-4A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C4A ۲۹۵,۰۰۰
۵۳  3پل-۱۰KA-6A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C6A ۲۹۵,۰۰۰
۵۴  3پل-۱۰KA-10A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C10A ۲۹۵,۰۰۰
۵۵  3پل-۱۰KA-16A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C16A ۲۹۵,۰۰۰
۵۶  3پل-۱۰KA-20A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C20A ۲۹۵,۰۰۰
۵۷  3پل-۱۰KA-25A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C25A ۲۹۵,۰۰۰
۵۸  3پل-۱۰KA-32A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C32A ۲۹۵,۰۰۰
۵۹  3پل-۱۰KA-40A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C40A ۲۹۵,۰۰۰
۶۰  3پل-۱۰KA-50A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C50A ۳۳۵,۰۰۰
۶۱  3پل-۱۰KA-63A-منحنیC(موتوری)  BKN‐b 3P C63A ۳۳۵,۰۰۰
BKN‐b متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای مینیاتوری سری
۶۲ کنتاکت کمکی(۱NO+1NC) – برای کلیدهای ۶ الی ۶۳  BKN‐b AX‐۶~۶۳A ۱۹۵,۰۰۰
BF‐a سری – (MCB) کلیدهای مینیاتوری
۶۳  3پل-۱۰KA-30A-منحنیC(پای کنتور سه فاز)  BF53a 30A ۴۴۰,۰۰۰
۶۴  3پل-۱۰KA-50A-منحنیC(پای کنتور سه فاز)  BF53a 50A ۴۴۰,۰۰۰
۶۵  3پل-۱۰KA-100A-منحنیC(پای کنتور سه فاز)  BF103a 100A ۶۳۵,۰۰۰
BKD سری – (MSD) ( کلیدهای خشک (ایزولاتور
۶۶ تک پل-۱۰۰A BKD 1P 100A ۶۹,۵۰۰
۶۷ تک پل-۱۲۵A BKD 1P 125A ۶۹,۵۰۰
۶۸ ۳پل-۵۰A BKD 3P 50A ۱۷۴,۰۰۰
۶۹ ۳پل-۶۳A BKD 3P 63A ۱۷۴,۰۰۰
RKN سری – (RCCB) ( کلیدهای حفاظت جریان نشتی (محافظ جان
۷۰ ۳پل+نول-۳۰mA-6KA-25A RKN 3P+N 25A 30mA ۷۶۵,۰۰۰
۷۱ ۳پل+نول-۳۰mA-6KA-40A RKN 3P+N 40A 30mA ۷۶۵,۰۰۰
۷۲ ۳پل+نول-۳۰mA-6KA-63A RKN 3P+N 63A 30mA ۷۷۷,۰۰۰
۷۳ ۳پل+نول-۳۰۰mA-6KA-25A RKN 3P+N 25A 300mA ۷۶۵,۰۰۰
۷۴ ۳پل+نول-۳۰۰mA-6KA-40A RKN 3P+N 40A 300mA ۷۶۵,۰۰۰
۷۵ ۳پل+نول-۳۰۰mA-6KA-63A RKN 3P+N 63A 300mA ۷۷۷,۰۰۰
RKP سری – (RCBO) ( کلیدهای ترکیبی (جریان نشتی – اضافه جریان – اتصال کوتاه
۷۶ تک پل+نول-۳۰mA-4,5KA-10A-منحنیC(موتوری) RKP 1P+N C10A 30mA ۴۰۸,۰۰۰
۷۷ تک پل+نول-۳۰mA-4,5KA-16A-منحنیC(موتوری) RKP 1P+N C16A 30mA ۴۰۸,۰۰۰
۷۸ تک پل+نول-۳۰mA-4,5KA-25A-منحنیC(موتوری) RKP 1P+N C25A 30mA ۴۰۸,۰۰۰
۷۹ تک پل+نول-۳۰mA-4,5KA-32A-منحنیC(موتوری) RKP 1P+N C32A 30mA ۴۰۸,۰۰۰
RKS‐b سری – (RCBO) ( کلیدهای ترکیبی (جریان نشتی – اضافه جریان – اتصال کوتاه
۸۰ تک پل+نول-۳۰mA-10KA-32A-منحنیC(موتوری) RKS‐b 1P+N C32A 30mA ۸۰۹,۰۰۰