کلید مینیاتوری و محافظ جان هیوندا

کلیدهای مینیاتوری
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید مینیاتوری تک پل/ تکفاز (MCB)
تعداد پل رنج جریان قدرت قطع تیپ کاربرد  
۱ تک پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۲ تک پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۳ تک پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۴ تک پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۵ تک پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۶ تک پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۷ تک پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۸ تک پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۹ تک پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۱۰ تک پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
۱۱ تک پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۵۱/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۲ پل/ دو فاز (MCB)
۱۲ ۲ پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۳ ۲ پل ۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۴ ۲ پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۵ ۲ پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۶ ۲ پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۷ ۲ پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۸ ۲ پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۱۹ ۲ پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۰ ۲ پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۱ ۲ پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۲ ۲ پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
۲۳ ۲ پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۴/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۳ پل/ سه فاز (MCB)
۲۴ ۳ پل ۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۵ ۳ پل ۴A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۶ ۳ پل ۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۷ ۳ پل ۱۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۸ ۳ پل ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۲۹ ۳ پل ۲۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۰ ۳ پل ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۱ ۳ پل ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۲ ۳ پل ۴۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۳ ۳ پل ۵۰A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
۳۴ ۳ پل ۶۳A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۶۵/۰۰۰
  کلید مینیاتوری ۲ پل/ تک فاز+نول (MCB)
۳۵ تک پل+نول ۱۶A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
۳۶ تک پل+نول ۲۵A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
۳۷ تک پل+نول ۳۲A ۶KA B,C موتوری – روشنایی ۱۱۶/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید خشک (MSD)
تعداد پل رنج جریان  
۳۸ تک پل ۱۶A ۵۸/۰۰۰
۳۹ تک پل ۳۲A ۵۸/۰۰۰
۴۰ تک پل ۶۳A ۵۸/۰۰۰
۴۱ تک پل ۱۰۰A ۷۵/۰۰۰
۴۲ تک پل ۱۲۵A تماس بگیرید
۴۳ ۳ پل ۱۶A تماس بگیرید
۴۴ ۳ پل ۳۲A تماس بگیرید
۴۵ ۳ پل ۶۳A ۲۲۷/۰۰۰
۴۶ ۳ پل ۱۰۰A ۲۸۷/۰۰۰
۴۷ ۳ پل ۱۲۵A ۳۰۳/۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید محافظ جان (RCCB)
تعداد پل رنج جریان رنج جریان نشتی  
۴۸ تک پل+نول ۲۵A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۴۹ تک پل+نول ۳۲A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۰ تک پل+نول ۴۰A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۱ تک پل+نول ۶۳A ۳۰mA ۳۸۴/۰۰۰
۵۲ ۳ پل+نول ۲۵A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۳ ۳ پل+نول ۳۲A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۴ ۳ پل+نول ۴۰A ۳۰mA ۶۹۸/۰۰۰
۵۵ ۳ پل+نول ۶۳A ۳۰mA ۷۱۶/۰۰۰