کلید هوایی ال اس

کلیدهای هوایی (متاسل) – فیکس
ردیف مشخصات کد کالا قیمت(ریال)
۱ ۳پل -۶۵KA-630A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN06D306H
MAD0D0AXNG5
۳۷,۲۰۰,۰۰۰
۲ ۳پل -۶۵KA-800A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN08D308H
MAD0D0AXNG5
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
۳ ۳پل -۶۵KA-1000A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN10D310H
MAD0D0AXNG5
۴۲,۲۸۰,۰۰۰
۴ ۳پل -۶۵KA-1250A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN13D313H
MAD0D0AXNG5
۴۳,۷۵۰,۰۰۰
۵ ۳پل -۶۵KA-1600A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AN16D316H
MAD0D0AXNG5
۴۶,۱۵۰,۰۰۰
۶ ۳پل -۸۵KA-2000A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS20E320H
MAD0D0AXNG5
۵۴,۸۰۰,۰۰۰
۷ ۳پل -۸۵KA-2500A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS25E325H
MAD0D0AXNG5
۶۹,۸۲۰,۰۰۰
۸ ۳پل -۸۵KA-3200A– همراه با رله حفاظتی – بدون موتور AS32E332H
MAD0D0AXNG5
۸۱,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۳پل-۶۵KA-630A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN06D306H
M2D2D2AXAG5
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ ۳پل-۶۵KA-800A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN08D308H
M2D2D2AXAG5
۴۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ ۳پل-۶۵KA-1000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN10D310H
M2D2D2AXAG5
۵۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ ۳پل-۶۵KA-1250A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN13D313H
M2D2D2AXAG5
۵۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ ۳پل-۶۵KA-1600A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN16D316H
M2D2D2AXAG5
۵۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۴ ۳پل-۸۵KA-2000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS20E320H
M2D2D2AXAG5
۶۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۵ ۳پل-۸۵KA-2500A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS25E325H
M2D2D2AXAG5
۷۷,۸۲۰,۰۰۰
۱۶ ۳پل-۸۵KA-3200A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS32E332H
M2D2D2AXAG5
۸۹,۴۵۰,۰۰۰
۱۷ ۳پل-۸۵KA-4000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS40E340H
M2D2D2AXAG5
۱۱۰,۹۵۰,۰۰۰
۱۸ ۳پل-۱۰۰KA-5000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS50F350H
M2D2D2AXAG5
۱۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ ۳پل-۱۲۰KA-6300A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS63G363H
M2D2D2AXAG5
۲۶۱,۵۰۰,۰۰۰
کلیدهای هوایی (متاسل) – کشویی
۲۰ ۳پل-۶۵KA-1000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN10D310A
M2D2D2AXAG6AL
۷۳,۵۵۰,۰۰۰
۲۱ ۳پل-۶۵KA-1250A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN13D313A
M2D2D2AXAG6AL
۷۴,۸۸۰,۰۰۰
۲۲ ۳پل-۶۵KA-1600A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AN16D316A
M2D2D2AXAG6AL
۷۵,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ ۳پل-۸۵KA-2000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS20E320A
M2D2D2AXAG6AL
۹۶,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ ۳پل-۸۵KA-2500A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS25E325A
M2D2D2AXAG6AL
۱۰۴,۹۵۰,۰۰۰
۲۵ ۳پل-۸۵KA-3200A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS32E332A
M2D2D2AXAG6AL
۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ ۳پل-۸۵KA-4000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS40E340A
M2D2D2AXAG6AL
۱۸۱,۵۴۰,۰۰۰
۲۷ ۳پل-۱۰۰KA-5000A-همراه با بوبین قطع، وصل، موتور۲۰۰/۲۵۰VAC/DCو رله حفاظتی AS50F350A
M2D2D2AXAG6AL
۲۵۴,۵۵۰,۰۰۰
متعلقات و تجهیزات جانبی کلیدهای هوایی (متاسل)
۲۸ بوبین وصل-۱۰۰/۱۳۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ CC (100~130V AC/DC) ۱,۶۵۰,۰۰۰
۲۹ بوبین وصل-۲۰۰/۲۵۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ CC (200~250V AC/DC) ۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۰ بوبین قطع-۱۰۰/۱۳۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ SHT1 (100~130V AC/DC) ۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۱ بوبین قطع-۲۰۰/۲۵۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ SHT1 (200~250V AC/DC) ۱,۶۵۰,۰۰۰
۳۲ موتور-۱۰۰/۱۳۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ M (100~130V AC/DC) ۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۳ موتور-۲۰۰/۲۵۰VAC/DC-برای کلید های ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ M (200~250V AC/DC) ۷,۱۰۰,۰۰۰
۳۴ رله کاهش ولتاژ-۱۰۰/۱۳۰VAC/DC-برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ UVT (100~130V AC/DC) ۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۵ رله کاهش ولتاژ-۲۰۰/۲۵۰VAC/DC-برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ UVT (200~250V AC/DC) ۲,۱۷۰,۰۰۰
۳۶ تاخیر دهنده قطع رله آندر ولتاژ کلید هوایی (۰.۵تا۳ ثانیه)برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ UDC (200~250V AC/DC) ۵,۶۰۰,۰۰۰
۳۷ کنتاکت کمکی – ۳ باز و ۳ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ AX (3NO + 3NC) ۸۵۰,۰۰۰
۳۸ کنتاکت کمکی – ۵ باز و ۵ بسته – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ BX (5NO + 5NC) ۸۷۰,۰۰۰
۳۹ کنتاکت خطا (آلارم) به همراه دکمه ریست دستی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ AL + MRB ۲,۵۵۰,۰۰۰
۴۰ کنتاکت وضعیت قرارگیری – ۴ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ Position Switch 4C ۵,۴۰۰,۰۰۰
۴۱ کنتاکت وضعیت قرارگیری – ۸ کنتاکت – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ Position Switch 8C ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ قاب دور – برای کلیدهای فیکس – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ DF (For ACB Fixed type) ۸۵۰,۰۰۰
۴۳ قاب دور – برای کلیدهای کشویی – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ DF (For ACB Draw‐out) ۸۵۰,۰۰۰
۴۴ رله حفاظتی – بدون نمایشگر و تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ NG5 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ رله حفاظتی – دارای نمایشگر – بدون تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ AG5 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ AG6 ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
۴۷ رله حفاظتی – دارای نمایشگر – نیاز به تغذیه – پورت ارتباطی- برای کلیدهای ۶۳۰ الی ۶۳۰۰ AC6 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰