کلید هوایی هیوندایی

کلید هوایی(ACB)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کلید هوایی مدل UAS(فیکس)
رنج جریان تعداد پل قدرت قطع ولتاژ بوبین قطع/وصل  
۱ ۱۰۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۳۹,۳۸۰,۰۰۰
۲ ۱۲۵۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۴۰,۷۳۰,۰۰۰
۳ ۱۶۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۴۲,۸۵۰,۰۰۰
۴ ۲۰۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۵۰,۶۳۰,۰۰۰
۵ ۲۵۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۶۴,۶۶۰,۰۰۰
۶ ۳۲۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۷۵,۴۷۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAS (کشویی)
۷ ۱۰۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۴,۱۰۰,۰۰۰
۸ ۱۲۵۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۴,۵۸۰,۰۰۰
۹ ۱۶۰۰A ۳ پل ۶۵KA ۲۲۰V AC ۵۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۶۶,۶۶۰,۰۰۰
۱۱ ۲۵۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۸۵,۱۰۰,۰۰۰
۱۲ ۳۲۰۰A ۳ پل ۸۵KA ۲۲۰V AC ۹۶,۵۱۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAN (فیکس)
۱۳ ۴۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۹۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۵۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۹۹,۳۰۰,۰۰۰
کلید هوایی مدل UAN (کشویی)
۱۵ ۴۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۱۴۶,۹۰۰,۰۰۰
۱۶ ۵۰۰۰A ۳ پل ۱۰۰KA ۲۲۰V AC ۱۹۴,۸۰۰,۰۰۰
لوازم جانبی کلید هوایی
  نوع ولتاژ کاری قیمت(ریال)
۱۷ موتور ۲۲۰V AC ۷,۶۵۶,۰۰۰
۱۸ رله آندر ولتاژ(بصورت لحظه ای) ۲۲۰V AC ۴,۶۳۷,۰۰۰