کنتاکتور استوک

نام کالا تعداد قیمت(ریال)
کنتاکتور ۲۲E زیمنس ۷ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۴۴E زیمنس ۴ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۶۲E زیمنس ۲ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۰۱E زیمنس ۵ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۰۴E زیمنس ۶ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۴۴U زیمنس(۲۴V DC) ۱۰ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۲۲ زیمنس ۱۰ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۴۴ زیمنس ۱ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور D50 تله مکانیک ۲ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور D32 تله مکانیک ۲ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور D09 تله مکانیک ۷ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتورهای D18 تله مکانیک ۱ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتورDN40 تله مکانیک ۱ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور DC22 تله مکانیک ۱ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور CAD32 تله مکانیک ۱ ۳۰۰۰۰۰
کنتاکتور ۳۱E تله مکانیک ۱ ۳۰۰۰۰۰