صفحه خورشیدی

 

سولار

سولار

ردیفشرح کالامشخصات فنیقیمت ماژول (تکی)(ریال)قیمت ماژول (عمده)(ریال)برندکشورکیفیت
۱صفحه خورشیدی ۵واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۲۲۵,۰۰۰۲۱۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۲ صفحه خورشیدی ۱۰وات
طول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید

۴۵۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۳صفحه خورشیدی ۲۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید

۹۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۴صفحه خورشیدی ۳۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۱,۳۵۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۵صفحه خورشیدی ۴۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۱,۸۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۶صفحه خورشیدی ۴۵واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۲,۰۲۵,۰۰۰۱,۸۹۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۷صفحه خورشیدی ۸۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۳,۶۰۰,۰۰۰۳,۳۶۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۸صفحه خورشیدی ۹۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۴,۰۵۰,۰۰۰۳,۷۸۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۹صفحه خورشیدی ۱۲۰وات
طول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۵,۴۰۰,۰۰۰۵,۰۴۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۱۰صفحه خورشیدی ۲۰۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۹,۰۰۰,۰۰۰۸,۴۰۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب
۱۱صفحه خورشیدی ۳۰۰واتطول عمر=۲۰سال, ضمانت: ۵سال بیمه کارآفرین

برای اطلاع ازجریان اتصال کوتاه وولتاژ مدار باز هرپنل تماس بگیرید
۱۳,۵۰۰,۰۰۰۱۲,۶۰,۰۰۰چینی درجه ۱چینخوب