اینورتر هیوندایی(hyundai inverter)

مدل N700E-P  ورودی سه فاز( ۴۰۰V)
کاربریهای نرمال و سبک مثل پمپ، فن و …
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A) توان(kw) قیمت(ریال)
۱ N700E-075HFP ۲۱۰*۱۶۸*۲۷۵ ۱۵ ۷/۵ ۱۵,۰۹۰,۰۰۰
۲ N700E-110HFP ۲۲ ۱۱ ۱۸,۳۳۰,۰۰۰
۳ N700E-150HFP ۲۹ ۱۵ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۴ N700E-185HFP ۲۵۰*۱۸۸*۳۹۰ ۳۷ ۱۸/۵ ۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۵ N700E-220HFP ۴۳ ۲۲ ۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۶ N700E-300HFP ۵۷ ۳۰ ۳۶,۶۶۰,۰۰۰
۷ N700E-370HFP ۳۱۲*۲۷۰*۵۳۰ ۷۰ ۳۷ ۴۹,۸۱۰,۰۰۰
۸ N700E-450HFP ۸۵ ۴۵ ۵۹,۳۰۰,۰۰۰
۹ N700E-550HFP ۳۴۲*۲۸۰*۵۴۸ ۱۰۵ ۵۵ ۷۰,۰۸۰,۰۰۰
۱۰ N700E-750HFP ۱۳۵ ۷۵ ۸۳,۵۶۰,۰۰۰
۱۱ N700E-900HFP ۳۹۶*۲۸۰*۶۹۸ ۱۶۰ ۹۰ ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰
۱۲ N700E-1100HFP ۱۹۵ ۱۱۰ ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰
۱۳ N700E-1320HFP ۴۸۰*۳۰۰*۷۴۰ ۲۳۰ ۱۳۲ ۱۵۴,۷۲۰,۰۰۰
۱۴ N700E-1600HFP ۲۸۵ ۱۶۰ ۱۸۸,۶۹۰,۰۰۰
۱۵ N700E-2000HFP ۵۰۶*۳۹۰*۹۲۰ ۳۷۰ ۲۰۰ ۲۹۰,۵۷۰,۰۰۰
۱۶ N700E-2500HFP ۴۵۰ ۲۵۰ ۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۷ N700E-3200HFP ۸۰۶*۳۹۵*۱۰۲۰ ۶۰۰ ۳۲۰ ۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰
۱۸ N700E-3800HFP ۶۸۰ ۳۷۵ ۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰
مدل N700E  ورودی تک فاز( ۲۲۰V)
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A) توان(kw) قیمت(ریال)
۱۹ N700E-004SF ۶۸*۱۲۸*۱۲۸ ۳ ۰/۳۷ ۴,۵۴۰,۰۰۰
۲۰ N700E-007SF ۵ ۰/۷۵ ۴,۶۹۰,۰۰۰
۲۱ N700E-015SF ۱۰۸*۱۴۲*۱۲۸ ۷ ۱/۵ ۵,۳۹۰,۰۰۰
۲۲ N700E-022SF ۱۱ ۲/۲ ۶,۶۸۰,۰۰۰
مدل N700E  ورودی سه فاز( ۴۰۰V)
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A)   توان(kw) قیمت(ریال)
۲۳ N700E-007HF ۱۰۸*۱۴۲*۱۲۸ ۳۴ ۰/۷۵ ۶,۶۸۰,۰۰۰
۲۴ N700E-015HF ۴۸ ۱/۵ ۷,۵۵۰,۰۰۰
۲۵ N700E-022HF ۷۲ ۲/۲ ۸,۶۳۰,۰۰۰
۲۶ N700E-037HF ۱۴۰*۱۴۷*۱۲۸ ۹۲ ۳/۷ ۱۱,۱۱۰,۰۰۰
۲۷ N700E-055HF ۲۱۰*۱۶۸*۲۷۵ ۱۲ ۵/۵ ۱۵,۰۹۰,۰۰۰
۲۸ N700E-075HF ۱۶ ۷/۵ ۱۸,۳۳۰,۰۰۰
۲۹ N700E-110HF ۲۳ ۱۱ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۰ N700E-150HF ۲۵۰*۱۸۸*۳۹۰ ۳۲ ۱۵ ۲۵,۸۸۰,۰۰۰
۳۱ N700E-185HF ۳۸ ۱۸/۵ ۳۲,۸۹۰,۰۰۰
۳۲ N700E-220HF ۴۵ ۲۲ ۳۶,۶۶۰,۰۰۰
۳۳ N700E-300HF ۳۱۲*۲۷۰*۵۳۰ ۵۸ ۳۰ ۴۹,۸۱۰,۰۰۰
۳۴ N700E-370HF ۷۵ ۳۷ ۵۹,۳۰۰,۰۰۰
۳۵ N700E-450HF ۳۴۲*۲۸۰*۵۴۸ ۹۰ ۴۵ ۷۰,۰۸۰,۰۰۰
۳۶ N700E-550HF ۱۱۰ ۵۵ ۸۳,۵۶۰,۰۰۰
۳۷ N700E-750HF ۳۹۶*۲۸۰*۶۹۸ ۱۴۹ ۷۵ ۱۰۷,۲۸۰,۰۰۰
۳۸ N700E-900HF ۱۷۶ ۹۰ ۱۲۹,۳۸۰,۰۰۰
۳۹ N700E-1100HF ۴۸۰*۳۰۰*۷۴۰ ۲۱۷ ۱۱۰ ۱۵۴,۷۲۰,۰۰۰
۴۰ N700E-1320HF ۲۶۰ ۱۳۲ ۱۸۸,۶۹۰,۰۰۰
۴۱ N700E-1600HF ۵۰۶*۳۹۰*۹۲۰ ۳۰۰ ۱۶۰ ۲۹۰,۵۷۰,۰۰۰
۴۲ N700E-2200HF ۴۱۵ ۲۲۰ ۳۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۴۳ N700E-2800HF ۸۰۶*۳۹۵*۱۰۲۰ ۵۲۵ ۲۸۰ ۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰
۴۴ N700E-3500HF ۶۵۶ ۳۵۰ ۵۱۷,۵۴۰,۰۰۰
مدل N800S  ورودی تک فاز( ۲۲۰V)
کاربریهای نرمال سنگین و عمومی(مجهز به برنامه ها و امکانات تخصصی برای انواع کاربری ها)
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A) توان(kw) قیمت(ریال)
۴۵ N800S0020-1L-0002-2l ۶۶*۹۹*۱۶۰ ۲۴ ۰/۳۷ ۴,۹۲۰,۰۰۰
۴۶ N800S0020-1L-0004-2l ۹۰*۱۰۲*۱۹۵ ۳۷ ۰/۷۵ ۵,۰۴۰,۰۰۰
۴۷ N800S0020-1L-0007-2l ۷ ۱/۵ ۶,۰۸۰,۰۰۰
۴۸ N800S0020-1L-0009-2l ۱۰۰*۱۰۹*۲۵۵ ۹۶ ۲/۲ ۶,۸۸۰,۰۰۰
مدل N800S  ورودی سه فاز( ۴۰۰V)
هر دو کاربری سنگین و نرمال با توجه به رنج توانی مربوط در جدول
(مجهز به پارامترهای مختلف جهت کاربریها نظیر جرثقیل،پمپ،فن و غیره )
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A) توان(kw) قیمت(ریال)
سنگین نرمال
۴۹ N800S0020-3L-0003-4l ۶۶*۹۹*۱۶۰ ۲.۴ ۰/۷۵ ۰/۷۵ ۶,۸۸۰,۰۰۰
۵۰ N800S0020-3L-0005-4l ۹۰*۱۰۲*۱۹۵ ۴.۳ ۱/۵ ۱/۵ ۷,۹۲۰,۰۰۰
۵۱ N800S0020-3L-0006-4l ۵.۶ ۲/۲ ۲/۲ ۸,۸۵۰,۰۰۰
۵۲ N800S0020-3L-0009-4l ۱۰۰*۱۰۹*۲۵۵ ۹ ۴ ۴ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ N800S0020-3L-0012-4l ۱۲ ۵/۵ ۵/۵ ۱۵,۶۳۰,۰۰۰
۵۴ N800S0020-3L-0016-4l ۱۶۵*۱۶۵*۳۷۰ ۱۶ ۷/۵ ۷/۵ ۱۸,۹۹۰,۰۰۰
۵۵ N800S0020-3L-0023-4l ۲۳ ۱۱ ۱۱ ۲۳,۹۹۰,۰۰۰
۵۶ N800S0020-3L-0031-4l ۱۶۵*۲۰۲*۴۱۴ ۳۱ ۱۵ ۱۵ ۲۷,۱۶۰,۰۰۰
۵۷ N800S0020-1L-0038-4l ۳۸ ۱۸/۵ ۱۸/۵ ۳۲,۹۸۰,۰۰۰
۵۸ N800S0020-3L-0061-5R ۱۹۵*۲۳۹*۵۵۷ ۶۱/۴۶ ۲۲ ۳۰ ۴۳,۳۲۰,۰۰۰
۵۹ N800S0020-3L-0072-5R ۲۳۷*۲۵۹*۶۶۰ ۷۳/۶۱ ۳۰ ۳۷ ۶۳,۷۲۰,۰۰۰
۶۰ N800S0020-3L-0087-5R ۸۷/۶۱ ۳۷ ۴۵ ۷۷,۰۱۰,۰۰۰
۶۱ N800S0020-3L-0105-5R ۱۰۵/۸۷ ۴۵ ۵۵ ۸۴,۶۰۰,۰۰۰
۶۲ N800S0020-3L-0140-5R ۲۹۰*۳۴۳*۷۹۴ ۱۴۰/۸۷ ۵۵ ۷۵ ۱۰۹,۳۴۰,۰۰۰
۶۳ N800S0020-3L-0170-5R ۱۷۰/۱۴۰ ۷۵ ۹۰ ۱۳۸,۱۵۰,۰۰۰
۶۴ N800S0020-3L-0205-5R ۲۰۵/۱۷۰ ۹۰ ۱۱۰ ۱۵۵,۷۹۰,۰۰۰
۶۵ N800S0020-3L-0261-5R ۴۸۰*۳۶۵*۹۷۰ ۳۶۱/۳۰۵ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۸۸,۱۱۰,۰۰۰
۶۶ N800S0020-1L-0310-5R ۳۱۰/۳۶۱ ۱۳۲ ۱۶۰ ۲۱۱,۶۳۰,۰۰۰
سریN800S مجهز به چوک ورودی DC(برای ۷.۵kwو بزرگتر)و خازن فویل پلاستیک (برای ۲۲kwو بزرگتر)میباشد.
حرف آخر در کد کالا مدلN800S نشان دهنده نوع فریم(IیاR) دستگاه میباشد.
مدل N800A  ورودی سه فاز( ۴۰۰V)
هر دو کاربری سنگین و نرمال با توجه به رنج توانی مربوط در جدول
(مجهز به کیپد گرافیکی و نرم افزار تخصصی برای انواع کاربریها نظیر جرثقیل ، پمپ ، فن و غیره )
ردیف کد کالا ابعاد(W*D*H(mm جریان(A) توان(kw) قیمت(ریال)
سنگین نرمال
۶۷ N800ََA0100-3L-0016-5 ۱۴۴*۲۱۴*۴۱۹ ۱۶/۱۲ ۵/۵ ۷/۵ ۲۷,۶۵۰,۰۰۰
۶۸ N800ََA0100-3L-0023-5 ۲۳/۱۶ ۷/۵ ۱۱ ۳۱,۰۴۰,۰۰۰
۶۹ N800ََA0100-3L-0031-5 ۳۱/۲۳ ۱۱ ۱۵ ۳۵,۰۵۰,۰۰۰
۷۰ N800ََA0100-3L-0038-5 ۱۹۵*۲۲۹*۵۵۷ ۳۸/۳۱ ۱۵ ۱۸/۵ ۴۹,۶۲۰,۰۰۰
۷۱ N800ََA0100-3L-0064-5 ۴۶/۳۸ ۱۸/۵ ۲۲ ۵۲,۳۹۰,۰۰۰
۷۲ N800ََA0100-3L-0061-5 ۶۱/۴۶ ۲۲ ۳۰ ۵۹,۹۹۰,۰۰۰
۷۳ N800ََA0100-3L-0072-5 ۲۳۷*۲۵۹*۶۶۰ ۷۲/۶۱ ۳۰ ۳۷ ۸۵,۳۵۰,۰۰۰
۷۴ N800ََA0100-3L-0087-5 ۸۷/۷۲ ۳۷ ۴۵ ۸۹,۶۱۰,۰۰۰
۷۵ N800ََA0100-3L-0105-5 ۱۰۵/۸۷ ۴۵ ۵۵ ۹۸,۰۶۰,۰۰۰
۷۶ N800ََA0100-3L-0140-5 ۲۹۰*۳۴۳*۷۹۴ ۱۴۰/۱۰۵ ۵۵ ۷۵ ۱۱۶,۲۱۰,۰۰۰
۷۷ N800ََA0100-3L-0170-5 ۱۷۰/۱۴۰ ۷۵ ۹۰ ۱۴۷,۰۷۰,۰۰۰
۷۸ N800ََA0100-3L-0205-5 ۲۰۵/۱۷۰ ۹۰ ۱۱۰ ۱۶۴,۵۳۰,۰۰۰
۷۹ N800ََA0100-3L-0261-5 ۴۸۰*۳۶۵*۹۷۰ ۲۶۱/۲۰۵ ۱۱۰ ۱۳۲ ۱۹۸,۷۸۰,۰۰۰
۸۰ N800ََA0100-3L-0310-5 ۳۱۰/۲۵۱ ۱۳۲ ۱۶۰ ۲۲۴,۲۷۰,۰۰۰
۸۱ N800ََA0100-3L-0385-5 ۵۰۶*۵۲۵*۹۸۰ ۳۸۵/۳۱۰ ۱۶۰ ۲۰۰ ۲۸۳,۵۸۰,۰۰۰
۸۲ N800ََA0100-3L-0460-5 ۴۶۰/۳۸۵ ۲۰۰ ۲۵۰ ۳۷۰,۹۷۰,۰۰۰
۸۳ N800ََA0100-3L-0590-5 ۵۹۰/۵۲۰ ۲۵۰ ۳۱۵ ۴۶۴,۷۷۰,۰۰۰
درایورهای مدل N800ََA به صورت استاندارد مجهز به چوک ورودی DC،کیپد گرافیکی و خازن فویل پلاستیک میباشند.