سیم و کابل لیا قزوین(لوشان)

سیم های افشان
ردیف سایز قیمت متر(ریال) ارت
۱ ۱*۰.۳۵ ۱/۵۰۰  
۲ ۱*۰.۵۰ ۲/۲۰۰  
۳ ۱*۰.۷۵ ۳/۰۰۰  
۴ ۱*۱ ۳/۹۰۰  
۵ ۱*۱.۵ ۵/۱۰۰ ۵/۲۲۰
۶ ۱*۲.۵ ۸/۴۰۰ ۸/۵۳۰
۷ ۱*۴ ۱۳/۵۰۰ ۱۳/۶۰۰
۸ ۱*۶ ۱۹/۸۰۰ ۲۰/۰۰۰
۹ ۱*۱۰ ۳۳/۳۰۰ ۳۳/۶۰۰
۱۰ ۱*۱۶ ۵۳/۹۰۰ ۵۴/۲۰۰
۱۱ ۱*۲۵ ۸۸/۲۰۰ ۸۸/۷۰۰
۱۲ ۱*۳۵ ۱۱۷/۰۰۰ ۱۱۷/۵۰۰
۱۳ ۱*۵۰ ۱۶۶/۰۰۰ ۱۶۷/۰۰۰
سیم های مفتولی
۱۴ ۱*۰.۵۰(۷۰) ۲/۱۰۰  
۱۵ ۱*۰.۷۵ ۳/۰۰۰  
۱۶ ۱*۱ ۳/۹۰۰  
۱۷ ۱*۱.۵ ۵/۲۰۰  
۱۸ ۱*۲.۵ ۸/۸۰۰  
۱۹ ۱*۴ ۱۴/۰۰۰  
۲۰ ۱*۶ ۲۱/۰۰۰  
۲۱ ۱*۱۰ ۳۵/۲۰۰  
سیم های بند تخت(نایلون)
۲۲ ۲*۰.۵۰ ۴/۴۰۰  
۲۳ ۲*۰.۷۵ ۶/۵۰۰  
۲۴ ۲*۱ ۸/۴۰۰  
۲۵ ۲*۱.۵ ۱۱/۴۰۰  
۲۶ ۲*۲.۵ ۱۸/۳۰۰  
کابل کیسه ای
۲۷ ۲*۰.۵ ۴/۸۰۰  
۲۸ ۲*۰.۷۵ ۶/۹۰۰  
کابل های کواکسیال
۲۹ ۴/۵c2v ۱۰/۵۰۰ صادراتی
۳۰ ۴/۵c2v ۸/۴۰۰ معمولی
۳۱ RG-59 ۹/۹۰۰ صادراتی
۳۲ RG-59 ۷/۱۰۰ معمولی
کابل های افشان دو رشته
۳۳ ۲*۰.۵۰ ۶/۰۰۰  
۳۴ ۲*۰.۷۵ ۸/۳۰۰  
۳۵ ۲*۱ ۱۰/۰۰۰  
۳۶ ۲*۱.۵ ۱۳/۳۰۰  
۳۷ ۲*۲.۵ ۲۱/۰۰۰  
۳۸ ۲*۴ ۳۲/۴۰۰  
۳۹ ۲*۶ ۴۶/۵۰۰  
۴۰ ۲*۱۰ ۷۸/۵۰۰  
کابل های افشان سه رشته
۴۱ ۳*۰.۵۰ ۸/۱۵۰  
۴۲ ۳*۰.۷۵ ۱۰/۹۰۰  
۴۳ ۳*۱ ۱۳/۶۰۰  
۴۴ ۳*۱.۵ ۱۹/۱۰۰  
۴۵ ۳*۲.۵ ۲۹/۷۰۰  
۴۶ ۳*۴ ۴۶/۰۰۰  
۴۷ ۳*۶ ۶۶/۳۰۰  
۴۸ ۳*۱۰ ۱۱۲/۴۰۰  
۴۹ ۳*۱۶ ۱۷۵/۰۰۰  
۵۰ ۳*۲۵ ۲۸۲/۰۰۰  
۵۱ ۳*۲۵+۱۶ ۳۲۹/۰۰۰  
۵۲ ۳*۳۵+۱۶ ۴۲۹/۰۰۰  
کابل های افشان چهار رشته
۵۳ ۴*۰.۷۵ ۱۴/۰۰۰  
۵۴ ۴*۱ ۱۸/۰۰۰  
۵۵ ۴*۱.۵ ۲۵/۰۰۰  
۵۶ ۴*۲.۵ ۳۸/۷۰۰  
۵۷ ۴*۴ ۶۱/۳۰۰  
۵۸ ۴*۶ ۸۷/۰۰۰  
۵۹ ۴*۱۰ ۱۴۸/۶۰۰  
۶۰ ۴*۱۶ ۲۳۰/۰۰۰  
کابل های افشان پنج رشته
۶۱ ۵*۰.۷۵ ۱۷/۷۰۰  
۶۲ ۵*۱ ۲۲/۶۰۰  
۶۳ ۵*۱.۵ ۳۱/۰۰۰  
۶۴ ۵*۲.۵ ۴۸/۵۰۰  
۶۵ ۵*۴ ۷۶/۵۰۰  
۶۶ ۵*۶ ۱۰۹/۰۰۰  
۶۷ ۵*۱۰ ۱۸۵/۰۰۰  
۶۸ ۵*۱۶ ۲۹۰/۰۰۰  
کابل های مفتولی
۶۹ ۲*۲.۵ ۲۳/۰۰۰  
۷۰ ۲*۴ ۳۴/۷۰۰  
۷۱ ۲*۶ ۴۹/۲۰۰ ۵۱/۸۰۰
۷۲ ۲*۱۰ ۸۱/۶۰۰  
۷۳ ۴*۶ ۹۳/۰۰۰ ۹۵/۴۰۰
۷۴ ۴*۱۰ ۱۵۰/۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰
۷۵ ۴*۱۶ ۲۳۹/۰۰۰  
۷۶ ۳*۲۵+۱۶ ۳۳۵/۰۰۰  
۷۷ ۳*۳۵+۱۶ ۴۴۵/۰۰۰  
۷۸ ۵*۶ ۱۱۴/۷۰۰  
۷۹ ۵*۱۰ ۱۹۵/۰۰۰  
کابل های کولری
۷۹ ۴*۱ ۱۶/۱۰۰  
۸۰ ۴*۱.۵ ۲۳/۸۰۰  
۸۱ ۵*۱ ۲۰/۳۰۰  
۸۲ ۵*۱.۵ ۲۹/۲۰۰  
کابل های سازمانی/NYCY
۸۳ ۱*۶+۶ ۵۰/۶۰۰  
۸۴ ۱*۱۰+۱۰ ۷۷/۳۰۰  
۸۵ ۳*۶+۶ ۹۸/۴۰۰  
۸۶ ۳*۱۰+۱۰ ۱۵۳/۵۰۰  
کابل های شیلدار
۸۷ ۲*۱ ۱۵/۵۰۰  
۸۸ ۲*۱.۵ ۱۹/۴۰۰  
۸۹ ۲*۲.۵ ۲۷/۵۰۰  
۹۰ ۳*۱.۵ ۲۵/۸۰۰  
۹۱ ۳*۲.۵ ۳۷/۵۰۰  
قیمت کابلهای فوق بر اساس کلاف میباشد در صورت بسته بندی     
به صورت قرقره به قیمت هر متر ۵۰۰ ریال اضافه می گردد.