لیست قیمت کنتاکتور Hyundai

کنتاکتور و بیمتال (MC)
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
  کنتاکتور( از ۹A تا ۱۰۰A همراه با بوبین ۲۲۰V AC ) و(از ۱۱۵A تا ۸۰۰A همراه با بوبین ۱۰۰,۲۴۰AC/V110-220DC V)
رنج جریان توان ولتاژ کاری بوبین تیپ تعداد کنتاکت های کمکی  
۱ ۹A ۴KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۳۴,۰۰۰
۲ ۱۲A ۵/۵KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۴۰,۰۰۰
۳ ۱۸A ۷/۵KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۹۸,۰۰۰
۴ ۲۵A ۱۱KW ۲۲۰ACV AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۷۰,۰۰۰
۵ ۳۲A ۱۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۱۴,۰۰۰
۶ ۴۰A ۱۸/۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵,۰۰۰
۷ ۵۰A ۲۲KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۱۴۸,۰۰۰
۸ ۶۵A ۳۰KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۳۰۰,۰۰۰
۹ ۷۵A ۳۷KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۴۵۰,۰۰۰
۱۰ ۸۵A ۴۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۵۴۷,۰۰۰
۱۱ ۱۰۰A ۵۵KW ۲۲۰ACV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۹۸۰,۰۰۰
۱۲ ۱۱۵A ۶۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۲,۱۹۵,۰۰۰
۱۳ ۱۳۰A ۶۵KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۲,۵۴۷,۰۰۰
۱۴ ۱۵۰A ۷۵KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۳,۲۴۰,۰۰۰
۱۵ ۱۸۵A ۹۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۴,۰۹۵,۰۰۰
۱۶ ۲۲۵A ۱۳۲KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۴,۷۳۰,۰۰۰
۱۷ ۲۶۵A ۱۴۷KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۵,۲۵۷,۰۰۰
۱۸ ۳۰۰A ۱۶۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۶,۰۹۵,۰۰۰
۱۹ ۴۰۰A ۲۲۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۸,۹۵۲,۰۰۰
۲۰ ۵۰۰A ۲۵۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۲,۴۶۴,۰۰۰
۲۱ ۶۳۰A ۳۳۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۶,۳۳۸,۰۰۰
۲۲ ۸۰۰A ۴۰۰KW ۱۰۰-۲۴۰AC/V110-220DCV AC3 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۱۸,۱۵۸,۰۰۰
کنتاکتور (همراه با بوبین AC)
۲۳ ۹A ۴KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۳۴,۰۰۰
۲۴ ۱۲A ۵/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۴۰,۰۰۰
۲۵ ۱۸A ۷/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۲۹۸,۰۰۰
۲۶ ۲۵A ۱۱KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۷۰,۰۰۰
۲۷ ۳۲A ۱۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۱۴,۰۰۰
۲۸ ۴۰A ۱۸/۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵,۰۰۰
۲۹ ۵۰A ۲۲KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۱۴۸,۰۰۰
۳۰ ۶۵A ۳۰KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۳۰۰,۰۰۰
۳۱ ۷۵A ۳۷KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۴۵۰,۰۰۰
۳۲ ۸۵A ۴۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۵۴۷,۰۰۰
۳۳ ۱۰۰A ۵۵KW (۲۴-۴۸۰V AC,60HZ)
(۲۴-۴۴۰V AC,50HZ)
AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۱,۹۸۰,۰۰۰
کنتاکتور (همراه با بوبین DC)
۳۴ ۹A ۴KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۴۶۰,۰۰۰
۳۵ ۱۲A ۵/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۴۹۵,۰۰۰
۳۶ ۱۸A ۷/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۵۴۵,۰۰۰
۳۷ ۲۵A ۱۱KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته ۷۱۵
۳۸ ۳۲A ۱۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته  
۳۹ ۴۰A ۱۸/۵KW (۲۴-۲۵۰V DC) AC3 یک کنتاکت کمکی باز و بسته  
کنتاکتور های فرمان و کنترلی (UMX, UMT)
۴۰ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۲کنتاکت کمکی باز و بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۱ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۳کنتاکت کمکی بازویک بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۲ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۴ کنتاکت کمکی باز ۳۱۵,۹۰۰
۴۳ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۴ کنتاکت کمکی بسته ۳۱۵,۹۰۰
۴۴ ۱۰A ۲/۵KW ۲۲۰ACV AC15 ۱کنتاکت کمکی باز ۳بسته ۳۱۵,۹۰۰
لوازم جانبی کنتاکتور (MC)
کنتاکت کمکی کنتاکتور
  نوع تعداد کنتاکت ها وضعیت قرارگیری قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۴۵ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۶ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۷ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت باز روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۷۹,۶۰۰
۴۸ کنتاکت کمکی ۴ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۴۹ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۳ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۰ کنتاکت کمکی ۲ کنتاکت باز و ۲ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۱ کنتاکت کمکی ۳ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۲ کنتاکت کمکی ۴ کنتاکت باز روی کنتاکتور ۹Aتا۱۰۰A,فرمان وکنترلی ۱۵۰,۰۰۰
۵۳ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۹Aتا۶۵A ۱۴۰,۰۰۰
۵۴ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۷۵Aتا ۱۰۰A ۱۴۰,۰۰۰
۵۵ کنتاکت کمکی ۱ کنتاکت باز و ۱ کنتاکت بسته کنار کنتاکتور ۱۱۵Aتا ۸۰۰A ۱۴۰,۰۰۰
اینترلاک مکانیکی کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۵۶ اینترلاک مکانیکی ۹A تا ۶۵A ۱۳۰,۰۰۰
۵۷ اینترلاک مکانیکی ۷۵A تا ۱۰۰A ۱۶۵,۰۰۰
۵۸ اینترلاک مکانیکی ۱۱۵A تا ۲۶۵A ۲۵۰,۰۰۰
۵۹ اینترلاک مکانیکی ۳۰۰A تا ۸۰۰A ۱,۲۰۰,۰۰۰
تایمر الکترونیکی کنتاکتور
۶۰ تایمر الکترونیکی ۹۰-۲۴۰ V AC/DC ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۴۵۰,۰۰۰
۶۱ تایمر الکترونیکی ۲۴-۶۰۷ V AC/DC ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۴۵۰,۰۰۰
ردیف مشخصات قیمت(ریال)
بوبین کنتاکتور
  نوع ولتاژ کاری قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۶۲ بوبین ۲۲۰ACV ۹A تا ۱۰۰A،فرمان وکنترلی ۹۱,۸۰۰
۶۳ بوبین ۲۲۰ACV ۱۸A تا ۳۲A ۹۱,۸۰۰
۶۴ بوبین ۲۲۰ACV ۴۰A تا ۶۵A ۱۷۰,۰۰۰
۶۵ بوبین ۲۲۰ACV ۷۵A تا ۱۰۰A ۲۳۷,۷۰۰
۶۶ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۱۱۵A تا ۱۵۰A ۴۷۵,۰۰۰
۶۷ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۱۸۵A تا ۲۶۵A ۵۸۳,۶۰۰
۶۸ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۳۰۰A تا ۵۰۰A ۱,۱۰۸,۵۰۰
۶۹ بوبین ۲۲۰AC/DCV ۶۳۰A تا ۸۰۰A ۱,۲۴۶,۹۰۰
پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکتور
  نوع پلاتین کنتاکت ها قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۷۰ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۹A ۶۳,۰۰۰
۷۱ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۲A ۶۸,۰۰۰
۷۲ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۸A ۷۴,۰۰۰
۷۳ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۵A ۸۳,۰۰۰
۷۴ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۳۲A ۱۲۷,۰۰۰
۷۵ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۴۰A ۱۶۰,۰۰۰
۷۶ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۵۰A ۳۱۰,۰۰۰
۷۷ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۶۵A ۴۷۵,۰۰۰
۷۸ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۸۵A ۵۲۳,۰۰۰
۷۹ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۱۵A ۷۵۸,۰۰۰
۸۰ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۳۰A ۸۱۷,۰۰۰
۸۱ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۵۰A ۱,۲۴۶,۰۰۰
۸۲ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۱۸۵A ۱,۴۰۴,۰۰۰
۸۳ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۲۵A ۱,۶۰۰,۰۰۰
۸۴ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۲۶۵A ۱,۹۹۰,۰۰۰
۸۵ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۳۰۰A ۲,۷۰۰,۰۰۰
۸۶ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۴۰۰A ۳,۲۰۰,۰۰۰
۸۷ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۵۰۰A ۴,۰۱۶,۰۰۰
۸۸ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۶۳۰A ۵,۹۰۰,۹۰۰
۸۹ پلاتین کنتاکت های اصلی کنتاکت ثابت + کنتاکت متحرک ۸۰۰A ۶,۱۳۰,۰۰۰
واحد سوئسچینگ خازنی کنتاکتور
۹۰ واحد سوئیچینگ خازنی کلیه کنتاکتورها ۲۴۰,۰۰۰
بیمتال کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور محدوده تنظیمات جریان  
۹۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۰/۵ تا ۰/۳۴ ۳۲۹,۰۰۰
۹۲ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۰/۹ تا ۰/۶ ۳۲۹,۰۰۰
۹۳ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱/۲ تا ۰/۸ ۳۲۹,۰۰۰
۹۴ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱/۶ تا ۱/۱ ۳۲۹,۰۰۰
۹۵ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۲/۱ تا ۱/۵ ۳۲۹,۰۰۰
۹۶ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۳ تا ۲ ۳۲۹,۰۰۰
۹۷ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۴/۲ تا ۲/۸ ۳۲۹,۰۰۰
۹۸ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۵ تا ۳ ۳۲۹,۰۰۰
۹۹ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۶ تا ۴ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۰ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۸ تا ۵/۶ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۲A,9A ۱۲ تا ۸ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۲ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۶ تا ۴ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۳ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۹ تا ۶ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۴ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۱۲ تا ۸ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۵ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۱۸ تا ۱۲ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۶ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۲۲ تا ۱۵ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۷ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۲۵ تا ۱۷ ۳۲۹,۰۰۰
۱۰۸ بیمتال (رله حرارتی) ۳۲A,25A,18A ۳۲ تا ۲۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۰۹ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۱۸ تا ۱۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۰ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۲۲ تا ۱۵ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۱ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۲۵ تا ۱۷ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۲ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۳۲ تا ۲۲ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۳ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۴۰ تا ۲۸ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۴ بیمتال (رله حرارتی) ۶۵A,50A,40A ۵۰ تا ۳۴ ۵۱۴,۰۰۰
۱۱۵ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۴۰ تا ۲۸ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۶ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۵۰ تا ۳۴ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۷ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۶۵ تا ۴۵ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۸ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۷۵ تا ۵۲ ۷۶۴,۰۰۰
۱۱۹ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۸۵ تا ۵۹ ۷۶۴,۰۰۰
۱۲۰ بیمتال (رله حرارتی) ۱۰۰A,85A,75A ۱۰۰ تا ۷۰ ۷۶۴,۰۰۰
۱۲۱ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۸۰ تا ۴۸ ۱,۴۲۲,۰۰۰
۱۲۲ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۱۱۵ تا ۶۹ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱۲۳ بیمتال (رله حرارتی) ۱۵۰A,130A,115A ۱۳۰ تا ۷۸ ۱,۶۰۲,۰۰۰
۱۲۴ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۱۳۰ تا ۷۸ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۵ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۱۸۵ تا ۱۱۱ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۶ بیمتال (رله حرارتی) ۲۶۵A,225A,185A ۲۲۵ تا ۱۳۵ ۱,۹۳۲,۰۰۰
۱۲۷ بیمتال (رله حرارتی) ۴۰۰A,300A ۲۲۵ تا ۱۳۵ ۲,۴۷۲,۰۰۰
۱۲۸ بیمتال (رله حرارتی) ۴۰۰A,300A ۳۰۰ تا ۱۸۰ ۳,۵۹۵,۰۰۰
۱۲۹ بیمتال (رله حرارتی) ۸۰۰A,630A,500A ۵۰۰ تا ۳۰۰ ۶,۰۹۴,۰۰۰
پایه بیمتال کنتاکتور
  نوع قابل نصب بر روی کنتاکتور  
۱۳۰ پایه بیمتال کنتاکتور ۹A,12A ۱۶۷,۰۰۰
۱۳۱ پایه بیمتال کنتاکتور ۳۲A,25A,32A ۲۱۸,۰۰۰
۱۳۲ پایه بیمتال کنتاکتور ۶۵A,50A,40A ۲۳۲,۰۰۰
۱۳۳ پایه بیمتال کنتاکتور ۱۰۰A,85A,75A ۲۸۷,۰۰۰